artist

listen to the pronunciation of artist
الإنجليزية - التركية
{i} sanatçı

O öyle büyük bir sanatçı ki hepimiz ona hayranız. - He is such a great artist that we all admire.

Büyük sanatçıların vatanı yoktur. - Great artists have no country.

ressam

Ressam Çin mürekkebiyle çizdi. - The artist drew with Chinese ink.

Ressama benim portremi yaptırdım. - I had the artist paint my portrait.

{i} artist
{i} sanatkâr
argo düzenbaz kimse
{i} usta
sanatçı, karikatür sitesinden çok sayıda sanatsal karikatürü ücretsiz indirebilir, kullanabilirsiniz
işinde çok başarılı kimse
artist's workroom
atölye
artist's workroom
stüdyo
artistic
{s} güzel sanatlarla ilgili
artistic
sanatçı ruhuna sahip
artistic
sanatsal yönü olan
abstract artist
soyut sanatçı
artistic
sanat yönü olan
artistic
sanatlı
artistic
sanatsal

Babam sanatsallıktan uzaktır. - My father is far from artistic.

Beyninizin sol tarafını çok kullanıyorsunuz. Daha sanatsal olabilmek için beyninizin sağ tarafını kullanmaya çalışın. - You live in your left brain too much. Try to use your right brain to be more artistic.

artistically
artistik bir biçimde
graphic artist
grafik sanatçısı
guest artist
konuk sanatçı
a con artist
Aleyhte bir sanatçı
artistic
artistik

Tom çok artistik değil. - Tom isn't very artistic.

Bu şimdiye kadar çektiğim en artistik resim. - It is the most artistic picture I have ever taken.

con artist
Dolandırıcı, kazıkçı, üçkâğıtçı, dalavereci
lampoon artist
hiciv sanatçı
makeup artist
makyaj sanatçısı
martial artist
Dövüş sanatçısı
performing artist
sahne sanatçısı

the company is one of Britain`s largest agencies for perfoming artists.

pin artist
sanatçı pin
trapeze artist
trapez sanatçısı
artistic
sanatçı ruhlu

Sanatçı ruhlu bir ailede yetişti. - He was raised in an artistic family.

Sanırım Tom sanatçı ruhlu. - I think Tom is artistic.

artistic
estetik güzellie sahip
artistic
güzel sanatlaraartistically sanatkârca
artistic
{s} sanatkârane, sanatlı
artistic
{s} sanatçı ruhuna sahip, sanatsal yönü olan: She is also artistic. Onun sanat yönü de var
artistic
sanatkârane bir şekilde
artistical
artistik
artistical
sanatçı ruhlu
artistical
{s} güzel sanatlarla ilgili
artistically
sanatsal olarak
cop out artist
sorumluluktan kaçan kimse
display artist
dekoratör
display artist
reklâm yapımcısı
dubbing artist
dublaj sanatçısı
escape artist
zincirlerden kurtulma şovu sunan sanatçı
extra crowd artist
(Tiyatro) figüran
graphic artist
grafiker
guest artist
misafir sanatçı
happening artist
doğaçlama sanatçısı
pavement artist
kaldırım ressamı
quick change artist
hızlı kostüm değiştiren artist
sidewalk artist
kaldırım ressamı
tonsorial artist
kuaför
التركية - التركية
الإنجليزية - الإنجليزية
A person who is skilled at some activity
A person who creates art as an occupation
A person who creates art
Artistic

Nature, to shew that nothing is savage in whatsoever she produceth, causeth oftentimes, even in rudest and most unarted nations, productions of spirits to arise, that confront and wrestle with the most artist productions.

