baştan

listen to the pronunciation of baştan
التركية - الإنجليزية
baş
from the beginning, from the start
all over

I have attempted to create a good essay which utilizes my Japanese, but my professor said that much of it was incorrect and that I have to do it all over again. - Japoncam için faydalı olacak güzel bir yazı hazırlamaya çalıştım, ama öğretmenim yazıda epey yanlışlar olduğunu ve yeni baştan yazmam gerektiğini söyledi.

Tom had to write the report all over again. - Tom raporu baştan yeniden yazmak zorundaydı.

afresh
anew
(Tıp) de novo
beforehand
from the word go
initially
from the very beginning
denovo
baştan çıkarmak
seduce
baş
top

It's not a suitable topic for discussion. - Tartışma için uygun bir başlık değil.

Everything on top of the table started rattling when the earthquake hit. - Deprem vurduğunda masanın üstündeki her şey tıkırdamaya başladı.

baş
{i} leader

Former London mayor Boris Johnson was the leader of the campaign for Brexit. - Eski Londra Belediye Başkanı Boris Johnson Brexit için kampanyanın lideriydi.

Republican Party leaders criticized President Hayes. - Cumhuriyetçi Parti liderleri Devlet Başkanı Hayes'i eleştirdiler.

baş
{i} beginning

The beginning is the most important part of the work. - Başlangıç işin en önemli kısmıdır.

Birth is, in a manner, the beginning of death. - Doğum,bir şekilde,ölümün başlangıcıdır.

baş
{i} head

Lee Leffingwell is the head of the Austin City Council. - Lee Leffingwell, Austin Şehir Konseyi'nin başkanıdır.

It's best to wear a cap on your head during the cold Moscow winters. - Soğuk Moskova kışlarında kendi başına şapka takmak en iyisidir.

baş
main

When to start is the main problem. - Asıl sorun ne zaman başlanacağıdır.

After the entrée comes the main dish. - Başlangıç yemeğinden sonra ana yemek gelir.

baş
{s} initial

She didn't like horsemeat, initially. - Başlangıçta at etini beğenmedi.

The couple carved their initials in an oak tree. - Çift baş harflerini meşe ağacına kazıdı.

baştan sona
over

Read over your paper before you hand it in. - Teslim etmeden önce kağıdını baştan sona oku.

Tom carefully read over the contract. - Tom sözleşmeyi dikkatli bir şekilde baştan sona okudu.

baştan savmak
skirt
baştan savmak
put off
baştan çıkarıcı
tempting
baştan çıkarmak
inveigle
baştan çıkarıcı
seductive

None of this is very seductive. - Bunun hiç biri çok baştan çıkarıcı değil.

Success can also be seductive. - Başarı aynı zamanda baştan çıkarıcı olabilir.

baştan çıkarmak
entice
baştan çıkarmaya çalışmak
solicit
baştan başa incelemek
examine thoroughly
baştan savma
Slipshod, shoddy, sloppy, slack, perfunctory, botched, cursory
baştan savma bir şekilde
In a slapdash manner, perfunctorily
baştan savma yapmak
Skimp
baştan ayağa
from top to toe
baştan ayağa
cap a pie
baştan ayağa kadar
(Konuşma Dili) from head to foot, altogether
baştan aşağı
from top to bottom, from head to foot, from end to end, throughout
baştan aşağı
from head to foot, from top to bottom; entirely, throughout
baştan aşağı süzmek
to eye from head to foot
baştan aşağı süzmek
look up and down
baştan aşağı ıslatmak
wet through
baştan başa
thro

The two boys traveled throughout the land. - İki çocuk araziyi baştan başa dolaştı.

baştan başa
from end to end, entirely
baştan başa
(Hukuk) overall
baştan başa
from top to bottom
baştan başa
thru
baştan başa
through

The two boys traveled throughout the land. - İki çocuk araziyi baştan başa dolaştı.

baştan başa
throughout
baştan başa değiştirmek
sweep clean
baştan başa okumak
to read from cover to cover
baştan beri
from the outset
baştan beri
from the off
baştan beri
all along

Sami was the killer all along. - Sami baştan beri katildi.

