authorized

listen to the pronunciation of authorized
الإنجليزية - التركية
yetkili

Biz bu ürün için tek yetkili satıcıyız. - We are the only authorized distributor for this product.

Orada girmek için yetkili değilsiniz. - You are not authorized to enter there.

(Kanun) salahiyettar
ruhsatlı
resmi
{f} yetki ver
izin veren
(İnşaat) izin verilen
{s} izinli
yetki verilmiş
author
{i} yazar

Yazar Hollandalı ve Amerikalı öğrencilerle çalışırken hangi kültürel farklılıkları buldu? - What cultural differences did the author find in working with Dutch and American students?

Shakespeare Hamlet'in yazarıdır. - Shakespeare is the author of Hamlet.

authorize
yetki vermek
authorized army newspaper
(Askeri) kara ordusu gazetesi
authorized army newspaper
(Askeri) kara kuvvetleri gazetesi
authorized capital
(Ticaret) esas sermaye
authorized equipment
(Askeri) yetki verilmiş malzeme
authorized frequency
(Bilgisayar) yetkilendirilmiş sıklık
authorized parts list
(Askeri) yetki verilmiş parça listesi
authorized signatory
(Ticaret) imzaya yetkili
authorized stoppage
(Askeri) para kesintisi
authorized bank
yetkili banka
authorized capital
nominal sermaye
authorized library
yetkili kitaplık
authorized program
yetkili program
authorized signature
yetkili imza
authorized translation
onaylı çeviri
authorized absence
yetkili olmaması
authorized agent
yetkili satıcı
authorized person is not available
yetkili yok
authorized signatory
İmza yetkisine haiz, imza yetkilisi kişi
authorized version
yetkili yorum
authorized abbreviation
(Askeri) RESMİ KISALTMA
authorized allowance of supplies
(Askeri) YETKİ VERİLMİŞ İKMAL MADDELERİ İSTİHKAKI: İstihkak çizelgelerine; teşkilat ve malzeme kadrolarına veya yetkili bir makamın emrine uygun olarak, kullanma yetkisi verilmiş ikmal maddeleri
authorized allowances of equipment
(Askeri) YETKİ VERİLMİŞ MALZEME İSTİHKAKI: Yürürlükteki bir istihkak çizelgesi; teşkilat ve malzeme kadrosu veya yetki verilmiş malzeme değişiklik listeleri {authorized equipment modification lists vesaire, hareket ve intikal emriyle tadil edilmiş şekliyle belirtilen malzeme
authorized apple dealer
yetkili Apple satıcısı
authorized army newspaper
(Askeri) KARA KUVVETLERİ GAZETESİ, KARA ORDUSU GAZETESİ: Birlik, komutanlık veya tesis gazeteleri; harekat alanı gazeteleri bağlı bir komutanlık veya makam tarafından yayımlanan günlük haber özetleri, haber bültenleri
authorized authority
(Kanun) salahiyettar makam
authorized bodies
yetkili organlar
authorized consignor
(Ticaret) yetkili sevkiyatçı
authorized credit
(Ticaret) otorize kredi
authorized dealer
yetkili satıcı
authorized dealers in foreign exchange
(Avrupa Birliği) döviz yetkili kurumlar
authorized dental allowance list
(Askeri) yetki verilmiş dişçi sınıfı istihkak listesi
authorized distributor
yetkili dağıtıcı
authorized dose limits
(Nükleer Bilimler) yasal doz limitleri,yasal doz sınırları
authorized equipment
(Askeri) KADRO MALZEMESİ, YETKİ VERİLMİŞ MALZEME: İstihkak çizelgelerine, teşkilat ve malzeme kadrolarına göre veya yetkili makamca, elde bulundurulmasına ve sarfına yetki verilmiş malzeme
authorized frequency
yetkilendirilmis siklik
authorized medical allowance list
(Askeri) yetki verilmiş sıhhi istihkak listesi
authorized only
(Bilgisayar) yalnızca yetkililer
authorized parts list
(Askeri) KADRO PARÇA LİSTESİ, YETKİ VERİLMİŞ PARÇA LİSTESİ: Her ikmal ve bakım kademesindeki birlikler için yetkili makamca, elde bulundurulmasına ve sarfına yetki verilmiş parçalar listesi
authorized person
yetkili kimse
authorized person
şirket yetkilisi
authorized person
resmi kişi
authorized post
(Askeri) yetki verilmiş kadro
authorized sales agent
(Turizm) yetkili satış acentası
authorized service
(Ticaret) yetkili servis
authorized stoppage
(Askeri) PARA KESİNTİSİ: Kara Ordusu Yönetmelikleri hükümlerine veya diğer usul ve prensiplere dayanılarak, bir askerin maaşından bir miktar paranın düşülmesi. Maaştan para kesintisi; askeri mahkeme para, cezalarını, kara ordusuna veya kara ordusunun toplamakla mükellef olduğu borçlara karşılık olarak, yada ödemeli tahsis ve sigorta primleri vesaireyi ödemek maksatlarıyla yapılır
authorized strength
(Askeri) FİİLİ KUVVE (PERSONEL MEVCUDU): Bir üst karargah tarafından, astı bir unsura gönderilmiş personel kullanma belgelerinde mevcut personel kullanma yerleri toplamı
authorized strength of a theater
(Askeri) HAREKAT ALANI FİİLİ KUVVESİ: Yetki verilmiş birliklerin teşkilat ve malzeme kadro mevcutları, yetki verilmiş idari destek personelinden tahsis edilenler (toplam olarak) ile ikmal ve tahliye kanalında bulunan yetki verilmiş değiştirme personeli ve sevke tabi personel toplamı
authorized to represent
temsile yetkili
authorized towed weight
(Otomotiv) çekilebilir ağırlık
authorized user
Yetkili Kullanıcı
authorize
{f} izin vermek
authorize
{f} onaylamak
author
(Bilgisayar) sahip
author
(Bilgisayar) yazan

