era

listen to the pronunciation of era
الإنجليزية - التركية
devir
Mohammedan era hicri tarih
{i} tarih başlangıcı
çağ

Devrim yeni bir çağ getirdi. - The revolution brought in a new era.

Orta çağ Rönesansa yol açtı. - The Medieval Era gave way to the Renaissance.

dönem

Ben Showa döneminde doğan bir insanım. - I'm a person who was born during the Showa era.

O dönemde işitme engelliler için okul yoktu. - No schools for the deaf existed in that era.

zaman
birden fazla devirden oluşan jeolojik zaman birimi
{i} tarih hesabı
{i} çığır
çağ Christian era milâdi tarih
asırlar
asır
golden era
altın çağı
golden era
altın çağ
mesozoic era
(Coğrafya) mesozoik çağ
paleozoic era
paleozoik çağ
prohibition era
yasak bölge
classical era
klasik çağ
common era
ortak dönemi
consumption era
tüketim çağı
eras
devirlerde
modern era
Modern çağda
most recent geological era
En son jeolojik çağ
tulip era
(Tarih) Lale Devri
victorian era
Victoria dönemi
Christian Era
milâdi tarih
Paleozoic era
{i} birinci zaman
Paleozoic era
{i} paleozoik dönem
best of its era
döneminin en iyisi
best of its era
çağının en iyisi
communist era
komünist dönem
mark an era
çığır açmak
the best of its era
döneminin en iyisi
التركية - التركية
Otlar, otlak
Tarihsel çağ
Yunan abecesinde bir harf
ERAS
(Osmanlı Dönemi) Başı büyük olan kimse
الإنجليزية - الإنجليزية
“Earned Run Average” baseball statistic
Equal Rights Amendment
electrically reconfigurable array
explosive reactive armor
A time period of indeterminate length, generally more than one year
- a period of time in history
A fixed point of time, usually an epoch, from which a series of years is reckoned
a time period set off or typified by some prominent figure(s) or characteristic feature (the Tudor era or the canal era)
A period of time in which a new order of things prevails; a signal stage of history; an epoch
{n} an epoch, an account or date of time
proposal for an amendment to the U.S. Constitution that would make gender discrimination unconstitutional (as opposed to merely illegal as it is today)
(Baseball) statistic that details the average number of runs scored against a pitcher per nine innings
Electronic Research Administration - IU electronic system to be used for routing proposals and research risk approvals that is currently under development It is also a general term to describe electronic initiatives in research administration
Earned Run Average ((ER*9)/IP)
Employment Right Act, 1996
the largest subdivision of geologic time, based on major changes in life forms or major physical events
a major division of geological time; an era is usually divided into two or more periods a period marked by distinctive character or reckoned from a fixed point or event
{i} period of time generally marked by a distinctive event or characteristic
+ (Adjusted ERA) ERA normalized to the league average - which is done by dividing the league average ERA by the individual ERA - and then factoring in home park effect
In geology, a division of time; in rock; eludes one or more periods
A unit of geological time, next in order of magnitude below an Eon
Elliniki Radiophonia
Energy Resources of Australia
the average number of earned runs allowed by a pitcher in a game The ERA equals the pitcher's total number of earned runs divided by the total number of innings pitched, multiplied by the innings per game In softball ERA=ER/IP X 7
= Electronic Remittance Advice (electronic posting of payment)
A period of time reckoned from some particular date or epoch; a succession of years dating from some important event; as, the era of Alexander; the era of Christ, or the Christian era (see under Christian)
a period marked by distinctive character or reckoned from a fixed point or event
You can refer to a period of history or a long period of time as an era when you want to draw attention to a particular feature or quality that it has. the nuclear era It was an era of austerity. = age. Equal Rights Amendment a suggested change to US law, which was intended to give women the same legal rights as men. Although the suggested law was agreed to by Congress, not enough states agreed in time for it to become a law. a period of time in history that is known for a particular event, or for particular qualities era of (aera , from , , plural of aes ). Very long span of geologic time; in formal usage, a portion of geologic time of the second-greatest magnitude (eons are longer). Three eras are recognized: Paleozoic, Mesozoic, and Cenozoic. Because of the difficulties involved in establishing accurate chronologies, the Precambrian, or earliest, eras are classified independently. An era is composed of one or more geologic periods. Cenozoic Era Good Feelings Era of Licchavi era Malla era Mesozoic Era Paleozoic Era Palaeozoic Era Rana era
