effectiveness

listen to the pronunciation of effectiveness
الإنجليزية - التركية
etkililik
{i} etki

Birçokları, savunma bütçesindeki kesintilerin ordunun etkinliğini baltalayacağından korkuyorlar. - Many fear that cuts in the defense budget will undermine the military's effectiveness.

{i} geçerlilik
{i} etkileyicilik
(Ticaret) yürürlüğe girmesi
tesir
itibar
{i} geçerlik
(Askeri) ETKİNLİK, MÜESSİRİYET
(Nükleer Bilimler) etkinlik,bağıl biyolojik etkinlik
(Tıp) Etkililik, müessiriyet
(Otomotiv) verimlilik
etkinlik
etkenlik
effect
etki

Yerli bir konuşmacı olmana rağmen etkili bir casus olmak için sınavı geçebilmek zorunda olduğunu düşünüyor musun? - Do you think you have to be able to pass for a native speaker to be an effective spy?

Onun konuşması Hükümetin politikalarıyla ilgili etkili bir özürdü. - His speech was an effective apology for the Government's policies.

effective
etkili

Onun konuşması Hükümetin politikalarıyla ilgili etkili bir özürdü. - His speech was an effective apology for the Government's policies.

Sporlar dostluk geliştirmek için etkilidir. - Sports are effective to cultivate friendship.

effect
tesir
effective
efektif

Ezberleme yöntemleri genellikle efektiftir. - The methods of forced memorization are often effective.

effective
{s} etkileyici

Biz öğrenmeyi, etkili, ilginç ve etkileyici yapmak istiyoruz. - We want to make learning effective, interesting, and fascinating.

effectiveness clock
(Askeri) etkenlik kadranı
effectiveness of
etkinliği
effectiveness clock
(Askeri) TESİR DERECESİ KADRANI, ETKENLİK KADRANI: Bir hava savunma analizinin sonuçlarını göstermeye yarayan bir form
effectiveness factor
(Gıda) etkinlik çarpanı
effectiveness of fishing
(Denizbilim) balıkçılık etkinliği
effectiveness of labor
emek müessiriyeti
effective
{s} verimli
effect
etki etmek
effect
sonuca vardırmak
effective
{s} yürürlükte olan
effect
etkilemek
effect
sonuç

Sebep ve sonuç birbirlerine tepki yaparlar. - Cause and effect react upon each other.

Çabalar sonuç getirmedi. - The efforts brought about no effect.

effective
sayılır
effective
{s} tesirli
cost effectiveness
(Ticaret) maliyet etkililik
cost effectiveness
(Ticaret) maliyet verimliliği
cost effectiveness analysis
(Ticaret) maliyet etkinliği analizi
effect
(Ticaret) taşınır mallar
effect
(Ticaret) poliçe çıkarmak
effect
(Ticaret) alacak bakiyesi
effect
(Ticaret) menkul kıymetler
effect
etkime
effect
tesirsiz
effect
mevki
effect
hüküm

Onun konuşması Hükümetin politikalarıyla ilgili etkili bir özürdü. - His speech was an effective apology for the Government's policies.

effect
anlam

Bazı insanlar sigaranın kısa vadeli etkilerini anlamayı daha kolay buluyor. - Some people find it easier to grasp the short-term effects of smoking.

effect
(Kanun) meriyet
effect
(Ticaret) nakit mevcudu
effect
neticesiz
effect
kişisel eşyalar

Şüpheli tüm kişisel eşyalarını masaya koymak zorunda kaldı. - The suspect had to lay all his personal effects on the table.

effect
(Ticaret) ödeme yapmak
effective
(Ticaret) nakit
effective
geçerlilik
effective
savaşa hazır (gemi/uçak)
effective
fiili
effective
tesir
effective
etkili olmak

Modern savaş sanatı dövüşçüler gibi etkili olmak için tepeden tırnağa silahlandırılacak askerleri muhakkak gerektirmez. - The art of modern warfare does not necessarily require soldiers to be armed to the teeth to be effective as combatants.

effective
gerçek

Önleyici tedbirler gerçek tedaviden çok daha etkilidir. - Preventive measures are much more effective than the actual treatment.

