clipping

listen to the pronunciation of clipping
الإنجليزية - التركية
haritalama
kupür
(Dilbilim) kısaltma
çırpı
kırparak
çırpma
kırkım
kupür gazete
kesik
{f} kırp
kesilen şey
{i} kırpma
{f} kirp
Gazete kupürü
{i} kupür (gazete)
{i} kırpılan şeyler
tuttur/vur/kes
kupür/kesilen şey
{i} kırkma
{i} kırpıntı
{i} kesme
terslik
clip
kırkmak
clip
{f} kırpmak
clipping level
kırpma düzeyi
clipping of words
sözcüklerin kırpılması
clipping circuit
kesici devre
clipping time
koyun kırkma zamanı
clipping circuit
(Elektrik, Elektronik,Teknik) kırpıcı devre
clipping circuit
sınırlayıcı devre
clipping level
kirpma duzeyi
clipping net
klipsli ağ
clipping of words
sozcuklerin kirpilmasi
clip
{i} raptiye
clip
mandal

Mandallı kağıt altlığını kim icat etti? - Who invented the clipboard?

clip
defa
clip
şarjör (tüfekte)
clip
çarpma
clip
yapağı
clip
maşa
clip
kere
clip
adım
clip
iliştirmek
clip
silah şarjörü
clip
çarpmak
clip
(Bilgisayar) küçük resim
clip
segman
clip
(Bilgisayar) kırp
clip
kırkım
clip
makasla kesmek
clip
parçalara ayırmak
clip
tv klip
clip
askı kancası
clip
sıkıca bağlamak
clip
(Teknik,Tekstil) kırpıntı
clip
kelepçe
clip
şarjör
clip
(Arılık) ana arının kanadını kesmek
clip
bağlantı
clip
vuruş
clip
bir klip

Tom evrak çantasından bir klipsli kağıt altlığı çıkardı. - Tom took a clipboard out of his briefcase.

clip
kenet
clip
kıskaç
clip
parça
clippings
(Dilbilim) kırpmalar
cattle clipping
sığır kırkımı
clip
vurmak
clip
klips

Tom evrak çantasından bir klipsli kağıt altlığı çıkardı. - Tom took a clipboard out of his briefcase.

Tom Mary'ye klipsli kağıt altlığını uzattı. - Tom handed Mary the clipboard.

clip
kırılma
clip
(ataş/vb.ile) tutturmak
clip
kesmek

Ayak tırnaklarını kesmek için tırnak makası kullanıyor musun? - Do you use fingernail clippers to cut your toenails?

clip
ataş

Bir not bir ataş ile belgeye tutturuldu. - A note was attached to the document with a paper clip.

cattle clipping
sığır kirkimi
clip
{i} klip

Tom Mary'ye klipsli kağıt altlığını uzattı. - Tom handed Mary the clipboard.

Tom evrak çantasından bir klipsli kağıt altlığı çıkardı. - Tom took a clipboard out of his briefcase.

clip
{f} kirp
clip
kısaltmak
clip
klipslemek
clip
indirmek
clip
sürat
clip
toka
clip
kavramak
clip
darbe
clip
kazıklamak
clip
mandallamak
clip
saç kesme
clip
tutturmak
clip
pens
clip
kesme

Ayak tırnaklarını kesmek için tırnak makası kullanıyor musun? - Do you use fingernail clippers to cut your toenails?

clip
sarılmak
clip
okkalı yumruk
clip
kırpma
clip
kırpılan miktar
clip
{f} uçlarını kesmek
clip
(Tıp) Ameliyat esnasında kanı durdurmaya yarayan alet, pens
clip
koşmak
clip
hızlı gitmek
clip
(Askeri) Fişek bağı, şarjör
clip
{f} k.dili. hızla gitmek
clip
{f} (gazete, dergi v.b.'nden) kupür kesmek
clip
(Askeri) FİŞEK BAĞI: Bknz. "cartridge clip"
clip
Tutturucu
clip
bir kısım heceleri yutarak telaffuz etmek
clip
{f} indirmek (Argo)
clip
{i} (tüfekte) şarjör. f
clip
pens,v.kırp: n.klip
clip
kırpma kıskaç, parça
clip
{i} şarjör (tüfek)
clip
(Tekstil) kırkım, kırpma Açıklama: Yünün canlı hayvandan makas veya makas benzeri aletler yardımıyla kesilerek alınması işlemidir
clip
gazete veya mecmuadan küpür kesmek
clip
Tutucu
clip
süratli bir şekilde hareket etmek
clip
{f} hile yapmak
clippings
kırpılan şeyler
clippings
kırpıntılar
clippings
kırpıntı
newspaper clipping
gazeteden kesilmiş resim
press clipping
gazete kupürü
udder clipping
(Tarım) meme kırkımı
الإنجليزية - الإنجليزية
A piece of something removed by clipping