Başkaları için kitaplar veya konuşmalar yazan bir yazar için isim nedir? - What's the name for an author who writes books or speeches for other people?

author
eser sahibi
author
makale yazarı
author
fail
author
yazmak
authorize
yetkili kılmak
authorize
memur etmek
authorize
(Bilgisayar) yetkilendir

Ben onu yetkilendiremem. - I can't authorize that.

author
yazıcı
author
teşebbüskâr
author
bir şeye kaynak olan/oluşturan kişi
author
sebepkâr
author
yapan
authorize
yetkilendirmek
authorize
yetki ver
book of authorized signature
imza sirküleri
authorize
yetki

Ben onu yetkilendiremem. - I can't authorize that.

Sadece temizlikçiler toplantı odasına girmeye yetkilidir. - Only cleaners are authorized to enter into the meeting room.

list of authorized signatures
sirkü
Intelligence Data Elements Authorized Standards
(Askeri) İstihbarat Veri Unsurları Onaylanmış Standartları
agency authorized by law
(Kanun) kanunla yetkili kılman mercii
author
fikir sahibi/yazar
author
müellif

Romanın müellifi kimdir? - Who is the author of the novel?

author
{i} yaratıcı
author
yazarın eserleri
author
hazırlayan kişi yada gruplar
author
yazmak eser yazmak authoress kadın yazar
authorize
ruhsat vermek
authorize
(Mukavele) yetki vermek, salahiyet vermek; ruhsat vermek
direct liaison authorized
(Askeri) doğrudan irtibat yetkilisi
percentage of authorized strength
(Askeri) Fiili kuvvet yüzdesi
person authorized to direct disposition of remains
(Askeri) direk olarak ceset kalıntılarının işlemini yapmaya yetkili kişi
prescribed load list/authorized stock level
(Askeri) tecrübi stok seviyesi (yedek parça listesi) kıta yükü listesi / onaylanmış stok listesi
strategic authorized strength
(Askeri) STRATEJİK KOLORDU FİİLİ KADRO MEVCUDU: Birliğin; yürürlükteki kuruluşunu belirten Kara Kuvvetleri Komutanlığı direktifinde gösterilmiş insan mevcudu. Bu mevcut; teşkilat ve personel kadro mevcuduna nazaran bir fazlalık veya malzeme kadrosu değişikliğini içerir. Toplu fiili kadro mevcudu Stratejik Kolordu birlik ve personel çizelgesinin "fiili kadro (Aut. Str) " sütununda görülür
الإنجليزية - الإنجليزية
Entitled to a specific mode of access [AJP][FCv1] (see also no-lone zone, authorization)
Designates a fighter who has been formally recognized as trained to an adequate minimum level of safety in SCA combat All individuals must be authorized before participating in any form of combat at any official SCA event -- ask your local Knight Marshal about the procedures in your area, or write to the Earl Marshal of your Kingdom if there's no group near you
Given the authority to act in the referenced manner by the responsible management
UNAUTHORIZED
A permission to a supplier authorizing the production or delivery on a Deviation restricted basis of items not in conformance with the applicable drawings or specifications
Sanctioned by authority
sanctioned by established authority; "an authoritative communique"; "the authorized biography"
Possessed of or endowed with authority; as, an authorized agent
Employee: A person who locks out or tags out machines or equipment in order to perform servicing or maintenance on those machines or equipment An affected employee becomes an authorized employee when that employee's duties include performing servicing or maintenance covered under this section See Lock-out/Tag-out
past of authorize
{s} empowered, given authority; permitted, sanctioned; justified, warranted; certified, accredited (also authorised)
This means a fighter has been certified as having the necessary skills and safe equipment to fight at offical SCA events, especially in tournaments A fighter must be authorized by a marshal
endowed with authority
Appointed by a duly constituted administrative or regulatory authority
Authorized Version
A translation of the Bible from the original Hebrew (Old Testament) and Greek (New Testament) commisioned for the Church of England
authorized term
A term prescribed by a controlled vocabulary as the one preferable to its synonyms, such as frequency preferable to pitch
authorized terms
plural form of authorized term
Authorized Version
the English translation of the Bible made in England in 1611
Authorized Version
{i} 17th century revision of the Bible prepared in England during the rule of King James l, King James Bible
authorized agent
agent which has official permission to represent a certain company
authorized person
Any person authorized by Xxxxxxx and required by work duties to be present in regulated areas
authorized person
A person who has been cleared to enter a secure area
authorized person