O gerçekten etkiliydi. - That was really effective.

effective
(Tıp) effektif
effective
evirgen
effective
itibar

Yasa 1 Nisan'dan itibaren geçerli olacak. - The law will be effective from the 1st of April.

effective
yararlı
effective
sökmek
effective
etkili olan
effective
(Kanun) dermeyan edilebilir
effective
etki yaratan
effective
(Kanun) muteber
effect
başarmak
effect
sonuçlandırmak
effective
sonuç verici
effective
sonuçlandırıcı
effect
{i} uygulama

Antiseptiklerin etkin uygulaması hastane enfeksiyonlarının önlenmesinde önemli bir konudur. - The effective application of antiseptics is an important matter in the prevention of hospital infections.

cost-effectiveness
MALİYET ETKİNLİÐİ (HV.): Belirli bir görevin yapılmasında alternatifleri (iş, metot, tutum, teçhizat, silah sistemleri, destek sistemleri kuvvet düzenleri v. b.) maliyet ve etkenliğin birbiriyle münasebetli tesirleri hesaba katılarak analiz suretiyle ortaya çıkarılmış mukayeseli bir değerlendirme
effect
etkiye
effect
etkii
market effectiveness
(Finans) piyasa etkinliği, pazar etkinliği
social effectiveness
sosyal etkinliği
Joint Munitions Effectiveness Manual
(Askeri) Müşterek Mühimmat Etkinliği Elkitabı
Joint Technical Coordinating Group for Munitions Effectiveness
(Askeri) Mühimmat Etkinliğinden Sorumlu Müşterek Teknik Koordinasyon Grubu
assessment of training effectiveness
(Askeri) EĞİTİM MÜESSİRİYETİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
audience effectiveness
(Askeri) kitlenin etkinliği
combat effectiveness
(Askeri) harp etkinliği
combat effectiveness
(Askeri) SAVAŞ KABİLİYETİ; ETKİNLİĞİ; MÜESSİRİYETİ
combat effectiveness
(Askeri) muharebe etkinliği
combat effectiveness
(Askeri) harp kabiliyeti
combat effectiveness
(Askeri) muharebe etkinlik seviyesi
cost effectiveness
(Askeri) MALİYET ETKİNLİĞİ (HV.): Belirli bir görevin yapılmasında alternatifleri (iş, metot, tutum, teçhizat, silah sistemleri, destek sistemleri kuvvet düzenleri v. b.) maliyet ve etkenliğin birbiriyle münasebetli tesirleri hesaba katılarak analiz suretiyle ortaya çıkarılmış mukayeseli bir değerlendirme
cost effectiveness analysis
(Askeri) MALİYET ETKİNLİK ANALİZİ
effect
verim
effect
yürürlük

Yasa hâlâ yürürlüktedir. - The law is still in effect.

Vize yasağı yürürlükte olduğu sürece Boston'a gidemem. - I cannot travel to Boston as long as the visa ban is in effect.

effect
reaksiyon
effect
ulaşmak
effect
gerçekten

O gerçekten etkiliydi. - That was really effective.

effect
efekt

Yanıp sönen efektler epilepsi nöbetlerini tetikleyebilir. - Strobing effects can trigger epileptic seizures.

Ressam bu efekti nasıl alır? - How does the painter get that effect?

effect
aslında

Aslında, balın yaratıcıları çiçeklerdir. - In effect, flowers are the creators of honey.

effect
{f} gerçekleştirmek
effect
{i} gerçeklik
effect
etkisi olmak
effect
gerçekle
effect
{f} meydana getirmek
effect
in effect gerçi
effect
uygulamak
effect
işlem
effect
{i} netice
effect
filhaki
effect
{f} yerine getirmek, gerçekleştirmek, başarmak
effect
give effect to tatbik mevkiine koymak
effect
tatbik mevkii
effect
cause and effect sebep ve sonuç
effect
for effect gösteriş için
effect
izlenim
effect
ekti
effective
effecti
effective
(Askeri) GÖREVE HAZIR KITA: Muharebe vazifesi için hazır kıta. 4. YÜRÜRLÜKTE
effective
hakiki
effective
effective range tesirli top menzili
effective
{s} yürürlükte
effective
effectively tesirli olarak
effective
etkin

O, etkin biçimde, zaman zaman olur. - Effectively, that happens from time to time.