grass clippings.

A short form (of a word)

The word ad is a clipping of advertisement.

Present participle of clip
The action of the verb to clip
An article clipped from a newspaper
{n} a part cut off, cutting off
(1) (n ) A 2-D or 3-D operation that reduces the number of drawing calculations the CPU makes by eliminating any objects, or portions of objects, outside the viewing area (2) (n ) The process of setting graphics display boundaries Primitives that lie outside the boundary and are not required for display are clipped
The selective removal of an object disjoint with the display area or the non-visible parts of an object that does intersect the display area Parts of an object intersecting the display area may lie outside of the display area or be partially or fully obscured by another intersecting object
cutting down to the desired size or shape
If a signal level is too high when it arrives at an amplification or monitoring stage it will suffer clipping due to non-linearities in response of the device The sound will be amplified but will be distorted Back
Color shift caused by the inability of one color space to reproduce all the colors of another color space For example, using a colorimetric rendering intent, any values in the source color space that are outside the gamut of the destination color space are forced into its gamut, or clipped Colors that are within the gamut of both color spaces are left alone The result is that two colors that used to be different may now share the same values, which results in visual color shifts See also non-reproducible colors
(1) a distortion caused by cutting off the peaks of audio signals Clipping usually occurs in the amplifier when it's input signal is too high or when the volume control is turned to high and the amplifier tries to put out too much current and it sends out direct current to the speakers (2) when playing at loud volumes, and the cone of the driver "bottoms out" - it cannot move as far as the signal requires it to, it can produce a noise If an amplifier or speaker is left operating in this condition, serious damage may occur
an excerpt cut from a newspaper or magazine; "he searched through piles of letters and clippings
an excerpt cut from a newspaper or magazine; "he searched through piles of letters and clippings"
An amplitude distortion that occurs when signal levels try to exceed the available amplitude range The tops and bottoms of clipped waveforms are typically squared off, generating frequencies that weren't in the original signal
Audible distortion that occurs when a signal's level exceeds the limits of a particular circuit When an amp is "turned up too loud," and begins to distort, it is said to be clipping On an oscilloscope clipping appears to flatten the tops and/or bottoms of the wave forms as if someone took a scissors and "clipped or cut" the top and bottom of the wave
A distortion of the audio signal that occurs when an amplifier reaches the limit of its power output and attempts to increase the output level further by roughly clipping off the tops and bottoms of waveforms   The sound of clipped waveforms is hard and edgy, and have a much higher percentage of high frequency energy than unclipped signals This energy, being significantly high frequency, gets routed straight to the tweeters, which have very small voice coils that canÕt handle as much power as a larger woofer voice coil, and can thus be easily burned out by clipped signals   Since lack of sufficient amplifier power to drive signals causes clipping, you are more likely to damage a tweeter with a lower power amplifier than a higher power amplifier  
The act of embracing
Deliberate shearing or shaving from the edge of gold and silver coins Was quite common from the Byzantine to the Colonial eras, so much so that many authorities employed edge devices in order to discourage this practice
the act of clipping or snipping
When an offensive player blocks an opponent from behind, htting him in the back of the legs or in the back The infraction costs the offense 15 yards However, clipping is legal within three yards of the line of scrimmage
Distortion that occurs when a power amplifier is overdriven This can be seen visually on an oscilloscope, when the peaks of a waveform are flattened, or "clipped off," at the signal's ceiling
blocking an opponent below the waist from behind; this illegal block is a personal foul, punishable by a 15-yard penalty
The triangle setup engine is a floating-point math processor that receives vertex data and calculates all of the parameters that the rendering engine will require This unit ‘sets up’ and ‘clips’ the triangle for the rendering engine Clipping uses a guard band efficiently and also includes a clip against Z<0 0 and Z>1 0 If you supply Z values outside that range then they will not be rendered Because polygons which are wholly clipped out still need to be transformed it will be to your advantage to remove many polygons before submitting them to the API
