ermek

listen to the pronunciation of ermek
التركية - الإنجليزية
reach
to attain, to reach; to ripen, to mature; to become a saint
mature
become a saint
ripen
to attain sainthood; to be spiritually enlightened, reach spiritual perfection. Erdiğine erer, ermediğine taş a(Tarih) (Konuşma Dili) He is very quarrelsome
to ripen, become ripe, mature
to attain, achieve
to reach, be long enough to reach
sona ermek
end

It didn't have to end like that. - Öyle sona ermek zorunda değildi.

You are living a dream, and the dream is about to end. - Bir rüyayı yaşıyorsun ve rüya sona ermek üzere.

sona ermek
finish
er
private
refaha ermek
(Hukuk) to prosper
er
soon
er
(Askeri,Politika, Siyaset) enlisted man
er
early
er
hero
görev ermek
commission
sona ermek
die
er
soldier
er
gi
erme
accession
er
ranker
er
purple
erme
expiration
sinni rüşte ermek
Reach puberty, reach sexual maturity
aklı ermek
to be able to understand
akılı ermek
1. to understand, grasp. 2. to be mentally mature
ayağı suya ermek
to realize the truth
buluğa ermek
to reach puberty
er
brave man, manly man
er
{i} private soldier
er
private, soldier
er
{i} man
er
buck private
er
gl
er
er
er
buckler
er
dogface
er
man " erkek; brave man, hero" " kahraman, yiğit; private, soldier" nefer
er
capable man
er
prov. husband
hidayete ermek
to become a Muslim
hitam bulmak/a ermek
to come to a conclusion; to be completed
kemale ermek
a) to reach perfection b) to reach maturity
kemale ermek/gelmek
1. to reach perfection. 2. to reach maturity
kemâle ermek
ripen
muradına ermek
have one's own way
muradına ermek
to attain one's desire
muratına ermek
to attain one's desire; to reach one's goal
nihayete ermek
to end, come to an end
selamet bulmak/e çıkmak/e ermek
1. to reach safety. 2. to be delivered from trouble. 3. (for something) to turn out well
sona ermek
expire
sona ermek
be at an end
sona ermek
come to a head
sona ermek
bust up
sona ermek
wind up
sona ermek
bust
sona ermek
end off
sona ermek
terminate
sona ermek
leave off
sona ermek
(süre) run out
sona ermek
come to an end
sona ermek
to end, to finish, to terminate, to conclude, to break up, to come to an end, to give out, to expire
sona ermek
cease
sona ermek
discontinue
sona ermek
(Hukuk) to expire
sona ermek
quit
sör diye hitap ermek
sir
süresi sona ermek
to expire
tahsil ermek
(Ticaret) encash
tamamen sona ermek
(Konuşma Dili) be over and done with
zeval bulmak/e ermek
1. to decline, wane. 2. to disappear
الإنجليزية - الإنجليزية

تعريف ermek في الإنجليزية الإنجليزية القاموس.

ER
entity-relationship model or entity-relationship diagram
ER
The statistic "Earned Run"; a run that was scored without the aid of an error by the fielding team that is charged to the pitcher responsible for allowing the runner that scored to reach base
ER
endoplasmic reticulum
ER
Elizabeth Regina
er
To utter the word "er" when hesitating in speech, found almost exclusively in the phrase um and er

He ummed and erred his way through the presentation.