A person who has a need-to-know for classified information in the performance of official duties and who has been granted a personnel clearance at the required level
authorized person
A qualified person who, by nature of his duties or occupation, is obliged to approach or handle electrical equipment or, a person who, having been warned of the hazards involved, has been instructed or authorized to do so by someone in authority
authorized shares
The maximum number of common (or preferred) shares which the corporation may issue under the terms of its charter (See Issued Shares and Outstanding Shares)
authorized shares
The number of shares a corporation is permitted to sell
authorized shares
The number of shares a company is legally allowed to sell
authorized shares
Also called "authorized stock", it is the maximum number of shares of any class that a corporation may issue This amount is set at the time of incorporation and is part of the Articles of Incorporation A corporation provides for future increases in authorized stock by the votes of stockholders The corporation does not have to issue all the authorized shares
authorized shares
The number of shares of common stock that a firm's corporate charter allows it to issue (Chapter 7)
authorized shares
The total number of shares of capital stock which the charter or articles of incorporation permit the corporation to sell The corporation does not have to sell (issue) all authorized shares of stock
authorized shares
The total number of shares a corporation is authorized to sell This number is specified in the articles of incorporation All of the shares authorized need not be issued
authorized shares
The maximum number of shares that the company may legally issue under the bylaws of its incorporation
authorized shares
The maximum amount of shares of any class that can be issued by a corporation under the terms of its articles of incorporation
authorized shares
the maximum number of shares authorized under the terms of a corporation's articles of incorporation
authorized shares
Number of shares authorized for issuance by a firm's corporate charter
authorized shares
The number of shares a corporation is authorized to sell
authorized shares
The maximum number of shares that a company is authorized to issue under its articles of incorporation
authorized shares
The number of shares of stock that are permitted to exist for a company's owners
authorized shares
The maximum number of shares that a corporation may issue pursuant to its articles of incorporation
authorized signatory
An individual who is authorized to execute a binding document on behalf of a corporation, partnership or other legal entity
authorized signatory
{i} someone who is legally allowed to sign (for a loan, etc.)
authorized signatory
The top-level issuer of authorization certificates in an organization Authorized signatories are designated in a signatory certificate, which is issued to an organization by an agreed signatory authority [x945] (see also Certification Authority, authorization, entity, signatory authority)
authorized version
an English translation of the Bible published in 1611
authorized work
(Ticaret) 1) Production orders at a given work center or line that have been released and scheduled; production of other items or quantities is considered unscheduled and may not be included in incentive programs 2) Vendor production that occurs in a given time frame or zone based on agreement with the customer that allows adding labor value to vendor raw materials
author
To create a work as its [[#Noun|author]]
author
The originator or creator of a work, especially of a literary composition
author
A source of information
authorize
to grant someone the power or authority to do something specific
authorize
In American English usage only, to authorise frequently not only has the precise meaning above, but also means that the action being authorised was actually carried out, or at least started
author
{n} one who makes or causes, a writer
author
The author of a plan or proposal is the person who thinks of it and works out the details. The authors of the plan believe they can reach this point within about two years. see also co-author. to be the writer of a book, report etc
author
An author is a person whose job is writing books. Haruki Murakami is Japan's best-selling author
author
The legislator who files a bill and guides it through the legislative process
author
Source of information
author
The person or organization that originally created a document Note: Netscape Compass Server uses a document's Using the <Author> Meta Tag tag to identify the author If the document does not have such a tag, the server does not know who the author is even if the document contents contain a by-line
