clamp

listen to the pronunciation of clamp
الإنجليزية - التركية
{f} kenetlemek
{i} kelepçe
kıskaç
mengene
sıkıştırıcı
sıkıştırma bölümü
mengeneye kıstırmak
(Tıp) klampe
mengeneyle sıkıştırmak
(Tıp) klamp
(Tıp) klamp yapmak
tırnak
kenet
{f} mengeneye kıstır
{f} kenetle
clamp down on daha titiz olmak
menetmek
{f} mengene ile sıkıştırmak
{f} sıkıştırmak
sebze yı
(Biyoloji) klemp
{i} ambar (yeraltı)
(Tıp) Ameliyat esnasında kanayan damarı sıkıştırmak veya herhangi bir kısmı tutmak için kullanılan cerrahi alet, pens
klemp,v.mengeneye kıstır: n.mengene
kavrama
{i} küme
{f} kasmak
sıkma
clamp coupling kenetli kavrama
{i} yığın
clamp screw sıkma vidası
mandal
parmak
germek
ambar yeraltı
(Tıp) pens
kıskacı
kenetleme
clamp down
sıkıştır
clamp down
göz açtırmamak
clamp bolt
sıkıştırma vidası
clamp bracket
boru kelepçesi
clamp down on
(deyim) aman vermemek
clamp bolt
kelepçe cıvatası
clamp bolt
kelepçe civatası
clamp down on
baskı yap
clamp down on
sınır koymak
clamp down on
menetmek
clamp down on
daha sıkı olmak
clamp plate
sıkıştırma plakası
clamp retaining nut
kelepçe tespit somunu
clamp screw
sıkıştırma vidası
clamp-on
kenetlenme
clamp bucket
kıskaçlı kova
clamp ring
Sıkıştırma halkası

Adjust the clamp ring to a tight fit over the specimen and holder and draw taut by pressing the clamp ring over the edge of the holder.

clamp strap
kelepçe kayısı
clamp attachment
kelepçeli bağlantı
clamp attachment
sıkıştırma eki
clamp block
iğneli kelepçe
clamp block
mengene bloku
clamp bolt
(Tekstil) sıkıştırma eksantriği
clamp c
el mengenesi
clamp chisel
(Tıp) pens makas
clamp circuit
bloke devresi
clamp circuit
kenetleme devresi
clamp coupling
kelepçeli akupleman
clamp coupling flange
kelepçe kuplajlı flanş
clamp down
sıkıştırmak
clamp down
daha duyarlı davranmak
clamp down
aman vermemek
clamp down
(deyim) clamp down (on sth.) yasaklamak. a clam-down yasak
clamp down
üzerine gitmek
clamp flange
sıkıştırma flanşı
clamp lever
mengene kolu veya levyesi
clamp lever
sıkma kolu
clamp lifter arm
(Tekstil) yay baskı kolu
clamp plate
(Otomotiv) kelepçe plakası
clamp plate
sıkıştırma konnektörü
clamp plate bolt
(Otomotiv) kelepçe plaka cıvatası
clamp pliers
(Otomotiv) kelepçe pensesi
clamp screw
mengene cıvatası
clamp segment
kelepçe bileziği
clamp shoe
kelepçe papucu
clamp the lid on smth
yasaklamak
clamp the lid on smth
engellemek
clamp the lid on smth
yasak etmek
clamp together
kenetlemek
ground clamp
Kablo kelepçesi
retort clamp