A clipping is an article, picture, or advertisement that has been cut from a newspaper or magazine. bulletin boards crowded with newspaper clippings. = cutting
The term applied to the phenomenon which occurs when an output signal is limited in some way by the full range of an amplifier, ADC or other device When this occurs, the signal is flattened at the peak values, the signal approaches the shape of a square wave, and high frequency components are introduced Clipping may be hard, as is the case when the signal is strictly limited at some level; or it may be soft, in which case the clipping signal continues to follow the input at some reduced gain
An undesirable over-drive condition that occurs when an amplifier runs out of power and creates a potentially dangerous wave-form distortion that can destroy loudspeaker voice coils, especially in tweeters Clipping is a very audible and unpleasant distortion and always the result of output levels that are in excess of what the particular amplifier/speaker combination is capable of Quickly turning down the volume remedies this condition Incidentally, clipping occurs not because an amplifier is too powerful but because it is underpowered Loudspeaker units damaged by clipping are usually not covered under manufacturer’s warranties and are considered abusive failures
{i} article cut from a newspaper; piece which has been cut off or clipped out
Clippings are small pieces of something that have been cut from something larger. Having mown the lawn, there are all those grass clippings to get rid of. nail clippings
Clipping or clamping is the medical term used to describe one of the methods of doing sympahtectomy Here titanium clips are applied on the nerve to block the transmission of nerve impulses Unlike the cutting method in which the sympathetic chain is destroyed with electrocautery or with the harmonic scalpal the clamping/clipping method gives a possibility of reversal by removing those clips Compensatory Sweating (CS): A medical term used to describe sweating on parts of the body that otherwise would not sweat so much Compensatory sweating is one of the side affects of sympathectomy and affects most or all patients Most of the patients will describe it as mild to moderate and in about 5% it will be described as severe Cutting: A term used in sympathectomy surgery where the nerve is destroyed by electrocautery, harmonic scalpal, or excising a segment of the nerve D
- Distortion that occurs when an amplifier is driven to play louder than its power supply can handle The top and bottom of the wave form are "clipped" off
A form of distortion in which an amplifier limits or clips signal peaks Commonly occurs when an amplifier is overdriven beyond its rated output level, resulting in output swing up to limit imposed by the power supply voltage Results is severe audible distortion
The unpleasant thumping or clicking noise made when a digital signal exceeds the capacity of an audio device
Deliberate shearing or shaving from the edge of gold and silver coins; patterns and mottos are included on edges to discourage the practice
The conversion of all tones lighter than a specified grey level to white, or darker than a specified grey level to black, causing loss of detail This also applies to individual channels in a color image
In audio equipment, severe distortion caused by a signal whose peak level exceeds the capabilities of the device processing the signal Results in the flattening of the signal peaks as if they had been "clipped" off
This happens when a waveform is over amplified When this happens, the vertical tips of the waveforms are cut off and distortion occurs Clipping is usually not desirable
That which is clipped off or out of something; a piece separated by clipping; as, newspaper clippings
Refers to a type of distortion that occurs when an amplifier is driven into an overload condition Usually the "clipped" waveform contains an excess of high-frequency energy The sound becomes hard and edgy Hard clipping is the most frequent cause of "burned out" tweeters Even a low-powered amplifier or receiver driven into clipping can damage tweeters which would otherwise last virtually forever
The act of cutting off, curtailing, or diminishing; the practice of clipping the edges of coins
clip
Something which clips or grasps; a device for attaching one object to another

Use this clip to attach the check to your tax form.

clip
An act of clipping, such as a haircut

I went into the salon to get a clip.

clip
An unspecified but normally understood as rapid speed or pace

She reads at a pretty good clip.