baştan farzetmek
presuppose
baştan itibaren
from the first
baştan kıça kadar
fore and aft
baştan savma
run around
baştan savma
a) slipshod, shoddy, sloppy, slack, perfunctory, botched, cursory b) slapdash, perfunctorily
baştan savma biçimde yapmak
perform perfunctorily
baştan savma cevap
quibble
baştan savma yapmak
to botch
baştan savma yapmak
fudge
baştan savma yapmak
underdo
baştan savma yapmak
shuffle through smth
baştan savma yapıvermek
improvise
baştan savmacı
dabbler
baştan savmalık
cursoriness
baştan savmalık
sketchiness
baştan savmalık
evasiveness
baştan sona her şey
gamut
baştan sona kadar
from beginning to end
baştan yapmak
redo
baştan çıkaran
perverter
baştan çıkaran
seducer
baştan çıkaran kadın
temptress
baştan çıkaran kimse
Lothario
baştan çıkaran kimse
tempter
baştan çıkaran kimse
seducer
baştan çıkaran kimse
debaucher
baştan çıkarma
inveiglement
baştan çıkarma
enticement
baştan çıkarma
seduction
baştan çıkarmak
corrupt
baştan çıkarmak
debauch
baştan çıkarmak
to tempt, to seduce, to entice, to pervert, to corrupt, to debauch
baştan çıkarmak
deprave
baştan çıkarmak
entice away
baştan çıkarmak
pervert
baştan çıkarmak
lead astray
baştan çıkarmak
allure
baştan çıkarmak
wile
baştan çıkarmak
tempt
baştan çıkarmak
misguide
baştan çıkartmak
vamp
baştan çıkarıcı
languorous
baştan çıkarıcı
enticing
baştan çıkarıcı kadın
siren
baştan çıkarıcılık
seduction
baştan çıkmak
go to the bad
baştan çıkmak
to go astray
baştan çıkmış
astray
baştan çıkmış
depraved
Balık baştan kokar su dipten bulanır
(Atasözü) Trouble starts either by senseless leadership or by underground activities
balık baştan kokar
(deyim) a fish rots from the head down

When an organization or state fails, it is the leadership that is the root cause.

balık baştan kokar
(Atasözü) Trouble starts either by senseless leadership or by underground activities
yeni baştan yazmak
rewrite
baş
prime

Prime Minister Koizumi is certainly not a cold-blooded man. - Başbakan Koizumi kesinlikle soğukkanlı bir insan değildir.

The Prime Minister will hold a press conference tomorrow. - Başbakan yarın bir basın toplantısı düzenleyecek.

baş
heading

What heading does this come under? - Bu hangi başlığın altında toplanıyor?

baş
coconut
baş
{s} especial

It's interesting to observe American politics, especially during a presidential election. - Amerikan siyasetini, özellikle başkanlık seçimi sırasında gözlemlemek ilginçtir.

baş
capital

The capital of Italy is Rome. - İtalya'nın başkenti Roma'dır.

Washington is the capital of the United States. - Washington, Amerika Birleşik Devletleri'nin başkentidir.

baş
{i} potato

If I start eating potato chips, I can't stop. - Patates cipsi yemeye başlarsam, duramam.

I ate the whole bag of potato chips by myself. - Bir torba patates cipsini tek başıma yedim.

baş
{s} foremost
baş
cardinal
baş
(İnşaat) short edge
baş
key

Self confidence is the key to success. - Kendine güven başarının anahtarıdır.

Tom hadn't cleaned his keyboard for months, and it was clogged with dust, food particles, and God knows what else. - Tom aylardır klavyesini temizlememişti, ve o tozla, gıda parçalarıyla ve Allah bilir başka neyle dolmuştu.

baş
{s} general

The president granted a general pardon. - Başkan genel af ilan etti.

The mayor addressed the general public. - Belediye başkanı halka hitap etti.

baş
(Havacılık) course

Do you have a course for beginners? - Yeni başlayanlar için bir kursunuz var mı?

If you flunk this exam, you'll have to repeat the course. - Bu sınavda başarısız olursan, kursu tekrar etmek zorunda kalacaksın.

baş
parent

You'll get into trouble if your parents find out. - Ailen anlarsa başın belaya girer.

His parents were glad at his success in the examination. - Ebeveynleri onun sınavdaki başarısından memnunlardı.

baş
tete
baş
(Askeri) nose

Tom stuck his nose where it didn't belong. - Tom başkalarının işine burnunu soktu.

My glasses started to slip down my nose. - Gözlüğüm burnumdan aşağı kaymaya başladı.

baştan çıkarmak
betray
baş
bow

They shake hands instead of bowing. - Başla selamlama yerine tokalaştılar.

He bowed to his teacher. - O, başıyla öğretmenini selamladı.

baş
helm

To protect your head, you need to wear a helmet. - Başınızı korumak için bir kask takmanız gerekir.

baş
kephale
baş
principal

The organization plays a principal role in wildlife conservation. - Örgüt, yaban hayatı korumasında başlıca rol oynar.

The menopause is the permanent cessation of the ovaries' principal functions. - Menopoz, yumurtalıkların başlıca fonksiyonlarının kalıcı olarak durmasıdır.

baş
first

This style of hairdressing first appeared in the early 19th century. - Kuaförlüğün bu stili 19. yüzyılın başlarında ilk kez görüldü.

