cork

listen to the pronunciation of cork
الإنجليزية - التركية
{i} mantar

Bu mantar çıkmayı reddediyor. - This cork refuses to come out.

Tom şişeden mantarı çıkardı. - Tom pulled the cork out of the bottle.

{i} tıpa

Kasadaki Tom'un aldığı şarap şişelerinin yarısı tıpalandı. - Half of the bottles of wine in the case that Tom bought were corked.

Şişeler tıpalanmıştı. - The bottles were stopped with corks.

{i} tıkaç
tapa
mantarla kapamak
şişe mantarı
{f} mantarla kapa
(şişe/vb.) mantarla tıkamak
{f} kara mantarla siyahlaştırmak
mantardan yapılmış
kömürleşmiş mantarla siyahlaştırmak
meşe kabuğu/şişe manta
sezü
Quercus suber
{f} mantarla tapalamak
{i} (mantarmeşesinin kabuğu olan) mantar
{f} tıpalamak
cork oak dış kabuğundan şişe mantarı yapılan bir cins meşe ağacı
{i} mantar meşesi kabuğu
{f} mantarla tıkamak
mantarla kapamak tıpalamak
filitre kağıdı
mantar meşesi
(Gıda) mantar tıpa
mantar tapa
cörk
destemora
cork carpet
mantar döşeme
cork float
mantar şamandıra
cork gasket
mantar conta
cork jacket
cankurtaran yeleği
cork oak
mantar meşesi
cork oak
sezü
cork paint
mantarlı boya
cork plate
mantar levha
cork stopper
mantar tapa
cork board
Mantar pano
cork screw
Şarap, şampanya gibi içkilerin şişelerindeki mantarı çıkarmak için kullanılan alet
cork screws
mantar vidaları
cork board
mantar levha
cork drum
filitre kağıdı tamburu
cork dust
mantar tozu
cork insulation
mantar yalıtım
cork jacket
can yeleği
cork knives
filitre kağıdı bıçakları
cork lift arm
kağıt trip kolu
cork plate
mantar ievha
cork reservoir
filitre kağıdı kutusu
cork sheathing
mantar kaplama
cork sheet
mantar levha
cork slab
mantar levha
cork tile
mantar levha
cork tile
mantar karo
cork tipping
mantarlı uç kağıdı
cork tree
mantar meşesi
cork washer
(Mekanik) mantardan yapılmış rondela
cork washer
mantar conta
cork washer
(Mekanik,Teknik) mantar rondela
cork waste
şişe mantarı atığı
compressed cork
prese mantar levha
corked
mantarlı
corked
mantardan bozulma
corked
mantar kokan
rock cork
asbestos
corking
mantarla kapama
pop someone's cork
(deyim) Aklının tıpasını attırmak, çok sinirlendirmek; aklının tıpası atmak, çok sinirlenmek.- İ was so upset that İ nearly popped my cork.- My mother popped her cork when she heard about my löw grades
to cork
mantar için
bob up like a cork
mantar gibi çıkmak
corked
cork mantarla tıka
corked
{s} mantarın karasıyla boyanmış
corked
mantar kokusu ile bozulmuş
corked
{s} mantarın kokusuyla bozulmuş
corked
tıpalanmış
corked
sarhoş/bozuk
corked
mantar siyahı ile boyanmış
corked
{s} sarhoş
corking
şahane
corking
{s} muhteşem
corking
{s} harika
corking
{f} mantarla kapa: prep.mantarla ka
corking
fevkalade
expanded cork sheet
genleşmiş mantar levha
الإنجليزية - الإنجليزية
Principal city of County Cork
County in the Republic of Ireland. (County Cork)
To injure through a blow

The vicious tackle corked his leg.

An angling float, also traditionally made of oak cork
To seal or stop up, especially with a cork stopper
A bottle stopper made from this or any other material

Snobs feel it's hard to call it wine with a straight-face, when the cork is made of plastic.

To be quiet

He was so loud I told him to cork it.

To fill with cork, as the center of a baseball bat

He corked his bat, which was discovered when it broke, causing a controversy.

To blacken (as) with a burnt cork
To leave the cork in a bottle after attempting to uncork it
Made from, or consisting of, cork

Look at that cork statue.