clip
A frame containing a number of bullets which is intended to be inserted into a firearm to allow for rapid reloading
clip
The condition of something, its state

Deeky the clip of that aad wife ower thor!.

clip
To fasten with a clip

Please clip the photos to the pages where they will go.

clip
To collect signatures, generally with the use of a clipboard
clip
An illegal tackle: Throwing the body across the back of an opponent's leg or hitting him from the back below the waist while moving up from behind unless the opponent is a runner or the action is in close line play
clip
To discard (an occluded part of a model or scene) rather than waste resources on rendering it
clip
{v} to cut short, cut, embrace, confine, tear
clip
The spatial extraction of those features from one coverage that reside entirely within the boundary defined by features in another coverage Clipping works much like a cookie cutter
clip
A coin, planchet or blank missing a portion of metal from its periphery, caused by an error during blank production; types of clips include curved (most common), ragged, straight, eliptical, bowtie, disk and assay
clip
The product of a single shearing of sheep; a season's crop of wool
clip
A clip is a small device, usually made of metal or plastic, that is specially shaped for holding things together. She took the clip out of her hair
clip
A blow or stroke with the hand; as, he hit him a clip
clip
Stores binary data within a Q Database with a given mime type This allows easy distribution of binary assets without requiring separate files Typical uses of Clips include: image files, sound files, animation state machine definitions etc class, P03
clip
a display part used for attaching small items to the back of a display
clip
Commonly confused for a Magazine Technically, a clip retains ordinance and has no moving parts The SKS and M44 uses stripper clips, the M1 Garand uses clips, and you can even get clips for your Mini-14 or AR-15 to quickly load your hi-cap magazine Realistically, the words are interchangeable, but if you insist on calling a magazine a clip, look forward to being frequently corrected
clip
To block an opponent from behind, usually across the back of the legs Clipping is illegal and results in a 15-yard penalty
clip
a sharp slanting blow; "he gave me a clip on the ear"
clip
the act of clipping or snipping
clip
The phenomena where an audio signal has its positive or negative excursions cut off because it has exceeded the ability of the electronics to pass it
clip
{i} clamp, fastener; shred; short segment of video; selecting part of a graphic document for the purpose of editing (Computers); cartridge for bullets; sharp blow, sharp strike
clip
To embrace, hence; to encompass
clip
Belt clip, swivel, vibrating, staight, available for specific models Many incorporate a cover for the protection of the cell phone, and some of these covers provide intended protection from Radio Frequency or RF type radiation
clip
A plate or angle used to fasten two or more members together
clip
an article of jewelry that can be clipped onto a hat or dress
clip
To cut, especially with scissors or shears as opposed to a knife etc
clip
terminate or abbreviate before its intended or proper end or its full extent; "My speech was cut short"; "Personal freedom is curtailed in many countries"
clip
If something clips something else, it hits it accidentally at an angle before moving off in a different direction. The lorry clipped the rear of a tanker and then crashed into a second truck. see also clipping, clipped, bulldog clip, paper clip
clip
To cut off; as with shears or scissors; as, to clip the hair; to clip coin
clip
cultivate, tend, and cut back the growth of; "dress the plants in the garden"
clip
A coin, planchet or blank missing a portion of metal from its periphery, caused by an error during production of the blank, usually at the end of a strip
clip
The process of extracting data from a coverage that reside entirely within the boundary of features in another coverage like a 'cookie cutter'
clip
a metal frame or container holding cartridges; can be inserted into an automatic gun
clip
To hug, embrace
clip
A projecting flange on the upper edge of a horseshoe, turned up so as to embrace the lower part of the hoof; called also toe clip and beak
clip
sever or remove by pinching or snipping; "nip off the flowers"
clip
A device for holding a group of cartridges Semantic wars have been fought over the word, with some insisting it is not a synonym for "detachable magazine " For 80 years, however, it has been so used by manufacturers and the military There is no argument that it can also mean a separate device for holding and transferring a group of cartridges to a fixed or detachable magazine or as a device inserted with cartridges into the mechanism of a firearm becoming, in effect, part of that mechanism