er
Eroded fins Number of fish with eroded fins
ER
section of a hospital where people which emergency medical conditions are treated; name of a famous American television series that is staged in a Chicago hospital
ER
The ER is the part of a hospital where people who have severe injuries or sudden illnesses are taken for emergency treatment. ER is an abbreviation for `emergency room'. Er is used in writing to represent the sound that people make when they hesitate, especially while they decide what to say next. I would challenge the, er, suggestion that we're in third place. Eritrea (in Internet addresses). emergency room. The symbol for the element erbium. Used to express hesitation or uncertainty. emergency room. a sound you make when you do not know exactly what to say next (A representation of the sound)
er
At the end of names of places, -er signifies a man of the place; as, Londoner, i
er
Emergency Room; Emergency Department
er
traversal after arrival, return after traversal from an anchor of the same link
er
Explicit Rate Mode in ABR Service
er
stands for ErinRachel, who was a fellow member of a Pern Fandom club called Ridges of Pern We were on the DRW Weyrleaders and on BoD together and left at about the same time
er
Earned runs allowed An earned run is a run that would have scored even in the absence of any errors by the defense
er
Oestrogen receptor A protein on breast cancer cells that binds oestrogens It indicates that the tumour may respond to hormonal therapies Tumours with plenty of ER have a better prognosis that those which do not
er
Said when hesitating in speech
er
a room in a hospital or clinic staffed and equipped to provide emergency care to persons requiring immediate medical treatment
er
The termination of many English words, denoting the agent; applied either to men or things; as in hater, farmer, heater, grater
er
The two-character ISO 3166 country code for ERITREA
er
a trivalent metallic element of the rare earth group; occurs with yttrium
er
Student transferred from another register within the same grade and school
er
Earned Run -- a run that was earned by the hitting team (i e , not caused by a defensive error)
er
= EXTREMELY RARE
er
Emergency Room
er
Emergency Room The American name for what in the UK is called A&E, or Accident and Emergency
er
Short for "emergency room," this is the part of the hospital where kids go when there is some kind of big and unexpected health problem or accident
er
Explicit Rate: The Explicit Rate is an RM-cell field used to limit the source ACR to a specific value It is initially set by the source to a requested rate (such as PCR) It may be subsequently reduced by any network element in the path to a value that the element can sustain ER is formatted as a rate
er
Euro Radar - for EuroFighter
er
EnRoute User Guide: 1997
er
"to make, to do" IE *er- // Etr ara
er
Earned Runs
er
London man
er
expresses hesitation OD - a hypothetical force YA - you
er
Edge Router
er
A POSIX-compliant ASCII representation of an ACL used for presentation to the user or interchanges between foreign systems
er
Entity-relationship diagram; used in the context of system modeling and business modeling to describe database and data-store structures; these structures are called ER models
er
Earned Run
er
Error A protocol data unit type in the OSI transport service
er
A suffix used to form the comparative degree of adjectives and adverbs; as, warmer, sooner, lat(e)er, earl(y)ier
التركية - التركية
İnsanüstü kutsal bir aşamaya erişmek
Erişmek, kavuşmak
Olgunlaşmak
Yetişip dokunmak
er
Asker, nefer
er
asker
ER
(Osmanlı Dönemi) Erken, geç değil
Er
Erbiyum'un kısaltması
ermek
Hamilelikte bazı yiyeceklere karşı aşırı düşkünlük göstermek, çok arzulamak veya nefret etmek, tiksinmek
er
Erkek: "Noksansız bir çeyiz ve düğünle iyi bir ere verilen Zeynep'in hissesi ayrılmıştır."- T. Buğra
er
Rütbesi olmayan asker, nefer: "Düşman erleri arasında Fransızlar da vardır."- S. Birsel. İşini iyi bilen, yetenekli kimse: "Sanat eri çalışır, bir eser kor ortaya, onun güzel olduğuna inanır, o güzelliği herkesin anlamasını, kavramasını ister."- N. Ataç
er
Erbiyum elementinin simgesi
er
Erken: "Er sabah kalktım ki sular çağlıyor."- Halk türküsü
er
Koca
er
Erkek
er
Erken
er
İşini iyi bilen, yetenekli
er
hraman, yiğit
er
Kahraman, yiğit
er
Yiğit, kahraman
erme
Ermek işi
الإنجليزية - التركية

تعريف ermek في الإنجليزية التركية القاموس.

er
Zou er goed uitzien in een minirok?
er
er
ermek
المفضلات