Balon pensi
saddle clamp
(Reklam) Priz kolye
brace clamp
köşebent
clamping
(İnşaat) mengene ile sıkıştırma
floor clamp
(İnşaat) döşeme tahta mengenesi
guide clamp
kılavuz kelepçe
strip clamp
şerit kelepçesi
battery clamp
batarya pensesi
belt clamp
kayış kelepçesi
bench clamp
işkence
c clamp
el mengenesi
cable clamp
kablo tutucu
clamping
kenetleme
clamping
bağlama
connecting clamp
bağlama kelepçesi
corner clamp
köşe kıskacı
pipe clamp
boru kelepçesi
pipe clamp
boru mengenesi
spring clamp
yay kelepçesi
tube clamp
boru kelepçesi
a clamp
bir kelepçe
bar clamp
(Araçlar) İşkence, vidalı bir tür sıkıştırma aracı
clamping
kenetle
clamping
(Elektrik, Elektronik) Elektronik doğrusal bir yükselticide doğrusal bölgenin bitip yükseltme işleminin durduğu hal, doyma hali
clamping
(Elektrik, Elektronik) Kaskı işlemi
clamps
hamut
clamps
kelepçeler
elbow clamp
Dirsek kilit
equivalent term to 'clamp'
eşdeğer dönem 'kelepçe için
get clamp
sıkıştırmak
surgical clamp
klemp
terminal clamp
üç kıskacı
wheel clamp
tekerlek kelepçe
bale clamp
balya kelepçesi
battery clamp
(Otomotiv) akü kelepçesi
bobbin thread clamp spring
(Tekstil) alt iplik tutucusu
cable clamp
kablo kelepçesi
cable clamp
(Elektrik, Elektronik,Teknik) kablo kroşesi
carpenter's clamp
(Marangozluk) marangoz mengenesi
connecting clamp
birleştirme kelepçesi
corner clamp
marangoz mengenesi
coupling clamp
(Otomotiv) kavrama kelepçesi
damper clamp
(Otomotiv) damper kelepçesi
doyen clamp
(Tıp) doyen klampı
fillet clamp
(Tekstil) bant sıkıcı
gill clamp
(Denizbilim) solungaç markası
joiner's clamp
(Marangozluk) işkence mengenesi
joiner's clamp
(Marangozluk) tutkallama mengenesi
jointing clamp
bağlama kelepçesi
knife clamp
bıçak flanşı
kocher clamp
(Diş Hekimliği) cerrahi dikiş pensi
latch clamp
sürgü kilidi
latch clamp
kilit segmanı
log clamp
(İnşaat) kütük çatalı
needle bar clamp
(Tekstil) iğne mili kelepçesi
needle bar clamp
(Tekstil) iğne bağı
needle clamp
(Tekstil) iğne bağı
paper clamp
Kağıt kıskacı
retaining clamp
tutucu kelepçe
terminal clamp
uç kıskacı
top clamp
(İnşaat) üst kelepçe
top clamp cylinder
(İnşaat) üst kısaç silindiri
towel clamp
(Tıp) çamaşır maşası
universal plate clamp
üniversal kavrama kelepçesi
weld clamp
kaynak kelepçesi
worm drive band hose clamp
vida tahrikli bantlı hortum
الإنجليزية - الإنجليزية
A brace, band, or clasp for strengthening or holding things together
To hold or grip tightly
To fasten in place or together with (or as if with) a clamp