At first, I couldn't play the guitar. - En başta gitar çalamıyordum.

baş
master

His masterpiece has not appeared yet. - Onun başyapıtı henüz görünmedi.

“The Satanic Verses” by Salman Rushdie is a real masterpiece of modern literature. - Salman Rüşdi'nin “Şeytan Ayetleri” modern edebiyatın gerçek başyapıtıdır.

baş
primus
baş
kingpin
baş
proto-
baş
chief

The chief engineer did research hand in hand with his assistant. - Başmühendis, asistanı ile el ele araştırma yaptı.

The chief clerk is not a hardworking man, but gets ahead rapidly because he knows how to curry favor with his superiors. - Baş katip çalışkan bir adam değil fakat üstlerine nasıl yaltaklanacağını bildiği için çabuk ilerliyor.

baş
nut

Nobody listens to this music except nuts. - Delilerden başka kimse bu müziği dinlemez.

baş
nob

Nobody but John has heard of it. - John'dan başka hiç kimse onu duymadı.

Nobody else got hurt. - Başka hiç kimse yaralanmadı.

baş
primary

The show Hoarders is one of the primary causes of armchair psychology in America. - Gösteri Stokçular Amerika'da koltuk psikolojinin başlıca nedenlerinden biridir.

The primary cause of his failure is laziness. - Onun başarısızlığının ana nedeni tembelliktir.

baş
grand

After the initial shock of hearing of her grandfather's death, the girl started to cry. - Onun büyükbabasının ölümünü işitmesinin ilk şokundan sonra, kız ağlamaya başladı.

It's fine to make grandiose plans, but I'd like you to start with what you have on your plate. - Bu görkemli planları yapmak iyi fakat tabağında sahip olduğunla başlamanı istiyorum.

baş
base

When did you start liking baseball? - Ne zaman beyzbolu sevmeye başladın?

A relationship based on total honesty is bound to fail. - Toplam dürüstlüğe dayalı bir ilişki başarısızlığa mahkûmdur.

baş
premier

The two premiers had nothing in common. - İki başbakanın ortak hiçbir şeyi yoktu.

The premier is likely to resign. - Başbakan muhtemelen istifa edecek.

baştan çıkarmak
allude
baş
chıef
sil baştan
(Sıfat, zarf) De novo
sil baştan
(start) From scratch

Get these going, start from scracth, ok?.

baş
end, either of two ends
baş
leader, chief, head
baş
agio, exchange premium
baş
primal
baş
sconce
baş
wrestling first class
baş
governing
baş
in chief
baş
outset
baş
head; chief, leader; beginning; end; top; bow; main, chief, leading, principal, cardinal
baş
head (of a pin)
baş
central

I work in Central Park every morning starting at six. - Central Park'ta her sabah altıda başlayarak çalışıyorum.

Mario Draghi is the head of the European Central Bank. - Mario Draghi, Avrupa Merkez Bankası'nın başkanıdır.

baş
clove (of garlic); cyme; (plant) bulb
baş
off

Ikeda made several silly mistakes, and so he was told off by the department head. - Ikeda birkaç aptalca hata yaptı ve bu yüzden ona bölüm başkanı tarafından ağzının payı verildi.

Whatever you're doing, starting off on the right foot is essential. - Ne yaparsan yap,doğru adımla başlamak kaçınılmazdır.

baş
arch

Laurent Weber is the archbishop of Portland. - Laurent Weber Portland'ın başpiskoposu.

This building is the architect's crowning achievement. - Bu bina mimarın en yüksek başarısıdır.

baş
costard
baş
top, summit, crest
baş
main, head, chief, top
baş
noddle
baş
in many idioms self, oneself
baş
knob
baş
fore

I am forever in trouble. - Benim her zaman başım belada.

According to the weather forecast, the rainy season will set in next week. - Hava tahmini göre, yağışlı mevsim önümüzdeki hafta başlayacak.

baş
beginnings

In love, there are only beginnings. - Aşkta, sadece başlangıçlar vardır.

All beginnings are difficult. - Bütün başlangıçlar zordur.

baş
(Anatomi) cephal
baş
basis

We work on a piecework basis. - Biz parça başı esasına göre çalışırız.

Everything starts from the basis. - Her şey temelden başlar.

baş
side, near vicinity, presence: sofra başında at the table. ocak başında near the hearth
baş
(Denizcilik) bow
baş
pate
baş
jemmy
baş
end

He tried to kill himself but it ended in failure. - O, kendini öldürmeye çalıştı fakat o başarısızlıkla sonuçlandı.

