comprehend

listen to the pronunciation of comprehend
الإنجليزية - التركية
kavramak

Bu teoriyi kavramak için benim çok zordur. - This theory is too difficult for me to comprehend.

Kavramak gerçekten zor. - It's really hard to comprehend.

{f} idrak etmek
anlamak
bir konuyu kavramak
bilincine varmak
-in esasını kavramak
-in usulünü öğrenmek
-i anlamak
-i kavramak
düşünmek
{f} algılamak
anla

Tom'un ne hakkında konuştuğumuzu anlayabileceğinden şüphe duyuyorum. - I doubt Tom can comprehend what we're talking about.

Yavaş yavaş çeviriler veya açıklamalar olmadan metni anlamaya başlayacaksınız. - Little by little you will begin to comprehend the text without translations or explanations.

{f} kapsamak, içine almak
comprehensible anlaşılabilir
şümul
makul
etraflı
{f} kapsamak
şümullu
anlama yeteneğ
idrak olunabilir
kapsam
{f} ihtiva etmek
idraklı
comprehension anlayış
idrak

Tanrı ile konuşma arzusu saçmadır. İdrak edemediğimiz birisiyle konuşamayız. - The wish to talk to God is absurd. We cannot talk to one we cannot comprehend.

comprehensive geniş
understand
anlamak

Onun sorularını anlamak imkânsızdı. - It was impossible to understand his questions.

Hiçbir kültürel geçmiş, sanatı anlamak için gerekli değildir. - No cultural background is necessary to understand art.

understand
{f} anlamak, kavramak: I understand what they are saying. Söylediklerini anlıyorum. I cannot understand the meaning of
understand
idrak etmek
understand
{f} iyi anlamak

Tom, Fransızca'yı daha iyi anlamak istiyor. - Tom would like to understand French better.

understand
{f} bilmek

Bilmek, anlamakla aynı değildir. - Knowing is not the same as understanding.

understand
{f} çakmak
understand
{f} anlayışlı olmak
understand
{f} hissetmek
understand
iyice bilmek
comprehending
müdrik
understand
-in usulünü öğrenmek
understand
-i kavramak
understand
haberi olmak
understand
başa düşmek
understand
öğrenmek

Tom onun niçin Fransızca öğrenmek istediğini anlayamadı. - Tom couldn't understand why she wanted to learn French.

understand
işitmek
to comprehend
bilinçine varmak
understand
haberdar olmak
understand
It is understood that
understand
mana vermek
understand
Koşulan şartlara göre
الإنجليزية - الإنجليزية
to cover, include, or contain

This book comprehends all the topics that are relevant for you.

to understand or grasp fully and thoroughly
{v} to include, conceive, understand
understand
to become aware of through the senses; "I could perceive the ship coming over the horizon"
To take into the mind; to grasp with the understanding; to apprehend the meaning of; to understand
to understand the meaning of something
tr v 1 To grasp mentally; understand or know 2 To take in, include, or embrace; comprise
To contain; to embrace; to include; as, the states comprehended in the Austrian Empire
get the meaning of something; "Do you comprehend the meaning of this letter?"
If you cannot comprehend something, you cannot understand it. I just cannot comprehend your attitude Whenever she failed to comprehend she invariably laughed. = understand. to understand something that is complicated or difficult = understand, grasp grasp comprehension (comprehendere , from com- ( COM-) + prehendere ( PREHENSILE))
{f} understand; contain
To take in or include by construction or implication; to comprise; to imply
include in scope; include as part of something broader; have as one's sphere or territory; "This group encompasses a wide range of people from different backgrounds"; "this should cover everyone in the group"
comprehended
Included; comprised; contained
comprehended
Understood
comprehended
Simple past tense and past participle of comprehend
comprehending
Present participle of comprehend
To comprehend
sense
comprehended
past of comprehend
comprehended
fully understood or grasped; "dangers not yet appreciated"; "these apprehended truths"; "a thing comprehended is a thing known as fully as it can be known"
comprehends
third-person singular of comprehend
comprehend
المفضلات