belirli ve ortak bir amacı gerçekleştirmek için kurulan yasal topluluk, cemiyet

listen to the pronunciation of belirli ve ortak bir amacı gerçekleştirmek için kurulan yasal topluluk, cemiyet
التركية - التركية
dernek
belirli ve ortak bir amacı gerçekleştirmek için kurulan yasal topluluk, cemiyet

    الواصلة

    be·lir·li ve or·tak bir a·ma·cı ger·çek·leş·tir·mek i·çin ku·ru·lan ya·sal top·lu·luk, ce·mi·yet

    كلمة اليوم

    hellkite
المفضلات