Whatever has a beginning also has an end. - Başlangıcı olanın sonu da vardır.

baş
head: elli baş sığır fifty steers, fifty head of cattle
baş
ending

People can begin to love when they choose, but they have no choice when it comes to ending love. - İnsanlar seçtiklerinde sevmeye başlayabilir ama biten sevgi geldiğinde seçenekleri yoktur.

The film had a great beginning, but the ending wasn't believable. - Filmin harika bir başlangıcı vardı, ancak sonu inandırıcı değildi.

bir baştan/uçtan bir başa/uca
(traversing, looking at, surveying, filling a place) from one end to the other, from end to end
en baştan
from the rough
en baştan
from the very beginning
iki baştan olmak
(for something) to be possible only if both sides are in agreement about it
suyu baştan/başından kesmek
to tackle a problem at its root
ta baştan
right from the word go
yeni baştan
afresh
yeni baştan
over again

I have attempted to create a good essay which utilizes my Japanese, but my professor said that much of it was incorrect and that I have to do it all over again. - Japoncam için faydalı olacak güzel bir yazı hazırlamaya çalıştım, ama öğretmenim yazıda epey yanlışlar olduğunu ve yeni baştan yazmam gerektiğini söyledi.

If you had to do it all over again, what would you do differently? - Yeni baştan yapman gerekse neyi farklı yapardın?

yeni baştan
over again, afresh
yeni baştan yapmak
reconstruct
yeni baştan yazma
rewriting
التركية - التركية
Başından alarak, bir kez daha, yeniden
baştan aşağı
Hepsi, bütünü, bir uçtan öbür uca kadar
baştan başa
Tamamen, bütünüyle, hepsi bir arada
baştan başa
Başından sonuna kadar, bir uçtan bir uca
baştan savmacı
Bir işi yapmamak veya savsaklamak için bahane bulan, başından savan veya atan
baştan savmacılık
Bir işi yapmamak için bahane bulma işi
baştan sona
Daima, her zaman
BAŞ
(Osmanlı Dönemi) t. Reis, birinci, evvel. Başlıca, en mühim
Baş
ser
Baş
(Osmanlı Dönemi) NITAB
baş
Arazide en yüksek nokta
baş
Başlangıç

Başlangıçta lüks ve sefa içinde yaşıyorlardı. - Başlangıçta varsıllık içinde yaşıyorlardı.

Başlangıçta varsıllık içinde yaşıyorlardı. - Başlangıçta lüks ve sefa içinde yaşıyorlardı.

baş
Bir şeyin uçlarından biri
baş
"Önem veya yönetim bakımından ileride olan, en önemli, en üstün" anlamında birleşik kelimeler yapar
baş
(Osmanlı Dönemi) re's
baş
Bir topluluğu yöneten kimse
baş
Bir şeyin yakını veya çevresi. "Önem veya yönetim bakımından ileride olan, en önemli, en üstün" anlamında birleşik kelimeler yapar
baş
Bir şeyin uçlarından biri: "Bu müjde verilince acele yerinden kalktı, merdiven başına yürüdü."- R. H. Karay
baş
Kasaplık hayvanlarda ve bazıyi yeceklerde tane
baş
Çıban
baş
insan ve hayvanlarda beyin, göz, kulak, burun, ağız vb. organları bulunduran vücudun üst kısmı
baş
Temel, esas: "Gücün, erdemliğin, bilimin, her şeyin başı paradır, para."- H. E. Adıvar
baş
Güreşte pehlivanların ayrıldıkları beş derecenin en yükseği
baş
Bir şeyin yakını veya çevresi
baş
Bir teknenin ön ve ileri kısmı
baş
Para değiştirirken verilen veya alınan üstelik, sarrafiye
baş
Kasaplık hayvanlarda ve bazı yiyeceklerde adet
baş
İnsan ve hayvanlarda beyin, göz, kulak, burun, ağız gibi organları kapsayan, vücudun üst veya önünde bulunan bölüm, kafa, ser
baş
Temel, esas
baş
Bir şeyin genellikle toparlakça ucu
baş
İnsan ve hayvanlarda beyin, göz, kulak, burun, ağız gibi organları kapsayan, vücudun üst veya önünde bulunan bölüm, kafa, ser: "Sağ elinin çevik bir hareketiyle başındaki tülbenti çekip aldı."- N. Cumalı
baş
Başlangıç, önsöz
baş
Bir şeyin genellikle toparlakça ucu: "Avcumuzun içinde sakladığımız sigaraların yanmış ucu ile fitillerin başını yaktık."- F. R. Atay
baş
Deniz teknelerinde ön taraf
baş
Bir topluluğu yöneten kimse: "Cumhurbaşkanı devletin başıdır."- Anayasa
yeni baştan
Baştan başlayarak, yeniden
الإنجليزية - التركية

تعريف baştan في الإنجليزية التركية القاموس.

baş
baştan
baştan
المفضلات