devilish

listen to the pronunciation of devilish
الإنجليزية - التركية
zalim
şeytanî
şeytanî
melun
dili çok
çok fazla
{s} şeytani
şeytan gibi
{s} kötü
{s} berbat
devilishness şeytanlık
devilishly şeytanca
{s} şeytanca
{s} müthiş
{s} aşırı
devil
{i} iblis

İblis bir sincap olabilir ama bütün sincaplar iblis değildir. - The devil may be a squirrel, but not all squirrels are the devil.

devil
{i} şeytan

Gelecek yıldan bahsedersen şeytan güler. - Speak of the next year, and the devil will laugh.

Şeytanın var olmadığını düşünüyorum, bence insanlık onu yarattı,kendi hayalinde ve tasvirinde - I think the devil doesn't exist, but man has created him, he has created him in his own image and likeness.

devil
maltız
devil
asfalt ısıtıcısı
devil
cin
devil
yezit
devil
cehennem zebanisi
devil
ifrit
devil
kötü ruh
devil
(the ile) şeytan
infernal, devilish, hellish, awful
Şeytani, cehennemi, korkunç cehennem
devil
makinada ezip parçalamak
devil
avukat stajeri olarak çalışmak
devil
{f} rahatsız etmek
devil
şeytan gibi tip
devil
yazar çırağı olarak çalışmak
devil
acı ve baharatlı yemek
devil
baharatlı ve acılı pişirmek
devil
stajyer avukat
devil
{i} canlı ve dinamik kimse
devil
{f} kâgit
devil
makinede parçalamak
devil
dili canını sıkmak
devil
üzmek
devil
{f} makinede parçalamak bez
devil
yemeği çok biber ve baharatla hazırlamak veya kızartmak
devil
krakova
devil
(fiil) rahatsız etmek, canını sıkmak; baharatlı ve acılı pişirmek; makinede parçalamak (bez, kâgit); avukat stajeri olarak çalışmak; yazar çırağı olarak çalışmak
devil
deviled ham bir çeşit ezme jambon
devil
{f} canını sıkmak
devilishly
şeytanca
الإنجليزية - الإنجليزية
Characteristic of a devil

A devilish grin.

Devilishly
Resembling a devil
Extreme, excessive

A devilish effort yielded a devilish success.