The bark of the cork oak, which is very light and porous and is very good for making bottle stoppers and insulation material
{v} to stop with a cork, to form sharp points, or shoe with points
{n} a tree, bark, bottle-stopple, a sharp point
a port city in southern Ireland
Corks are produced from the bark of cork trees, which are grown mainly in Spain and Portugal Corks are airtight and have for years been the best way to seal wine bottles
The outer layer of the bark of the cork tree (Quercus Suber), of which stoppers for bottles and casks are made
Finish - A bottle opening that is sealed with a cork
a small float usually made of cork; attached to a fishing line
To furnish or fit with cork; to raise on cork
The cork of the bottle
the plug in the mouth of a bottle (especially a wine bottle) a port city in southern Ireland outer bark of the cork oak; used for stoppers for bottles etc
{f} close with a cork, cap; darken or make with burnt cork
To stop with a cork, as a bottle
{s} made of cork
stuff with cork; "The baseball player stuffed his bat with cork to make it lighter" close a bottle with a cork
An external, secondary tissue impermeable to water and gasses It is often formed in response to wounding or infection
outer bark of the cork oak; used for stoppers for bottles etc
stuff with cork; "The baseball player stuffed his bat with cork to make it lighter"
To fill the center of a bat with cork
A stopper for a bottle or cask, cut out of cork
A cork is a piece of cork or plastic that is pushed into the opening of a bottle to close it. A city of southern Ireland near the head of Cork Harbor, an inlet of the Atlantic Ocean. Cork was occupied by the Danes in the ninth century and by Oliver Cromwell in 1649. Population: 127,253. to close a bottle by blocking the hole at the top tightly with a long round piece of cork   uncork. Seaport city (pop., 2002 prelim.: 123,338), southwestern Ireland. The seat of County Cork, it is situated on Cork Harbour at the mouth of the River Lee. Founded as a monastery in the 7th century, it was often raided and was eventually settled by the Danes. It passed to Henry II of England in 1172. The city was taken by Parliamentarian forces under Oliver Cromwell (1649) and by the duke of Marlborough (1690). It was heavily damaged in 1920 during the Irish uprising against England. Its industries include leatherworking, brewing, and distilling. Outer bark of the evergreen cork oak (Quercus suber), native to the Mediterranean. In its broad sense, cork consists of the irregularly shaped, thin-walled, wax-coated cells that make up the peeling bark of many trees, but commercially only cork-oak bark is called cork. Cork is obtained from the new outer sheath of bark that forms after the original rough outer bark has been removed. This outer sheath can be stripped repeatedly without hurting the tree. Cork is unique because it is made of air-filled, watertight cells that are a remarkably effective insulating medium. The air pockets make cork very light in weight. Though specialized plastics and other artificial substances have replaced cork in some of its former uses, it has retained its traditional importance as a stopper for bottles of wine and other alcoholic beverages
v (jar ) During high-speed group freefall maneuvers, to lose control and decelerate rapidly
Made from, or consisting of cork
close a bottle with a cork
The bull's-eye
A mass of tabular cells formed in any kind of bark, in greater or less abundance
the plug in the mouth of a bottle (especially a wine bottle)
{i} bark of the cork oak tree (used for making stoppers for bottles, etc.); stopper, plug; something made of cork; float made of cork and used for fishing; outer tissue of bark, phellem (Botany)
Cork is a soft, light substance which forms the bark of a type of Mediterranean tree. cork floors. cork-soled clogs
(botany) outer tissue of bark; a protective layer of dead cells
cork oak
A type of evergreen oak tree, Quercus suber, native to southeast Europe and northwest Africa
cork oaks
plural form of cork oak
cork taint
A wine fault characterized by a set of undesirable smells or tastes, sometimes caused by tribromoanisole
cork-board
A kind of strawboard or cardboard in which ground cork is mixed with the paper-pulp
cork cambium
A lateral ring of meristematic tissue found in woody seed plants, producing cork on the outside of the ring and parenchyma on the inside of the ring. Also called phellogen
cork fossil
A variety of amianthus which is very light, like cork
cork oak
medium-sized evergreen oak of southern Europe and northern Africa having thick corky bark that is periodically stripped to yield commercial cork
cork oak
A Mediterranean evergreen oak tree (Quercus suber) having thick bark that is periodically stripped, yielding commercial cork. Also called cork tree
cork oak