O etkin önlemler alamadı. - He could not take effective measures.

effective
faal hizmete hazır asker veya ordu
effective
{s} geçerli

Yasa 1 Nisan'dan itibaren geçerli olacak. - The law will be effective from the 1st of April.

effective
geçerli olan, etkili olan
effective
fiilen
effective
aktif
effective
itibar olunur
effective
etken
effective
{s} etkili, tesirli. i., tic. efektif, nakit
effective
para
mean area of effectiveness for blast
(Askeri) ortalama infilak etki alanı
mean area of effectiveness for fragments
(Askeri) ortalama parça tesir alanı
measure of effectiveness
(Askeri) etkinliğin ölçütü
munitions effect assessment; munitions effectiveness assessment
(Askeri) harp malzemesi etki değerlendirmesi; harp malzemesi verimlilik değerlendirmesi
rainfall effectiveness
(Meteoroloji) yağış etkinliği
relative biological effectiveness
(Nükleer Bilimler) bağıl biyolojik etkinlik,relatif biyolojik etki(linlik)
relative biological effectiveness
(Askeri) NİSBİ BİYOLOJİK ETKİNLİK: Belirli bir biyolojik etki yaratacak olan belli bir enerjinin gamma (veya X) radyasyonu "rad" miktarının, aynı etkiyi yaratmak üzere gerekli bir diğer radyasyonun rad miktarına oranı ikinci olarak sözedilen radyasyonun nisbi biyolojik etkinliğidir
الإنجليزية - الإنجليزية
The degree to which something is effective

He questioned the effectiveness of the treatment.