{a} like a devil, very wicked
emphasis You can use devilish to emphasize how extreme or difficult something is. a devilish puzzle. + devilishly dev·il·ish·ly It is devilishly painful
Extreme; excessive
showing the cunning or ingenuity or wickedness typical of a devil; "devilish schemes"; "the cold calculation and diabolic art of some statesmen"; "the diabolical expression on his face"; "a mephistophelian glint in his eye"
Extreme
playful in an appealingly bold way; "a roguish grin"
Resembling, characteristic of, or pertaining to, the devil; diabolical; wicked in the extreme
playful in an appealingly bold way; "a roguish grin
A devilish idea or action is cruel or unpleasant. the devilish destructiveness of modern weapons
Resembling or characteristic of a devil
in a playfully devilish manner; "the socialists are further handicapped if they believe that capitalists are not only wicked but also devilishly clever"
{s} diabolic, demonic, satanic; evil, wicked
devil
To grill with cayenne pepper; to season highly in cooking, as with pepper
devil
To finely grind cooked ham or other meat with spices and condiments
devil
To prepare a sidedish of shelled halved boiled eggs to whose extracted yolks are added condiments and spices, which mixture then is placed into the halved whites to be served
devil
A wicked or naughty person, or one who harbors reckless, spirited energy, especially in a mischievous way; usually said of a young child
devil
A dust devil
devil
The bad part of the conscience; the opposite to the angel
devil
barren, unproductive and unused, as in devil strip.Dictionary of Regional American English
devil
(the devil or the Devil) The chief devil; Satan
devil
{n} a fallen angel, a very wicked person
devilishly
{a} in a wicked manner, very badly
devil
An expletive of surprise, vexation, or emphasis, or, ironically, of negation
devil
Some Christians believe that the devil is an actual being Others that 'he' just represents all things that are evil
devil
An evil spirit; a demon
devil
coat or stuff with a spicy paste; "devilled eggs"
devil
People say speak of the devil, or in British English talk of the devil, if someone they have just been talking about appears unexpectedly. Well, talk of the devil!
devil
{f} harass, tease
devil
A creature of hell
devil
feelings You can use devil to emphasize the way you feel about someone. For example, if you call someone a poor devil, you are saying that you feel sorry for them. You can call someone you are fond of but who sometimes annoys or irritates you an old devil or a little devil. I felt sorry for Blake, poor devil
devil
An evil or erroneous entity
devil
A devil is an evil spirit. the idea of angels with wings and devils with horns and hoofs. = demon
devil
A person, especially a man; used to express a particular opinion of him, usually in the phrases poor devil and lucky devil
devil
a rowdy or mischievous person (usually a young man); "he chased the young hellions out of his yard"
devil
A machine for tearing or cutting rags, cotton, etc
devil
A thing that is awkward or difficult to understand or do
devil
The chief devil; Satan
devil
In Judaism, Christianity, and Islam, the Devil is the most powerful evil spirit. = Satan
devil
one of the evil spirits of traditional Jewish and Christian belief
devil
A very wicked person; hence, any great evil
devil
The Evil One; Satan, represented as the tempter and spiritual of mankind
devil
If you say that you are between the devil and the deep blue sea, you mean that you are in a difficult situation where you have to choose between two equally unpleasant courses of action
devil
Machine used in the cotton-waste industry Fitted with teeth in a revolving cylinder, it was designed to rip apart starched, hardened cop bottoms as a first step in the recovery of waste thread
devil
To annoy or bother; to bedevil
devil
1 darkness 2 temptation 3 side of self not wanting to see 4 actual dark spirit brought into attack you
devil
emphasis When you want to emphasize how annoyed or surprised you are, you can use an expression such as what the devil, how the devil, or why the devil. `What the devil's the matter?'. Spirit or power of evil. Though sometimes used to refer to demons, the term more often designates the prince of evil spirits. In the Bible the Devil is known as Satan, Beelzebub, and Lucifer. In Judaism, Satan emerges as subservient to God and as an adversary and accuser of Job and other humans. In postbiblical traditions he emerges as the tempter of humankind and is responsible for all the sins in the Bible. Christian theology holds that his main task is to tempt humans to reject the way of life and redemption in favour of sin and death. In the Qurn the Devil is frequently associated with Ibls; he tempts the unfaithful but not the true believer. In Hinduism there is no principal devil, although there are a variety of demons or devilish beings. Buddhists also recognize the existence of many demons, and Mara, the Buddha's opponent and tempter, is sometimes identified as a specific devil. devil ray Tasmanian devil Devils Island Devils Tower National Monument
devil
To make like a devil; to invest with the character of a devil
devil
Hell
devil
a word used in exclamations of confusion; "what the devil"; "the deuce with it"; "the dickens you say"
devil
A devil is a collective entity who uses its constituents for its own ends without regard to their personal welfare Wars are fought between devils, not people
devil
The devil, also known Satan, was believed to be a fallen angel, the prince of evil spirits (lesser devils) According to Christian Scriptures Christ was tempted by the devil in an attempt to stop his mission of saving the world (Matt 4: 1-11) [Chapter 1] [Chapter 4] [Chapter 5] [Chapter 13] [Chapter 18] [Chapter 27] [Chapter 59] [Chapter 67] [Chapter 75] [Chapter 78] [Chapter 84] [II: Chapter 9] [II: Chapter 10]
devil
To mix with spicy or hot seasonings
devil
(Gr diabolos), a slanderer, the arch-enemy of man's spiritual interest (Job 1: 6; Rev 2: 10; Zech 3: 1) He is called also "the accuser of the brethen" (Rev 12: 10)
devil
A dish, as a bone with the meat, broiled and excessively peppered; a grill with Cayenne pepper
devil
(Judeo-Christian and Islamic religions) chief spirit of evil and adversary of God; tempter of mankind; master of Hell
devil
To season with hot flavorings such as pepper or mustard
devil
a cruel wicked and inhuman person
devil
Cute one
devil
Greek is "diabolos," which means accuser The greatest of all the fallen angels He opposes God and is completely evil He is often called Lucifer which is a Latin translation of "light bearer" found in Isaiah 14: 12, and also the accuser of the brethren in (Rev 12: 10), dragon (Rev 12: 9), the devil (Matt 4: 1), the tempter (Matt 4: 3), the accuser (Rev 12: 10), the prince of demons (Luke 11: 15), the ruler of this world (John 12: 31), See Isaiah 14: 12-15 for a description of the fall of the devil Upon Jesus' return, the Devil will be vanquished -- depending on the eschatological position His future is the eternal lake of fire
devil
a word used in exclamations of confusion; "what the devil"; "the deuce with it"; "the dickens you say" one of the evil spirits of traditional Jewish and Christian belief coat or stuff with a spicy paste; "devilled eggs
devil
The Devil is a use of traditional Catholic iconography in my art She represents evil, pain and hardship She is though, largely misunderstood as she is in fact more interested in the process of evil rather than the act itself The Devil developed the Blue Heart for the Emperor not to hurt him but rather because it was an evil act itself The Devil was based on Jenny Chapman at a point in my life when I felt that she had abandoned me is a particularly hurtful way and the Devils deeds mellowed when Jenny and I reconciled The Devil still appears frequently because of her iconographic strength and because of the special appreciation I have for Jenny in real life
devil
{i} evil spirit, demon
devil
cause annoyance in; disturb, especially by minor irritations; "Mosquitoes buzzing in my ear really bothers me"; "It irritates me that she never closes the door after she leaves"
devil
Christian synonym for Satan: an all-evil former angel
devil
(Gr diabolos), a slanderer, the arch-enemy of man's spiritual interest (Job 1: 6; Rev 2: 10; Zech 3: 1) He is called also "the accuser of the brethen" (Rev 12: 10)
devil
one of the evil spirits of traditional Jewish and Christian belief coat or stuff with a spicy paste; "devilled eggs
devil
dickens
devilishly
as a devil; in an evil manner; "his writing could be diabolically satiric"
devilishly
in a playfully devilish manner; "the socialists are further handicapped if they believe that capitalists are not only wicked but also devilishly clever
devilishly
In a devilish manner
devilishly
(used as intensives) extremely; "she was madly in love"; "deadly dull"; "deadly earnest"; "deucedly clever"; "insanely jealous"
devilishly
very - used to show that you think something is annoying or bad
devilishly
diabolically, demonically; wickedly, fiendishly
devilish
المفضلات