As we burst into the room, the Count turned his face, and the hellish look that I had heard described seemed to leap into it. His eyes flamed red with devilish passion. The great nostrils of the white aquiline nose opened wide and quivered at the edge, and the white sharp teeth, behind the full lips of the blood dripping mouth, clamped together like those of a wild beast.

To modify a numeric value so it lies within a specific range
{v} to fasten with a clamp
{n} a thick piece of wood fastened to another, an iron to confine guns to the carriages
To tread heavily or clumsily; to clump
A locator accessory fitting around a pipe or cable either for applying a transmitter signal or as a receiver antenna Sometimes known as coupler or 'close induction'
A clamp is a large metal device which is fitted to the wheel of an illegally parked car or other vehicle in order to prevent it from being driven away. The driver has to pay to have the clamp removed
{i} vice, brace, device that applies pressure, device that holds things together (used by carpenters)
A mollusk
The part of an injection molding machine incorporating the platens that provides the force necessary to hold the mold closed during injection of the molten resin and open the mold to eject the molded part
A piece of wood placed across another, or inserted into another, to bind or strengthen
An instrument with a screw or screws by which work is held in its place or two parts are temporarily held together
To fasten in place or together with a clamp
A thick plank on the inner part of a ship's side, used to sustain the ends of beams
When you clamp one thing to another, you fasten the two things together with a clamp. Somebody forgot to bring along the U-bolts to clamp the microphones to the pole
To clamp something in a particular place means to put it or hold it there firmly and tightly. Simon finished dialing and clamped the phone to his ear He clamped his lips together You beg him to try just one spoonful, and he clamps his mouth shut Peter jumped to his feet with his hand clamped to his neck
a device (used by carpenters) that holds things firmly together impose or inflict forcefully; "The military government clamped a curfew onto the capital"
To clamp a car means to fit a clamp to one of its wheels so that it cannot be driven away. Courts in Scotland have ruled it illegal to clamp a car parked on private ground and then to demand a fine. + clamping clamp·ing The AA called for laws to regulate clamping firms
impose or inflict forcefully; "The military government clamped a curfew onto the capital"
To cover, as vegetables, with earth
A tool sometimes used instead of a pontil to hold the closed end (usually the bottom) of a partly formed glass vessel while the open end (usually the mouth) is being shaped See also Gadget
For a shader effect, to replicate the boundaries of the effect across the portion of the mapped area that lies outside the valid range 0 0 to 1 0 Compare wrap
fasten or fix with a clamp; "clamp the chair together until the glue has hardened
A clamp is a device that holds two things firmly together
fasten or fix with a clamp; "clamp the chair together until the glue has hardened"
a device (used by carpenters) that holds things firmly together
Something rigid that holds fast or binds things together; a piece of wood or metal, used to hold two or more pieces together
A heavy footstep; a tramp
To fasten with a clamp or clamps; to apply a clamp to; to place in a clamp
(D) - Flip a coin If heads, the Defending Pokémon is now Paralyzed If tails, this attack does nothing (not even damage) Pokémon with this attack: Cloyster L25 (30), Misty's Shellder (20)
A face-off maneuver executed by quickly pushing the back of the stick on top of the ball
One of a pair of movable pieces of lead, or other soft material, to cover the jaws of a vise and enable it to grasp without bruising
RWX textureaddressmode command mode to hold the texture down to the edge color when UV coordinates fall outside the range 0 to 1 Other modes are wrap for tiled textures (default) and mirror for tiled but alternately flipped textures
A mass of bricks heaped up to be burned; or of ore for roasting, or of coal for coking
{f} fasten with a clamp, firmly fasten together
clamp down on
To take measures to stop something; to put an end to

The government aims to clamp down on underage drinking.

clamp stand
An item of laboratory equipment which consists of a metal pole with a solid, firm base, used to hold, or clamp, laboratory glassware and other equipment in place, so that they do not fall down or come apart
clamp stands
plural form of clamp stand
clamp meter
(Elektrik, Elektronik) A clamp meter (clamp-on ammeter) is a type of ammeter which measures electrical current without the need to disconnect the wiring through which the current is flowing. Clamp meters are also known as tong testers or Amprobes, (after one of the first vendors of such devices)
clamp-on ammeter
(Elektrik, Elektronik) A clamp meter (clamp-on ammeter) is a type of ammeter which measures electrical current without the need to disconnect the wiring through which the current is flowing. Clamp meters are also known as tong testers or Amprobes, (after one of the first vendors of such devices)
clamp down
repress or suppress (something regarded as undesirable); "The police clamped down on illegal drugs"
clamp down
To clamp down on people or activities means to take strong official action to stop or control them. If the government clamps down on the protestors, that will only serve to strengthen them in the long run Banking regulators failed to clamp down until earlier this month. = crack down
clamp down
repress or suppress (something regarded as undesirable); "The police clamped down on illegal drugs
clamp down on
crack down; impose restrictions; limit an action of some kind (usually a forbidden action)
clover clamp
A metal clamp, usually joined to another by a chain, meant to be worn on the nipples to cause pain, usually in BDSM
hose clamp
A device used to attach and seal a hose onto a fitting
nipple clamp
a pair of metal clamps, usually joined by a chain, meant to be worn on the nipples to cause pain, usually in BDSM
wheel clamp
A device, locked to the wheel of a motor car to prevent it from being driven; normally used to enforce payment of a traffic violation fine
bench clamp
a clamp used to hold work in place on a workbench
c-clamp
a clamp in the shape of a C
clamped
past of clamp
clamping
present participle of clamp
clamps
plural of , clamp
clamps
third-person singular of clamp
wheel clamp
A wheel clamp is a large metal device which is fitted to the wheel of an illegally parked car or other vehicle in order to prevent it from being driven away. The motorist has to pay to have the clamp removed
wheel clamp
If a car is wheel clamped, a wheel clamp is fixed to one of its wheels so that it cannot be driven away. Unauthorized vehicles will be wheel clamped or towed away. + wheel-clamping wheel-clamping drivers forced to pay wheel-clamping charges. a metal object that is fastened to the wheel of an illegally parked car so that it cannot be driven away American Equivalent: denver boot
wheel clamp
{i} (British) Denver Boot, locking device attached to the wheel of a car
clamp
المفضلات