firmly, vigorously, with strength or exertion

listen to the pronunciation of firmly, vigorously, with strength or exertion
الإنجليزية - التركية

تعريف firmly, vigorously, with strength or exertion في الإنجليزية التركية القاموس.

hardly
ancak

Ancak, onun kız arkadaşı bencil ve neredeyse Brian hakkında hiç endişelenmez. - However, his girlfriend is selfish and hardly worries about Brian.

Lucy eve gitmek için ağlamaya başladığında, ancak varmıştık. - We had hardly arrived when Lucy started crying to go home.

hardly
zorla

Sen beni aradığında otelde zorla kayıt yaptırdım. - I had hardly checked in at the hotel when he called me.

Tom meramını zorla anlatabildi. - Tom could hardly make himself understood.

hardly
güç belâ

Güç bela okula varmıştım ki zil çaldı. - I had hardly reached the school when the bell rang.

Tom bütün gün güç bela bir söz söyledi. - Tom hardly said a word all day.

hardly
zorlukla

Buna zorlukla inanabiliyorum. - I can hardly believe this.

Seni zorlukla tanıdım. - I hardly recognized you.

hardly
dar darına
hardly
gücü gücüne
hardly
güçbela
hardly
nadiren

Tom nadiren soru sorar. - Tom hardly ever asks questions.

hardly
hiç

Ne yazık ki neredeyse hiç Almanca konuşamıyorum. - Unfortunately I hardly speak any German.

Odada hiç kimse yoktu. - There was hardly anyone in the room.

hardly
hiç değil
hardly
yeni yeni
hardly
hemen hemen hiç

Sizin fikirleriniz hemen hemen hiç pratik değil. - Your ideas are hardly practical.

Ben onu hemen hemen hiç anlayamadım. - I could hardly understand him.

hardly
sertçe
hardly
neredeyse hiç

Tom aslında neredeyse hiç çalışmıyor. - Tom actually hardly ever studies.

O, neredeyse hiç kimya çalışmaz. - He hardly studies chemistry.

hardly
zorla, güçlükle, güçbela
hardly
acımasızca
hardly
hemen hemen: Hardly anything was left. Hemen hemen hiçbir şey kalmamıştı. I hardly knew her. Tanışıklığımız
الإنجليزية - الإنجليزية
hardly

Let him hardly be possest with an honest curiositie to search out the nature and causes of all things .

firmly, vigorously, with strength or exertion
المفضلات