clip
run at a moderately swift pace
clip
Calling Line Identification Presentation
clip
Caller Line ID Presentation A code that is sent over the phone lines in some areas when a person makes a phone call This code includes the phone number of the person making the call Some modems are able to understand this signal, and let you know who is calling you before you answer the phone
clip
A media file within a presentation Clips typically have an internal timeline, as with RealAudio and RealVideo
clip
An embracing strap for holding parts together; the iron strap, with loop, at the ends of a whiffletree
clip
A rapid gait
clip
The action of deforming a waveform during overload
clip
any of various small fasteners used to hold loose articles together
clip
To grip tightly
clip
A speed or pace
clip
A part, attachment, or appendage, for seizing, clasping, or holding, an object, as a cable, etc
clip
an instance or single occasion for some event; "this time he succeeded"; "he called four times"; "he could do ten at a clip"
clip
A cutting; a shearing
clip
When you clip things together or when things clip together, you fasten them together using a clip or clips. He clipped his safety belt to a fitting on the deck He clipped his cufflinks neatly in place. an electronic pen which clips to the casing His flashlight was still clipped to his belt
clip
Calling Line Identity Presentation A service that provides a called party with the Calling Line ID of the caller Usually a paid-for option See also Connected Line ID Presentation
clip
the act of clipping or snipping any of various small fasteners used to hold loose articles together an article of jewelry that can be clipped onto a hat or dress terminate or abbreviate before its intended or proper end or its full extent; "My speech was cut short"; "Personal freedom is curtailed in many countries"
clip
a sharp slanting blow; "he gave me a clip on the ear" the act of clipping or snipping any of various small fasteners used to hold loose articles together an article of jewelry that can be clipped onto a hat or dress terminate or abbreviate before its intended or proper end or its full extent; "My speech was cut short"; "Personal freedom is curtailed in many countries" attach with a clip; "clip the papers together
clip
attach with a clip; "clip the papers together
clip
the missing portion of the edge of a coin caused when coin blanks are punched improperly out of metal strips
clip
An embrace
clip
{f} trim off, cut off (with shears or scissors); curtail, cut short; hit; leave out (a letter or letters) from a word
clip
To divide an area, or to select portions of elements in a design for manipulation or display
clip
A gaff or hook for landing the fish, as in salmon fishing
clip
A clasp or holder for letters, papers, etc
clip
attach with a clip; "clip the papers together"
clip
If you clip something, you cut small pieces from it, especially in order to shape it. I saw an old man out clipping his hedge
clip
A clip from a film or a radio or television programme is a short piece of it that is broadcast separately. a clip from the movie `Shane'
clip
To curtail; to cut short
clip
If you clip something out of a newspaper or magazine, you cut it out. Kids in his neighborhood clipped his picture from the newspaper and carried it around
clip
To detach the interest coupons from a bearer bond These coupons must be presented to a bank, a brokerage house, or the issuer's agent in order for the holder of the bearer bond to receive interest payment
clip
A metal clasp attached to a pen cap to keep it firmly in place in your pocket
clip
a published article, which the writer can send, copies to prospective markets with a query
clip
The total amount of wool shorn off a property in one season
clip
To strike with the hand
clip
To move swiftly; usually with indefinite it
clip
Classical IP, IP over ATM which conforms to RFC 1577
clip
Something which has been clipped; a small portion of a larger whole, especially an excerpt of a larger work
clip
Calling Line Identification Presentation Shows your identity to callers with Caller ID
clippings
Blades of grass cut off during the mowing process
clippings
The metal remaining after the edges of coins have been clipped
clippings
stories cut from newspapers or magazine
clippings
plural of clipping
clipping

  الواصلة

  clip·ping

  التركية النطق

  klîpîng

  المترادفات

  offcut, snippet, cutting, short form, piece, part

  النطق

  /ˈkləpəɴɢ/ /ˈklɪpɪŋ/

  علم أصول الكلمات

  [ 'klip ] (transitive verb.) before 12th century. Middle English clippen, from Old English clyppan; akin to Old High German klAftra fathom, Lithuanian globti to embrace.

  كلمة اليوم

  plenipotentiary
المفضلات