type of tree whose bark is used in preparing objects made of cork (common in Mediterranean countries)
cork tree
prickly Australian coral tree having soft spongy wood deciduous tree of China and Manchuria having a turpentine aroma and handsome compound leaves turning yellow in autumn and deeply fissured corky bark
cork-screw
spiral-shaped device for pulling corks out of bottles, bottle-opener
corked
Of a container, especially a bottle, closed with a cork
corked
Simple past tense and past participle of cork
corking
splendid, enjoyable, bang-up
corking
Present participle of cork
corked
{a} stopped or secured with a cork
blow one's cork
{f} lose one's temper, fail to maintain one's composure, lose one's self-control
chinese cork oak
medium to large deciduous tree of China, Japan, and Korea having thick corky bark
corked
The wine tastes of cork, it is unpleasant to smell and taste, slightly musty Bad corks are a relatively common problem
corked
(of wine) tainted in flavor by a cork containing excess tannin; "a corked port"
corked
A moldy odor and flavor from a fungus-infected cork
corked
Am expression meaning the wine has gone bad Implies an unpleasant, musty, moldy smell imparted by a flawed cork Cork can contain bacteria that will cause "off" flavors in the wine Quality cork manufacturers bleach and process corks to minimize the chance of a bottle being "corked" Unfortunately, almost one out of twelve bottles will have some off, corky flavors It is for this reason that alternative wine bottle closures have been tested in recent years, but the use of non-cork closures has been resisted by traditionalists Any closure that seals the bottle airtight is a perfect one for wine Contrary to popular belief, cork does not - or should not - let air into a wine bottle over time It is intended to create an airtight seal
corked
past of cork
corked
Of (a bottle of) wine, tainted by mould/mold in the cork
corked
An expression meaning the wine has gone bad Implies an unpleasant, musty, moldy smell imparted by a flawed cork Cork can contain bacteria that will cause "off" flavors in the wine Quality cork manufacturers bleach and process corks to minimize the chance of a bottle being "corked " Unfortunately, almost one out of twelve bottles will have some off, corky flavors It is for this reason that alternative wine bottle closures have been tested in recent years, but the use of non-cork closures has been resisted by traditionalists Any closure that seals the bottle airtight is a perfect one for wine Contrary to popular belief, cork does not - or should not - let air into a wine bottle over time It is intended to create an airtight seal
corked
having acquired an unpleasant taste from the cork; as, a bottle of wine is corked
corked
corked wine tastes bad because a fault in the cork has allowed air into the bottle
corked
Wine has unpleasant "wet cardboard" taste/smell Reason is thought to be chemical changes in the wine caused by inadequately sterilized cork stopper inserted at bottling source
corked
Describes a wine having the off-putting, musty, moldy-newspaper flavor and aroma and dry aftertaste caused by a tainted cork
corked
{s} closed or stopped up with a cork, capped; spoiled (wine)
corked
qualifies a wine that tastes of the cork Serious disease of the wine due to water remaining inside the bark of the cork-tree so that the cork gets rotten The taste of cork may also be due to micro-organisms infecting the cork, then the wine in contact with it
corked
A moldy odor and flavor from fungus-infected cork attributed to small amounts of tyrene in the wine
corked
sealed with a cork
corked
(of wine) tainted in flavor by a cork containing excess tannin; "a corked port" sealed with a cork
corked
Wine has unpleasant taste/smell Reason is thought to be chemical changes in the wine due to insufficiently sterilized cork stopper inserted at bottling source
corking
{s} (Slang) excellent, superb
corking
very good, splendid, enjoyable, bang-up
corking
very good; "he did a bully job"; "a neat sports car"; "had a great time at the party"; "you look simply smashing"
corks
third-person singular of cork
corks
plural of cork
draw a cork
remove a stopper out from a bottle
extract a cork from a bottle
remove a cork from a bottle, open a bottle
pop one's cork
{f} lose one's temper, fail to maintain one's composure, lose one's self-control
rock cork
rock leather, type of light-colored asbestos having interlaced fibers and its texture resembling cork
squeeze a cork
make an effort in vain, work hard for no result
التركية - الإنجليزية

تعريف cork في التركية الإنجليزية القاموس.

cork tavuk
clucking hen
cork

  التركية النطق

  kôrk

  النطق

  /ˈkôrk/ /ˈkɔːrk/

  علم أصول الكلمات

  [ 'kork ] (noun.) 14th century. From Middle English cork (“oak bark", "cork”), probably from Arabic كورك (kurk), from Latin quercus (“oak”)

  الازمنة

  corks, corking, corked

  كلمة اليوم

  intercostal
المفضلات