authentic

listen to the pronunciation of authentic
الإنجليزية - التركية
özgün
hakiki
{s} gerçek

Belgenin gerçekliğinden şüpheliyim. - I doubt the authenticity of the document.

orijinal
{s} güvenilir
sıhhat
içten
doğru
samimi
{s} güvenilir: How authentic is this news? Ne derece güvenilir bir haber bu?
{s} otantik

Bu restoran otantik Fransız yemeklerini servis ediyor. - This restaurant serves authentic French cuisine.

Bu, otantik Suzhou nakışıdır. - This is an authentic Suzhou embroidery.

{s} esas
{s} asıl
authenticity
{i} gerçeklik
authenticity
{i} otantiklik

Otantiklik en büyük erdemdir. - Authenticity is the greatest virtue.

authentic assessment
(Pisikoloji, Ruhbilim) otantik değerlendirme
authentic behavior
(Tıp) otantik davranış
authentic will
resmi vasiyetname
authentic language
orijinal dil
authentic act
(Pisikoloji, Ruhbilim) otantik eylem
authentic copy
asıl nüsha
authentic copy
resmi kopya
authentic document
(Askeri) GERÇEKLİĞİ ONAYLANMIŞ DÖKÜMAN: Bir imza yada mühür tarafından gerçek ve resmi olduğu gösterilen doküman. Eğer bu bir düşman dokümanıysa aldatma amacıyla hazırlanmış olabilir ve bu doküman onaylanmış olsa bile diğer bilgilerle doğrulanması gerekir
authentic signature
hakiki imza
authenticity
orijinallik
authenticity
doğruluk
authentically
güvenilir bir biçimde
authentically
geçerli olarak
authenticity
güvenilir olma
authenticity
(Kanun) sıhhat
authenticity
sahicilik
authenticity
doğruluğunu ispat etme
authenticity
aslına uygunluk
authenticity
içten samimi
authenticity
orjinallik
authenticity
gerçek olma özelliği
are there any authentic restaurants around here
buralarda otantik restoran var mı
authentically
içten/gerçekten
authenticity
güvenilirlik
authenticity
{i} güvenirlik
الإنجليزية - الإنجليزية
Having authority
Of the same origin as claimed; genuine

The experts confirmed it was an authentic signature.

Conforming to reality and therefore worthy of trust, reliance, or belief

The report was completely authentic.

of undisputed origin
{a} genuine, original
Asnemdan
{s} reliable; genuine
conforming to fact and therefore worthy of belief; "an authentic account by an eyewitness"; "reliable information"
An authentic person, object, or emotion is genuine. authentic Italian food They have to look authentic. = genuine, real fake, imitation + authenticity au·then·tic·ity There are factors, however, that have cast doubt on the statue's authenticity
Vested with all due formalities, and legally attested
Having as immediate relation to the tonic, in distinction from plagal, which has a correspondent relation to the dominant in the octave below the tonic
assessment tasks that elicit demonstrations of knowledge and skills in ways that resemble "real life" as closely as possible, engage students in the activity, and reflect sound instructional practices
original, unchanged, intended for native speakers
An authentic piece of information or account of something is reliable and accurate. I had obtained the authentic details about the birth of the organization
not counterfeit or copied; "an authentic signature"; "a bona fide manuscript"; "an unquestionable antique"; "photographs taken in a veritable bull ring"
Relates to the real world May be addressed to personal interests
genuine, like the real or original
Having a genuine original or authority, in opposition to that which is false, fictitious, counterfeit, or apocryphal; being what it purports to be; genuine; not of doubtful origin; real; as, an authentic paper or register
Conforming to fact and therefore worthy of trust, reliance, or belief
Assessment tasks that elicit demonstrations of knowledge and skills in ways that are applied in the "real world " An authentic assessment task also engages students and reflects the best instructional activities
approval If you describe something as authentic, you mean that it is such a good imitation that it is almost the same as or as good as the original. patterns for making authentic frontier-style clothing
True or genuine Artifacts made in prehistoric times
Of approved authority; true; trustworthy; credible; as, an authentic writer; an authentic portrait; authentic information
(see Full and accurate records)
Authoritative
adj asli
An original (book or document)
Of undisputed origin; genuine
Assessment a form of performance assessment in which students demonstrate their knowledge and skills in ways that resemble "real world" situations
A characteristic of assessments that have a high degree of similarity to tasks performed in the real world The more authentic the assesment, the less inference required to predict student success after graduation
[adj] genuine, original, not copied authenticity [n]
conforming to fact and therefore worthy of belief; "an authentic account by an eyewitness"; "reliable information
authentical
authentic cadence
A cadence where the dominant chord (fifth degree), or in some cases a substitute (the seventh degree chord), resolves to the tonic
authenticity
The quality of being genuine or not corrupted from the original