Earned Run Average = (9*ER) / IP
A division of geologic time next smaller than the eon and larger than a period Example: The Paleozoic era is in the Phanerozoic eon and includes, among others, the Devonian period
- An interval of geologic time shorter than an eon An era includes two or more periods There are four major eras: Precambrian, Paleozoic, Mesozoic, and Cenozoic
a major division of geological time; an era is usually divided into two or more periods
A large period of geological time that includes eleven separate periods
Electronic Remittance Advise
Electronic Research Administration
Geologic time unit that is shorter than an eon but longer than a period
Earned Run Average
Energy Resources of Australia Pty Ltd
European Research Area
A large unit of geological time composed of several Periods In the Phanerozoic Era, the Periods are defined on the basis of their characteristic content of invertebrate, vertebrate and plant fossils
kal
Era of Good Feelings
(1815-25) Period of U.S. national unity and complacency. A Boston newspaper coined the term in 1817 to describe a nation free from the influence of European political and military events. The good feelings were stimulated by two events of 1816, during James Madison's presidency: enactment of the first U.S. protective tariff, and establishment of the second national bank. The presidency of James Monroe (1817-25) was marked by the dominance of the Democratic-Republican Party and the decline of the Federalist Party
Buddhist Era
A calendrical system dating from the birth of the Buddha (taken as 543 BC)
Christian Era
The current date era beginning approximately 2010 years ago in the Gregorian calendar, based on the assumed birth of Jesus Christ; Christian equivalent of Common Era, based on anno Domini
Common Era
the method of numbering years whereby the current internationally recognized year is 2011 on the Gregorian calendar; secular equivalent of anno Domini and the Christian Era
Planck era
Planck epoch
Vulgar Era
Common Era
classical era
Any of several periods of history noted for a particular style of art, architecture, literature or music termed classical
geologic era
A subdivision of geologic time that divides an eon into smaller timeframes
classical era
(Tarih) Classical antiquity (also the classical era or classical period) is a broad term for a long period of cultural history centered on the Mediterranean Sea, comprising the interlocking civilizations of Ancient Greece and Ancient Rome
Before the Common Era
Before the Christian Era, before the birth of Christ, BCE
Cainozoic era
{i} most recent geologic era
Cenozoic Era
Third of the major eras of Earth history, and the interval of time during which the continents assumed their modern configurations and geographic positions. It was also the time when the Earth's flora and fauna evolved toward those of the present. The Cenozoic, from the Greek for "recent life," began 65 million years ago and is divided into two periods, the Tertiary (65-1.8 million years ago) and the Quaternary (1.8 million years ago to the present)
Cenozoic era
{i} most recent geological era
Christian Era
general count of the years according to the Christian tradition, time after the birth of Christ, years counted A.D., current era
Christian era
The period beginning with the birth of Jesus. the Christian era the period from the birth of Christ to the present time
Common Era
term which identifies the period of time since the reputed date of the birth of Christ
Communist era
period during which there were many countries under communist rule
Golden Era
period of success, era of prosperity
Japanese era name
{i} nengo (year name), common calendar outline used in Japan to count years
Jura era
geological period, period when the Earth's crust was formed
Licchavi era
( 450- 750) In Nepal, the period of rule by the Licchavi dynasty. The dynasty originated in India, used Sanskrit as a court language, and issued Indian-style coins. It maintained close ties to India and also had economic and political relations with Tibet, thus becoming a cultural centre linking central and southern Asia. The era ended when Amsuvarman founded the Thakuri dynasty in the mid-8th century
