boundless

listen to the pronunciation of boundless
الإنجليزية - التركية
sonsuz
sınırsız
{s} engin
bound
{f} zıplaya zıplaya gitmek
bound
bağlı

Onlar ortak çıkarları tarafından birbirine bağlıdır. - They are bound together by common interests.

İnsanın beden ve aklı birbirine öylesine bağlıdır ki birini etkileyen diğerini de etkiler. - The body and the mind of man are so closely bound together that whatever affects one affects the other.

bound
{f} zıplamak
bound
{f} sıçramak
boundless service
sınırsız hizmet
bound
mecbur

Tom, yeni dairesine taşınmak için yardım almaya mecbur. - Tom's bound to need help to move into his new apartment.

bound
{i} fırlama
bound
{i} sınır

Bu tip konular insanın bilgi sınırlarının ardındadır. - Such matters are beyond the bounds of human knowledge.

Bu nehir, iki il arasındaki sınırı oluşturur. - This river forms the boundary between the two prefectures.

bound
{f} sınırlamak
bound
avut
bound
engellenen
bound
kısıtlamak
bound
ciltli
bound
{i} sıçrama
bound
nedeniyle
bound
hoplamak
bound
sınır koymak
bound
sıçrayış
bound
kalgımak
bound
atlayış
bound
sektirmek
bound
sekmek
bound
ciltlenmiş
bound
limit
bound
hoplama
bound
kesin

Jack bu sefer kesin başaracak. - Jack is bound to succeed this time.

Onun hatanı farketmesi kesin. - He's bound to notice your mistake.

bound
bağlanmak
bound
had
boundlessness
sonsuzluk
boundlessness
sınırsızlık
bound
düşkün
bound
{i} sekme
bound
sınırlarını belirlemek
bound
gitmek üzere olan
bound
zıplama
bound
{f} bağlan

Rehineler bağlandı ve ağızları kapatıldı. - The hostages were bound and gagged.

Hırsızın eli ve ayağı bağlandı. - The thief was bound hand and foot.

bound
niyetli
bound
kesin kararlı
bound
(for ile) gitmeye hazır
bound
yükümlü
bound
gidici
bound
kafasına takmış
bound
azimli
illimitable
hudutsuz
bound
bağlı kalma
bound
seken
bound
sınırlarını belirle
bound
zorunlu

Er ya da geç onun olacağı zorunluydu. - It was bound to happen sooner or later.

Tom unutmaya zorunlu. - Tom is bound to forget.

bound
{f} kuşatmak
bound
bağımlı
bound
yola çıkmış
bound
{s} for -e giden
bound
{f} sınırlarını çizmek
bound
sıçratmak
bound
yaylan/zıpla/sınırla
bound
giden

Tom Tokyo'ya giden bir trene bindi. - Tom boarded a train bound for Tokyo.

Los Angeles'a giden bir uçağa bindi. - He boarded a plane bound for Los Angeles.

bound
bind bağla
bound
f., bak. bind
bound
{f} sekmek, sıçramak, zıplamak, fırlamak
bound
sekip geri gelmek
bound
bağlanmış
bound
gitmeye niyetli
bound
{i} sıçrayış, zıplama; geri tepme
bound
(Askeri) Sıçrama mesafesi, ateş sıçraması
bound
(Askeri) SIÇRAMA: Kara harbinde genellikle düşman ateşi altında askerler tarafından örtüden örtüye yapılan münferit hareket
bound
sıçrayış/zıplama/sınır
bound
{f} sınırlandır

Yakınsak bir sıra sınırlandırılmıştır. - A convergent sequence is bounded.

bound
{i} yasak bölge
bound
{s} bağlı, kayıtlı
bound
zıplatmak
bound
kesin/bağlı/eğilimli
bound
sıçrayarak gitmek
bound
{f} bağlan: adj.kesin
bound
{s} gitmek üzere

Bindiğimiz uçak San Fransisko'ya gitmek üzereydi. - The plane we boarded was bound for San Francisco.

boundlessly
sınırsız bir şekilde
boundlessly
engin bir şekilde
boundlessness
enginlik
boundlessness
(isim) enginlik
illimitable
{s} sonsuz
illimitable
{s} sınırsız
الإنجليزية - الإنجليزية
without bounds, unbounded
If you describe something as boundless, you mean that there seems to be no end or limit to it. His reforming zeal was boundless. = infinite, limitless. having no limit or end
{a} unconfined, unlimited, infinite
Without bounds or confines; illimitable; vast; unlimited
seemingly boundless in amount, number, degree, or especially extent; "unbounded enthusiasm"; "children with boundless energy"; "a limitless supply of money"
{s} borderless, enormous, unrestricted
illimitable
bound
To surround a territory or other geographical entity

Kansas is bounded by Nebraska on the north, Missouri on the east, Oklahoma on the south and Colorado on the west.

bound
A sizeable jump, great leap

The deer crossed the stream in a single bound.

bound
Very likely (to)

They were bound to come into conflict eventually.

bound
To be the boundary of
bound
Obliged (to)

You are not legally bound to reply.

bound
ready, prepared
bound
That cannot stand alone as a free word
bound
Constrained by a quantifier
bound
A boundary, the border which one must cross in order to enter or leave a territory

Somewhere within these bounds you may find a buried treasure.

bound
To leap, move by jumping

The rabbit bounded down the lane.

bound
ready, able to start or go (to); moving in the direction (of)

Is that message bound for me?.

bound
Simple past tense and past participle of bind

I had bound the splint with duct tape.