I hereby certify that this is an authentic copy.

authenticity
Truthfulness of origins, attributions, commitments, sincerity, and intentions

The painting was not authentic after all; it was just a copy.

authenticity
The quality of being authentic (of established authority)
authenticity
the state or quality of being genuine, or of the origin and authorship claimed
authenticity
(I) The property of being genuine and able to be verified and be trusted [RFC2828] The principle that ensures that a message is received in exactly the same form in which it was sent [AFSEC] (see also authentication)
authentically
{a} with marks of credibility
authenticity
{n} genuineness, authority
Authentically
authenticly
authentically
in a reliable manner; in a genuine manner
authentically
genuinely; with authority; "it is authentically British"
authentically
genuinely; with authority; "it is authentically British
authentically
In an authentic manner; with the requisite or genuine authority
authenticity
The character trait or virtue of authenticity is that of being genuine, honest with oneself as well as others Therefore "authenticity" connotes not only candor, but an absence of hypocrisy or self-deception
authenticity
One of the cornerstones of secure Internet communications, referring to the fact that he sender (either client or server) of a message is who they claim to be
authenticity
The digital material is what it purports to be In the case of electronic records, it refers to the trustworthiness of the electronic record as a record In the case of "born digital" and digitised materials, it refers to the fact that whatever is being cited is the same as it was when it was first created unless the accompanying metadata indicates any changes Confidence in the authenticity of digital materials over time is particularly crucial owing to the ease with which alterations can be made
authenticity
* The character trait or virtue of authenticity is that of being genuine, honest with oneself as well as others Therefore "authenticity" connotes not only candor, but an absence of hypocrisy or self-deception
authenticity
authenticity of
authenticity
where the different perceptions and wisdom of curator, conservator and scientist complement one another And the presence of the damage caused by old age or by restoration often provides valuable clues
authenticity
Asala Tasnemda
authenticity
performing music as nearly as possible the way it was performed at the time it was created
authenticity
the property of being genuine and able to be verified and be trusted It is important, in security, not to assume too much about authenticity For example, authentication of identity does not prove anything about the motives, competency, or activities of the individual so identified Checksumming of a program verifies that it has not changed, but does not prove that it was not originally intended to be malicious See also authenticate, authentication, validate, verify
authenticity
A way of understanding the essential nature of the human being by seeing it as a totality
authenticity
The degree to which activities are faithful, comprehensive representations of the contexts and complexity found in important, real-life performances of adults that are nonroutine yet meaningful and engaging for students Authentic activities are either replicas of or analogous to the kinds of problems faced by adult citizens or professionals in the field and are accompanied by the resources and opportunities for discussion, collaboration, revision, and justification typical of the production of quality adult performances (Wiggins 1993)
authenticity
of a document, that is is the same as that which a user expected based on a prior reference (see also INTEGRITY)
authenticity
The quality of being authentic or of established authority for truth and correctness
authenticity
the quality of being genuine both in apparent origin and in content
authenticity
Genuineness; the quality of being genuine or not corrupted from the original
authenticity
The ability to ensure that the given information was in fact produced by the entity whose name it carries and that it was not forged or modified
authenticity
{i} reliability; genuineness
authenticity
undisputed credibility
authenticity
The University's guarantee that a document is a true reflection of student record information and assurance that the document and/or data has not been altered or tampered with
authenticity
Self-conscious appropriation of the conditions of one's own existence and identity According to Heidegger, such deliberate reflection about the goals and values of life is the only successful response to the experience of Angst without falling into self-deception Recommended Reading: Michael E Zimmerman, Eclipse of the Self: The Development of Heidegger's Concept of Authenticity (Ohio, 1986) {at Amazon com} and Heidegger, Authenticity, and Modernity: Essays in Honor of Hubert L Dreyfus (MIT, 2000) {at Amazon com} Also see OCP, Lawrence J Hatab, and noesis
authenticity
truthfulness of origins, attributions, commitments, sincerity, and intentions; not a copy or forgery
authenticity
The property of genuineness, where an entity is what it claims to be Attacked by masquerade
authentic
المفضلات