author
The person(s) or group responsible for creating, sponsoring or writing a book or other publication Authors may be editors, compilers, artists, composers, and photographers
author
The writer of a book, paper, or article The author may be one person, several people, or a "corporate body" such as a government agency, professional association, or a company
author
As many as five Authors are included in an IPA record If there are more than five Authors, the first four Authors and the last Author will be included followed by "et al " The Author's surname appears followed by a space, first name initial followed by a period and a space, and the initials of the middle name followed by a period Titles or designations such as Jr are not included "Anon" is used in the Author field when Authors are not listed with the primary article
author
The author of a piece of writing is the person who wrote it. Jill Phillips, author of the book `Give Your Child Music'
author
Person or persons primarily responsible for creating a work product The member of the inspection team that provides information about the work product during all stages of the inspection process and corrects defects during the rework stage (Also known as (AKA) "Owner(s)" )
author
The writer of a book or article The author may be one person, several people, or a "corporate body" such as a government agency, professional association, or company
author
The Author of a document is the primary creator of the document An author is not necessarily the copyright holder, but usually is and the two will be considered the same unless otherwise specified The author or copyright holder may not always be clear from the content of a file, in which case the copyright holder is probably the user identification associated with the owner
author
The writer of a book or article Usually this is a person (or perhaps two or three people), but it can also be a government agency, a symposium, a company, or other group that does not necessarily give the name(s) of the people who actually wrote the work
author
be the author of; "She authored this play
author
The originator or creator of a work, especially a literary composition; a writer
author
means the person who wrote the text of the resource This can apply to the words of a text-based resource or the executable code for a software application
author
The person who is responsible for the writing and intellectual content of a book or article Two or more persons collaborating on a work are called joint authors
author
The editor of a periodical
author
To occasion; to originate
author
An author of a paper or personal communication included in SGD When searching for an individual's name, use the "*" wildcard character (i e , Johnson*) to achieve the best results
author
An informant
author
the writer of books or articles or computer software
author
The beginner, former, or first mover of anything; hence, the efficient cause of a thing; a creator; an originator
author
be the author of; "She authored this play"
author
The name, surname and initials of the author(s) responsible for writing the article or paper
author
the person or corporate body (company etc ) responsible for the intellectual content of the document
author
Authors are the people who write Tree of Life pages Please see the page on Expectations of Tree of Life Authors for more information
author
The writer of a book or ARTICLE Usually this is a person (or several people), but it can also be a government agency, a symposium, a company, or other group that does not necessarily give the name(s) of the people who actually wrote the work Such an author is referred to as a Corporate Author Examples of corporate authors are: American Chemical Society, U S Department of Commerce, or Boston College
author
The person(s) or corporate body responsible for the writing or compilation of an article, book or other publication
author
To tell; to say; to declare
author
{i} writer, one who writes a book or other literary work; one who creates, one who originates
author
vb To assemble multimedia components, such as graphics, text, audio, and animation, in a publication or product, for delivery on a CD–ROM or DVD or on line, to be viewed on a computer
author
{f} write something (book, story, report etc.); be the author of; cause something, be the creator of something, originate
author