The property of being effective
The ability to be effective
{n} an effective quality, power
The extent to which intervention results in favourable outcomes under everyday conditions Contrasted with efficacy, which refers to change under tightly controlled conditions
A measure of the extent to which a specific intervention, procedure, regimen, or service, when deployed in the field in routine circumstances, does what it is intended to do for a specified population In the health field, it is a measure of output from those health services that contribute towards reducing the dimension of a problem or improving an unsatisfactory situation
The extent to which actual outcomes are achieved, against the outcomes planned, via relevant outputs or administered expenses
Pertaining to the degree to which a dispersal unit or population of dispersal units leads to establishment of new infections
Not the same as "efficiency " The effectiveness of a proposal or project is a measure of its effect An effective project produces a desired change
a measure of the benefit resulting from an intervention for a given health problem under usual conditions of clinical care for a particular group; this form of evaluation considers both the efficacy of an intervention and its acceptance by those to whom it is offered, answering the question, "Does the practice do more good than harm to people to whom it is offered?" See Intention to treat
Measure of the ability of a program, project or work task to produce a specific desired effect or result that can be qualitatively measured Performing the right tasks correctly, consistent with organizational mission, vision, values and in support of the organization's goals and objectives Relates to outcomes, not the efficiency of performance [also see Outcome Measure]
The extent to which a development outcome is achieved through interventions The extent to which a programme or project achieves its planned results, i e goals, purposes, and outputs and contribute to outcomes
(Ticaret) The level to which an activity or product is able to satisfy perceived requirements, which compares benefits derived to costs incurred
Measure of achieving a specific goal: Typical effectiveness measures in distance education include cost, course design, instruction, media, teaching strategies, technology Relates to quality assurance (See Moore & Kearsley (1996) pp 65-71, 182-184 and Inglis, Ling, & Joosten (1999) p 198)
Under real life conditions, how well a treatment, therapy or procedure produces a desired health outcome (cure, alleviation of pain, return of functional abilities)
A measure of the extent to which a project attains its objectives at the goal or purpose level; i e the extent to which a development intervention has attained, or is expected to attain, its relevant objectives efficiently and in a sustainable way
power to be effective; the quality of being able to bring about an effect
The degree to which an agency or program is successful at meeting goals, objectives, and statutory mandates
the extent to which a program or service is meeting its stated goals and objectives
{i} efficiency, productivity; impressiveness, quality of being striking
The ability to cause the expected or intended effect under normal and usual conditions (evidence from clinical trials in ordinary settings, or from multiple centres) {1} Use your browser's "BACK" button to return to the page you were viewing previously
The desired measure of a drug's influence on a disease condition Effectiveness must be proven by substantial evidence consisting of adequate and well-controlled investigations, including human studies by qualified experts, that prove the drug will have the effect claimed in its labeling
A structure is effective when it meets the intended management objectives In the Wildlife Crossings Toolkit, an effective structure is able to provide passage or reduce vehicle-caused mortality for the species it was designed to serve
(a) Degree to which an activity or initiative is successful in achieving a specified goal; (b) degree to which activities of a unit achieve the unit's mission or goal
The quality of being effective
I buy a BMW which test drives miraculously on the dealer’s special runway I then find that the roads in the area where I live have all been closed This is a breakdown of effectiveness See efficacy
the desired measure of a drug's influence on a disease condition as proved by substantial evidence from adequate and well-controlled investigations
The benefit of an intervention when deployed in the field
The extent to which a program has made desired changes or met its objectives through the delivery of services Topic areas: Governance, Staff Development and Organizational Capacity, Accountability and Evaluation, Volunteer Management, Operations Management and Leadership
Refers to the conclusion of a goal achievement evaluation "Success" is its rough equivalent
Capacity of component or system to perform as required; fitness for purpose Examples: In the context of flexible (reprogrammable trajectory) personal transport, the automobile is an effective system for achieving maximum transport convenience (e g number of customers visited in unit time) This performance criterion may be contrasted with the performance criterion for a public transport device such as a bus or train There the performance criterion is number of people transported per unit of cost or energy with limited flexibility (trajectory not easily reprogrammed) Hence we might define an automobile as an effective personal transport system, while the bus is an effective people mover "volume of dirt removed per hour" could be used to measure the effectiveness of an excavating machine
capacity to produce strong physiological or chemical effects; "the toxin's potency"; "the strength of the drinks"
The ability of a vaccine to produce the desired beneficial effect, i e , to protect against a disease
The extent to which an intervention achieves health improvements, which can be measured in terms of various outcomes such as cases of disease prevented, years of life saved, or quality-adjusted life years saved
efficacy
{i} effectuality
effect
The result or outcome of a cause

The effect of the hurricane was a devastated landscape.

effect
Belongings, usually as personal effects
effect
To make or bring about; to implement

The best way to effect change is to work with existing stakeholders.

effect
An illusion produced by technical means (as in "special effect")

The effect of flying was most convincing.

effect
A scientific phenomenon, usually named after its discoverer

Doppler effect.