bound
{s} obligated; certain; fastened, tied
bound
Restrained by a hand, rope, chain, fetters, or the like
bound
{a} destined, going to
bound
{n} limit, mark, restraint, end
bound
{v} to limit, end, spring, fly back, rebound
bound
{a} pass. of to bind
boundlessness
{n} state of being without limit
Bound
binded
bound
the past tense and past participle of bind
bound
A variable that has been assigned a value in the binding process
bound
(usually followed by `to') governed by fate; "bound to happen"; "an old house destined to be demolished"; "he is destined to be famous"
bound
place limits on (extent or access); "restrict the use of this parking lot"; "limit the time you can spend with your friends"
bound
refers to materials which have a hard cover, usually several issues of a magazine or journal which are joined together under one cover
bound
Ready to start or go (to); moving in the direction (of)
bound
form the boundary of; be contiguous to
bound
a value which is known to be greater or smaller than a given set of values
bound
headed or intending to head in a certain direction; often used as a combining form as in `college-bound students'; "children bound for school"; "a flight destined for New York"
bound
A limit on a particular variable (column) or on a row of the constraint matrix The value of the variable or row must stay between the upper and lower bounds
bound
Constipated; costive
bound
form the boundary of; be contiguous to confined by bonds; "bound and gagged hostages"
bound
move forward by leaps and bounds; "The horse bounded across the meadow"; "The child leapt across the puddle"; "Can you jump over the fence?"
bound
a line determining the limits of an area
bound
confined by bonds; "bound and gagged hostages"
bound
Rebound; as, the bound of a ball
bound
(~ name) Having a binding that associates the name with a value
bound
Constrained by something, or constrained to something
bound
bound by an oath; "a bound official"
bound
The limits of a table or array The BOUND directive determines if compiled code will allow bounds to be exceeded
bound
Volumes which are sewn or otherwise fastened into stiff covers Books are bound volumes; the separate issues of a periodical will be bound together once an entire volume is published
bound
covered or wrapped with a bandage; "the bandaged wound on the back of his head"; "an injury bound in fresh gauze"
bound
held with another element, substance or material in chemical or physical union
bound
The external or limiting line, either real or imaginary, of any object or space; that which limits or restrains, or within which something is limited or restrained; limit; confine; extent; boundary
bound
held with another element, substance or material in chemical or physical union headed or intending to head in a certain direction; often used as a combining form as in `college-bound students'; "children bound for school"; "a flight destined for New York"
bound
A document or group of pages that is taped and document glued, such as a book
bound
a light springing movement upwards or forwards
bound
the upper or lower limit in a permitted range of values
bound
Ready or intending to go; on the way toward; going; with to or for, or with an adverb of motion; as, a ship is bound to Cadiz, or for Cadiz
bound
adj , v t 1 adj having an associated denotation in a binding {"The variables named by a let are bound within its body "} See unbound 2 adj having a local binding which shadows_2 another {"The variable *print-escape* is bound while in the princ function "} 3 v t the past tense of bind
bound
To move by jumping
bound
bound by an oath; "a bound official
bound
PERIODICAL - Several issues of a journal or magazine that are fastened together between hard covers so that they resemble a book
bound
A book in which the gatherings are sewn onto horizontal cords, the free ends of which are then drawn through holes in the board and firmly attached so that leaves and binding become a structural entity
bound
Refers to several issues of a periodical which are joined together under one cover
bound
To name the boundaries of; as, to bound France
bound
A leap; an elastic spring; a jump
bound
Resolved; as, I am bound to do it
bound
Inclosed in a binding or cover; as, a bound volume
bound
Under legal or moral restraint or obligation
bound
The border of a territory, which one must cross in order to enter or leave the territory
bound
A sizeable jump
bound
{i} limit, border, boundary
bound
To move with a sudden spring or leap, or with a succession of springs or leaps; as the beast bounded from his den; the herd bounded across the plain
bound
To surround a territory
bound
spring back; spring away from an impact; "The rubber ball bounced"; "These particles do not resile but they unite after they collide"
bound
secured with a cover or binding; often used as a combining form; "bound volumes"; "leather-bound volumes"
bound
past of bind
bound
A book with a cover of any type, or a periodical that has a cover other than its published wraps
bound
A term referring to pages, sheets or issues of periodicals which have been covered by a binding, usually hardback, to create a single Volume This process is used in libraries to preserve items for long term use
bound
Spring from one foot to the other
bound
{f} jump; leap; function as a border, delimit
bound
To make to bound or leap; as, to bound a horse
bound
of Bind
bound
To rebound, as an elastic ball
bound
confined in the bowels; "he is bound in the belly"
bound
To limit; to terminate; to fix the furthest point of extension of; said of natural or of moral objects; to lie along, or form, a boundary of; to inclose; to circumscribe; to restrain; to confine
bound
the line or plane indicating the limit or extent of something
bound
bound by contract
bound
To cause to rebound; to throw so that it will rebound; as, to bound a ball on the floor
bound
Constrained or compelled; destined; certain; followed by the infinitive; as, he is bound to succeed; he is bound to fail
bound
form the boundary of; be contiguous to confined by bonds; "bound and gagged hostages" secured with a cover or binding; often used as a combining form; "bound volumes"; "leather-bound volumes" held with another element, substance or material in chemical or physical union headed or intending to head in a certain direction; often used as a combining form as in `college-bound students'; "children bound for school"; "a flight destined for New York" bound by an oath; "a bound official
bound
limit
boundlessly
unrestrictedly, without a boundary, without end
boundlessly
without bounds; "he is infinitely wealthy
boundlessly
In a boundless manner
boundlessly
without bounds; "he is infinitely wealthy"
boundlessness
The property of being boundless, of being without limits or ends
boundlessness
{i} endlessness, limitlessness, infiniteness
boundless
المفضلات