{n} a person professing or skilled in an art
a person whose creative work shows sensitivity and imagination
If you say that someone is an artist at a particular activity, you mean they are very skilled at it. He is an exceptional footballer --- an artist
The traditional skills of fine artists like painters or sculptors in visually defining and describing objects is a core influence on the work of the designer for industry Designers in Britain in the early years of the 20th century were called commercial artists
This term is used to apply to any practitioner in the arts, not limited to visual arts
An artist is a person who creates novels, poems, films, or other things which can be considered as works of art. His books are enormously easy to read, yet he is a serious artist
The artist is usually listed first i e Hunting scene by Henry Alken The artist painted or drew the original picture He or she may or may not have been involved in the print making process (Del, Pinx) Sometimes the original might be redrawn- i e Hunting scene by Smith after Henry Alken
One who professes and practices an art in which science and taste preside over the manual execution
One who shows trained skill or rare taste in any manual art or occupation
An artist is somebody who draws, paints or produces other works of art
A waste of space
To be an artist is often to give yourself permission to do things which you think are not allowed Get inspired from people around you, share, make "mistakes", look at what are others peoples doing, do something even if you don't have the perfect skills to do it (if its fun for you!) But most of all, don't judge yourself, the only "mistake" you can do is to judge yourself!
An artist is someone who draws or paints pictures or creates sculptures as a job or a hobby. Each poster is signed by the artist I'm not a good artist
One who makes art
A practicing fine artist who is not necessarily a resident of the Kansas City metro area Generally recognized by critics and peers as a professional of serious intent and ability The artist may not be a member of the project architectural firm
{i} one who creates works of art (paintings, sculptures, etc.)
An artful person; a schemer
The Entertainer
One who practices some mechanic art or craft; an artisan
An attribute which may be used in the Recording and Source elements to specify the name of the recording artist
An artist is a performer such as a musician, actor, or dancer. a popular artist who has sold millions of records
One who practices an art in which imagination and taste presides over the execution This is not deemed to include the business of teaching the mechanics of the art
In Europe, this refers to cards of actors and actresses In America, it refers to illustrators
The name of the individual or group who made the work that is the subject of the record e g Lawrence Beck for Punk Bear Spirit
artist's proof
A very early proof impression of an engraving, or the like; -- often distinguished by the artist's signature
artist's loft
a factory loft that has been converted into an artist's workroom and living area
artist's model
a person who poses for a painter or sculptor
artist's workroom
a studio especially for an artist or designer
artistic
having or revealing creative skill
con artist
A person who defrauds or swindles others after first gaining their trust; a scam operator
con-artist
Alternative spelling of con artist
confidence artist
Alternative form of con artist
cover artist
: A musical artist who makes a cover version of a song that was originally recorded by another artist
crap artist
A habitual liar
escape artist
A person who is skilled at escaping from confinement, often as a profession with escapes performed before an audience
foley artist
A person who creates sound effects and adds them to film and TV images
graf artist
graffiti artist
graffiti artist
A person who paints graffiti in public places, especially one who specializes in high-quality work rather than vandalism
jab artist
A boxer who fights with short jab-like punches
make-up artist
A person who creates makeup and prosthetics for theatrical, television, film, fashion, magazines and similar productions
makeup artist
Alternative spelling of make-up artist
martial artist
A practitioner of martial arts
pavement artist
a specialist in outdoor surveillance as a pedestrian
photo artist
A person that uses photographic equipment to create art
photographic artist
A photo artist
pickup artist
One who uses specialized tactics to seduce women
piss artist
Someone who is frequently drunk (pissed.)
piss artist
Someone who frequently ridicules others (takes the piss)
piss artist
Someone who claims knowledge or understanding that he does not possess
piss-artist
someone who pretends to be knowledgeable on some subject
piss-artist
a drunkard
recording artist
A musician who makes money by selling audio recordings
scam artist
A person who attempts to defraud others by presenting a fraudulent offer and pretending that it is legitimate; a con artist
trapeze artist
a gymnast who performs on the trapeze
visual artist
An artist who works in the visual arts
wheel artist
a specialist in outdoor surveillance in a vehicle
A Portrait of the Artist as a Young Man
a novel by James Joyce which is based on his own life (1916)
artistic
Of or pertaining to art or to artists; made in the manner of an artist; conformable to art; characterized by art; showing taste or skill
artistic
aesthetically pleasing
artistic
to do with the arts
artistic
relating to or characteristic of art or artists; "his artistic background"
artistic
Artistic means relating to art or artists. the campaign for artistic freedom. their 1,300 year old artistic traditions. + artistically ar·tis·ti·cal·ly artistically gifted children Artistically, the photographs are stunning
artistic
Taking enjoyment from or skillful in painting, drawing, music, or sculpture Able to coordinate colour, design, and texture for pleasing effects
artistic
aesthetically pleasing; "an artistic flower arrangement"
artistic
Taking enjoyment from or skillful in painting, drawing, music or sculpture Able to co-ordinate colour, design and texture for pleasing effects
artistic
relating to or characteristic of art or artists
artistic
Someone who is artistic is good at drawing or painting, or arranging things in a beautiful way. They encourage boys to be sensitive and artistic Mary's got it all so nice -- you remember how artistic she always was with colors
artistic
Artistic income is income from the sale of paintings, sculptures, works of art, copyrights and designs Artistic income may be spread backwards for two or three years; copyright payments may be spread over the period of the agreement up to a maximum of six years
artistic
An artistic design or arrangement is beautiful. an artistic arrangement of stone paving. + artistically ar·tis·ti·cal·ly artistically carved garden ornaments
artistic
{s} aesthetic, meeting the standards of art
artistic
relating to or characteristic of art or artists; "his artistic background
artistic
satisfying aesthetic standards and sensibilities; "artistic workmanship"
artistic
Total cash payments for employee salaries, wages and benefits for artistic directors, directors, conductors, curators, dance masters, composers, choreographers, designers, filmmakers, instructors, writers and other artists Etc
artistic
satisfying aesthetic standards and sensibilities; "artistic workmanship" relating to or characteristic of art or artists; "his artistic background
artistical
Of or pertaining to art or to artists; made in the manner of an artist; conformable to art; characterized by art; showing taste or skill
artistical
{s} aesthetic, meeting the standards of art
artistically
in an artistic manner; "it was artistically decorated"
artistically
from an artistic point of view; aesthetically
artistically
in an artistic manner; "it was artistically decorated
artistically
In an artistic manner
artists
plural of artist
clip artist
a swindler who fleeces the victim
commercial artist
an illustrator who is supported by advertising
con artist
{i} con man, swindler, fraud, crook, trickster, cheat, charlatan
con artist
A con artist is someone who tricks other people into giving them their money or property. = con man. someone who tricks or deceives people in order to get money from them
escape artist
An escape artist is the same as an escapologist. A performer who entertains by escaping from confinement
fine artist
artist involved in the fine arts, artist who creates works of art for beauty rather than utility; good artist
free artist
artist with a degree in art (from a college, university, etc.)
graphic artist
one skilled in the graphic arts, one skilled at creating visual artistic representations on flat surfaces (i.e. painting, drawing, illustration, photography)
lampoon artist
a cartoonist who draws parodies or satirical renditions of cultural or social or political situations
make-up artist
artist who does makeup for movies or theatrical productions
makeup artist
artist who does makeup for movies or theatrical productions
noted artist
famous artist, renowned artist
pavement artist
someone who draws on the pavement with colored chalks (hoping that passers-by will give them money)
piss artist
a very offensive word for someone who drinks a lot of alcohol
scenic artist
an artist specializing in scenic subjects
trapeze artist
One that performs exercises or stunts on a trapeze
artist
المفضلات