Malla era
Period of Nepal's history when the Kathmandu Valley was ruled by the Malla dynasty (10th-18th century). The Malla ruler Jaya Sthiti (r. 1382-95) introduced a legal and social code strongly influenced by contemporary Hindu principles. In the early 18th century one of Nepal's independent principalities, Gurkha, began to challenge the Mallas, who were at that time weakened by familial dissension and social and economic discontent. They were overthrown by the Gurkha ruler Prithvi Narayan Shah in 1769. See also Newar
Mesozoic Era
Second of the Earth's three major geologic eras and the interval during which the continental landmasses as known today were separated from the supercontinents Laurasia and Gondwana by continental drift. It lasted from 248 to 65 million years ago and includes the Triassic, Jurassic, and Cretaceous periods. The Mesozoic saw the evolution of widely diversified and advanced flora and fauna, quite different from those that had developed earlier during the Paleozoic Era or that would develop later during the Cenozoic Era
Mesozoic era
geological period in which reptiles reached their peak of development and became extinct
Paleozoic Era
or Palaeozoic Era Major interval of geologic time, 543-248 million years ago. From the Greek for "ancient life," it is the first era of the Phanerozoic Eon and is followed by the Mesozoic Era. It is divided into six periods: (from oldest to youngest) the Cambrian, Ordovician, Silurian, Devonian, Carboniferous, and Permian. During the early Paleozoic, much of North America was covered by a warm, shallow sea with many coral reefs. Fossils from this time include marine invertebrates and primitive fish; the plants were predominantly algae, with some mosses and ferns. During the late Paleozoic, huge, swampy forest regions covered much of the northern continents. Plant and animal life flourished. Amphibians left the oceans to live on land, reptiles evolved as fully terrestrial life forms, and insect life began. Ferns grew to tree size, and precursors of the conifers appeared
Paleozoic era
{i} Palaeozoic Era, early geological period in the geologic timescale during which era fish reptile and insects first appeared on Earth
Rana era
(1846-1951) In Nepal, the period during which control of the government lay in the hands of the Rana family. Jung Bahadur (1817-77) seized power in 1846 and made himself permanent prime minister. He was given the hereditary title of Rana. Under the Ranas, Nepal maintained relations with the British, who provided it with support. When the British withdrew from India in 1947, the Rana family was exposed to new dangers. They faced a revolution in 1950, and in 1951, under pressure from India, Nepal's King Tribhuvan took the throne with restored sovereignty
Victorian era
{i} (British history) Victorian period, period between 1837 and 1901when Queen Victoria ruled
before common era
the period from the beginning of time to the birth of Christ (replaces B C )
christian era
This date for Christ's birth is now generally thought to be about four years too late
christian era
The era as now established was first used by Dionysius Exiguus (died about 540), who placed the birth of Christ on the 25th of December in the year of Rome 754, which year he counted as 1 a
christian era
The era in use in all Christian countries, which was intended to commence with the birth of Christ
christian era
the time period beginning with the supposed year of Christ's birth
common era
the period of time from the birth of Christ to the present (replaces A D )
common era
The period coinciding with the Christian era or AD Abbreviated "CE "
common era
Dates expressed in the current Julian Calendar, formerly "B C " are said to be in the "Common Era " Use the "back" button to return to the lesson
common era
the time period beginning with the supposed year of Christ's birth
eras
plural of era
geological era
{i} division of geological period separated into two or more periods
modern era
the present or recent times
mohammedan era
See Mohammedan year, below
mohammedan era
The era in use in Mohammedan countries
post apartheid era
period of time since the fall of apartheid, new era of integration in South Africa following the long period of segregation
the end of an era
the end of an age, the end of a period of time
era
المفضلات