The person or organization that originally created a document Note: iPlanet Compass Server uses a document's Using the <Author> Meta Tag tag to identify the author If the document does not have such a tag, the server does not know who the author is even if the document contents contain a by-line
author
This term refers to the person or persons responsible for the creation of a work The author of a work may also be a government agency, a symposium, or a company
author
One who composes or writes a book; a composer, as distinguished from an editor, translator, or compiler
author
The person chiefly responsible for the creation of the intellectual or artistic content of a work
author
The writer of a book or article The author may be one person, several people, or a "corporate body" such as a government agency, or a company
author
writes (books or stories or articles or the like) professionally (for pay)
author
The writer(s) of a book, essay, short story, novel, play, poem, etc , whose name is usually given on the title page of the published edition In library catalogues, the term is used in its broadest sense to include editor, playwright, director, composer, performer, artist, creator, etc
author
To create a work by its author
author
someone who originates or causes or initiates something; "he was the generator of several complaints"
authorize
grant authorization or clearance for; "Clear the manuscript for publication"; "The rock star never authorized this slanderous biography
authorize
What writers see with
authorize
approve; empower through vested authority Go to Glossary Index or go to HR Menu
authorize
To justify; to furnish a ground for
authorize
To clothe with authority, warrant, or legal power; to give a right to act; to empower; as, to authorize commissioners to settle a boundary
authorize
To agree to the commitment of funds for a specified use; authorization can only be given by a person who is responsible for the funds in question
authorize
To grant privileges typically to access data, usually based on successful authentication
authorize
to give someone permission; to sanction or consent
authorize
{f} permit; approve; empower (also authorise)
authorize
To sanction or confirm by the authority of some one; to warrant; as, to authorize a report
authorize
To give permission for A manager authorizes a transaction by signing a voucher providing authorization for the disbursement
authorize
grant authorization or clearance for; "Clear the manuscript for publication"; "The rock star never authorized this slanderous biography"
authorize
To establish by authority, as by usage or public opinion; to sanction; as, idioms authorized by usage
authorize
To make legal; to give legal sanction to; to legalize; as, to authorize a marriage
authorize
give or delegate power or authority to; "She authorized her assistant to sign the papers"
authorize
To confirm the right
authorize
(I) (1 ) An 'authorization' is a right or a permission that is granted to a system entity to access a system resource (2 ) An 'authorization process' is a procedure for granting such rights (3 ) To 'authorize' means to grant such a right or permission (O) SET usage: 'The process by which a properly appointed person or persons grants permission to perform some action on behalf of an organization This process assesses transaction risk, confirms that a given transaction does not raise the account holder's debt above the account's credit limit, and reserves the specified amount of credit (When a merchant obtains authorization, payment for the authorized amount is guaranteed--provided, of course, that the merchant followed the rules associated with the authorization process )' [RFC2828] (see also authorization, Secure Electronic Transaction) (includes delegation)
authorize
Give final approval; a person who can authorize something is vested with authority to give final endorsement, which requires no further approval
authorize
author·ize authorizes authorizing authorized in BRIT, also use authorise If someone in a position of authority authorizes something, they give their official permission for it to happen. It would certainly be within his power to authorize a police raid like that = sanction + authorization authorizations authori·za·tion The United Nations will approve his request for authorization to use military force to deliver aid. to give official permission for something
pre authorized check system
transfers of money between bank accounts on regular intervals
التركية - الإنجليزية

تعريف authorized في التركية الإنجليزية القاموس.

ita amiri disburser, civil servant authorized
to disburse large sums of money
authorized
المفضلات