effective
Actually in effect
effective
Producing a decided or decisive effect
effective
Efficient, serviceable, or operative
effect
a consequence
effective
fit for a destined purpose
effect
{v} to bring to pass, produce, perform
effect
{n} a thing produced, end, issue, consequence
effective
{a} able to produce, useful, serviceable
effective
{n} an able man, a soldier fit for duty
Effect
effect
Effect
feck
Effective
effectuous
Effective
effectuose
Effective
good
cost effectiveness
productiveness in relation to cost
effect
Power to produce results; efficiency; force; importance; account; as, to speak with effect
effect
An illusion produced by technical means (as in "special effect")"
effect
An alteration in sound after it has been produced by an instrument
effect
What results after an action has been taken; the expected or predicted impact when an action is to be taken or is proposed
effect
cause and effect: see cause. to make something happen. Compton effect domino effect Doppler effect greenhouse effect Hall effect Josephson effect Magnus effect photoelectric effect photovoltaic effect sound effect Zeeman effect
effect
act so as to bring into existence; "effect a change"
effect
An outcome that can be said to be at least partially the result of an intervention rather than caused by other intervening factors
effect
{i} result, outcome; influence; impact; gimmick, trick; natural phenomenon
effect
produce; "The scientists set up a shockwave"
effect
A person's effects are the things that they have with them at a particular time, for example when they are arrested or admitted to hospital, or the things that they owned when they died. His daughters were collecting his effects. = belongings
effect
An observable action results or evidence of a problem
effect
The result of a thought or action set in motion
effect
The effects in a film are the specially created sounds and scenery
effect
(1, a noun) immediate or direct result, as in: What effect does that medicine have on you?
effect
To bring to pass; to execute; to enforce; to achieve; to accomplish
effect
a phenomenon that follows and is caused by some previous phenomenon; "the magnetic effect was greater when the rod was lengthwise"; "his decision had depressing consequences for business"; "he acted very wise after the event"
effect
The result or outcome of a cause. See usage notes below
effect
How changing the settings of a factor changes the response The effect of a single factor is also called a main effect Note: For a factor A with two levels, scaled so that low = -1 and high = +1, the effect of A is estimated by subtracting the average response when A is -1 from the average response when A = +1 and dividing the result by 2 (division by 2 is needed because the -1 level is 2 scaled units away from the +1 level)
effect
Any response by an environmental or social component to an action's impact Under the Canadian Environmental Assessment Act, "environmental effect" means, in respect of a project, "(a) any change that the project may cause in the environment, including any effect of any such change on health and socio-economic conditions, on physical and cultural heritage, on the current use of lands and resources for traditional purposes by aboriginal persons, or on any structure, site or thing that is of historical, archaeological, paleontological or architectural significance and (b) any change to the project that may be caused by the environment, whether any such change occurs within or outside of Canada"
effect
If you say that something will happen with immediate effect or with effect from a particular time, you mean that it will begin to apply or be valid immediately or from the stated time. The price of the Saturday edition is going up with effect from 3 November
effect
Impression left on the mind; sensation produced
effect
If a law or policy takes effect or comes into effect at a particular time, it officially begins to apply or be valid from that time. If it remains in effect, it still applies or is still valid. the ban on new logging permits which will take effect from July The decision was taken yesterday and will remain in effect until further government instructions
effect
The trick that appears to the spectators
effect
(of a law) having legal validity; "the law is still in effect"
effect
Effectivity Specific effectivity information captured for the catalog, chapter, section, subsection, figure, graphic, parts list, and part number levels Effectivity information that can be identified is model name/number, serial range/number, equipment ID range/number, lot range/number and component location range Alternatively, an effectivity reference code ("effect-ref") can reference effectivity information that was defined in the Effectivity Cross Reference ("effect-xref") element Attributes: N/A
effect
A device for producing an alteration in sound produced by an instrument
effect
In general: That which is produced by an agent or cause; the event which follows immediately from an antecedent, called the cause; result; consequence; outcome; fruit; as, the effect of luxury
effect
You use to this effect, to that effect, or to the effect that to indicate that you have given or are giving a summary of something that was said or written, and not the actual words used. A circular to this effect will be issued in the next few weeks
effect
act so as to bring into existence; "effect a change
effect
To produce, as a cause or agent; to cause to be
effect
vagueness You add in effect to a statement or opinion that is not precisely accurate, but which you feel is a reasonable description or summary of a particular situation. That deal would create, in effect, the world's biggest airline. = effectively
effect
a symptom caused by an illness or a drug; "the effects of sleep loss"; "the effect of the anesthetic"
effect
Intended or unintended change resulting directly or indirectly from a development intervention
effect
the central meaning or theme of a speech or literary work
effect
result produced by an action
effect
If you effect something that you are trying to achieve, you succeed in causing it to happen. Prospects for effecting real political change seemed to have taken a major step backwards. see also greenhouse effect, placebo effect, ripple effect, side-effect, sound effect, special effect
effect
{f} accomplish, put into action, execute, do
effect
1) In picture, an optical or special photographic manipulation of the film 2) In sound, a specific sound, such as of a tire squeal or water dripping 3) Also used to mean a special manipulation of elements during the shooting of the film, such as the creation of rain or snow
effect
You use effect in expressions such as to good effect and to no effect in order to indicate how successful or impressive an action is. Mr Morris feels the museum is using advertising to good effect
effect
Change in morphology, physiology, growth, development of life span of an organism exposed to air pollution It might be either an adverse effect or an alteration, which is not distinguishable from the range of a target variable observed in not exposed organisms of the same species (WHO 1994c)
effect
Goods; movables; personal estate; sometimes used to embrace real as well as personal property; as, the people escaped from the town with their effects
effect
an impression (especially one that is artificial or contrived); "he just did it for effect"
effect
The state of operating as if other forces control your reality
effect
The result of actions Contrast with "side-effects", the unplanned result of actions
effect
unless the context otherwise requires, the term "effect" includes: (a) Any positive or adverse effect; and (b) Any temporary or permanent effect; and (c) Any past, present, or future effect; and (d) Any cumulative effect which arises over time or in combination with other effects - regardless of the scale, intensity, duration, or frequency of the effect, and also includes: (e) Any potential effect of high probability; and (f) Any potential effect of low probability which has a high potential impact
effect
You can say that something takes effect when it starts to produce the results that are intended. The second injection should only have been given once the first drug had taken effect
effect
If you put, bring, or carry a plan or idea into effect, you cause it to happen in practice. These and other such measures ought to have been put into effect in 1985. = implement
effect
receipt-point and what is received at the receipt-point See also cause; communication
effect
the emotional, physical, and/or cognitive outcome of communication
effect
Execution; performance; realization; operation; as, the law goes into effect in May
effect
The purport; the sum and substance
effect
An effect is an impression that someone creates deliberately, for example in a place or in a piece of writing. The whole effect is cool, light and airy. = impression
effect
A biological change in an organism, organ or tissue
effect
Consequence intended; purpose; meaning; general intent; with to
effect
The physical, functional, or psychological outcome, event, or consequence that results from specific military or non-military actions
effect
Reality; actual meaning; fact, as distinguished from mere appearance
effect
like impact is a synonym for outcome although impact is somewhat more direct than an effect Both terms are commonly used, but neither is a technical term For precision, Treasury Board Secretariat recommends that outcome be used instead of effect
effect
an outward appearance; "he made a good impression"; "I wanted to create an impression of success"; "she retained that bold effect in her reproductions of the original painting"
effect
the central meaning or theme of a speech or literary work a symptom caused by an illness or a drug; "the effects of sleep loss"; "the effect of the anesthetic"
effect
side
effect
The state of being binding and enforceable, as in a rule, policy, or law
effect
(of a law) having legal validity; "the law is still in effect" an impression (especially one that is artificial or contrived); "he just did it for effect" the central meaning or theme of a speech or literary work a symptom caused by an illness or a drug; "the effects of sleep loss"; "the effect of the anesthetic" produce; "The scientists set up a shockwave" act so as to bring into existence; "effect a change
effect
One of several possible forms in which a spell or magic effect may manifest Effect designators include ray, spread, and individual creatures or objects that have been summoned or created Summoned or created effects appear wherever the caster designates, within the spell’s range A mobile effect (such as a summoned creature) can thereafter move regardless of the spell’s range
effect
Manifestation; expression; sign
effect
A biological change caused by an exposure
effect
If you say that someone is doing something for effect, you mean that they are doing it in order to impress people and to draw attention to themselves. The Cockney accent was put on for effect
effect
The effect of one thing on another is the change that the first thing causes in the second thing. Parents worry about the effect of music on their adolescent's behavior Even minor head injuries can cause long-lasting psychological effects
effect
what you feel when you read a text; this covers your reaction to the subject-matter or ideas as well as how you feel about particular aspects of a text such as the author's style, or the actions of the characters
effective
eff
effective
efficacious
effective
existing in fact; not theoretical; real; "a decline in the effective demand"; "confused increased equipment and expenditure with the quantity of effective work done"
effective
The serviceable soldiers in a country; an army or any military body, collectively; as, France's effective
effective
works well (e g Riding a bicycle is an effective way of keeping fit )
effective
That which produces a given effect; a cause
effective
producing the desired result, as in: He has an effective introduction in his presentation
effective
One who is capable of active service
effective
Produces the desired result
effective
making the thing that is wanted happen
effective
producing or capable of producing an intended result or having a striking effect; "an air-cooled motor was more effective than a witch's broomstick for rapid long-distance transportation"-LewisMumford; "effective teaching methods"; "effective stepstoward peace"; "made an effective entrance"; "his complaint proved to be effectual in bringing action"; "an efficacious law"
effective
Having an effect; able to bring about the result intended
effective
An offering is said to be effective once the SEC has released the issue for offering
effective
exerting force or influence; "the law is effective immediately"; "a warranty good for two years"; "the law is already in effect (or in force)"
effective
 An information system or a software application is effective when it achieves its purpose It is measured in terms of completeness, attractiveness, clarity, accuracy, relevance and ease of use
effective
equipped and ready for service; "the fort was held by about 100 effective soldiers"
effective
"-G
effective
Producing the expected results of this SOW, defined in section 1 B , Purpose of Contract
effective
> shengxiao
effective
Something that is effective works well and produces the results that were intended. The project looks at how we could be more effective in encouraging students to enter teacher training Simple antibiotics are effective against this organism an effective public transport system. + effectively ef·fec·tive·ly the team roles which you believe to be necessary for the team to function effectively Services need to be more effectively organised than they are at present. + effectiveness ef·fec·tive·ness the effectiveness of computers as an educational tool
effective
Range - Airfares are valid only between these departure dates
effective
able to accomplish a purpose; functioning effectively; "people who will do nothing unless they get something out of it for themselves are often highly effective persons
effective
Having the power to produce an effect or effects
effective
{s} productive, efficient; in operation; impressive, striking
effective
equipped and ready for service; "the fort was held by about 100 effective soldiers
effective
The preponderance of research or program findings is consistent, positive, and clearly related to the intervention
effective
Shaw; "effective personnel"; "an efficient secretary"; "the efficient cause of the revolution"
effective
Specie or coin, as distinguished from paper currency; a term used in many parts of Europe
effective
When something such as a law or an agreement becomes effective, it begins officially to apply or be valid. The new rules will become effective in the next few days
effective
Effective means having a particular role or result in practice, though not officially or in theory. They have had effective control of the area since the security forces left
effective
Having the power to produce an effect or effects; producing a decided or decisive effect; efficient; serviceable; operative; as, an effective force, remedy, speech; the effective men in a regiment
effective
Having an intended or expected effect Effectiveness may require a few tries to get the wished for effect
effective
Provide what the customer requires and expects Nearly defect-free product or service at the right time
effective
works well as a means or remedy; "an effective reprimand"; "a lotion that is effective in cases of prickly heat"
effective
date The date upon which the insurance policy goes into effect
effective
Achieving a desired result Effectiveness is often associated with institutional values
effective
The date coverage is provided under an employee benefit plan or to be covered under an employee benefit plan
effective
as calculated from Stefan's law
effective
Shaw; "effective personnel"; "an efficient secretary"; "the efficient cause of the revolution" exerting force or influence; "the law is effective immediately"; "a warranty good for two years"; "the law is already in effect (or in force)" producing or capable of producing an intended result or having a striking effect; "an air-cooled motor was more effective than a witch's broomstick for rapid long-distance transportation"-LewisMumford; "effective teaching methods"; "effective stepstoward peace"; "made an effective entrance"; "his complaint proved to be effectual in bringing action"; "an efficacious law" works well as a means or remedy; "an effective reprimand"; "a lotion that is effective in cases of prickly heat" equipped and ready for service; "the fort was held by about 100 effective soldiers
increased the effectiveness of
made (something) more effective
relative biological effectiveness
A measure of the capacity of a specific ionizing radiation to produce a specific biological effect, expressed relative to a reference radiation, such as radium gamma rays or 200-volt x-rays
effectiveness
المفضلات