am

listen to the pronunciation of am
التركية - التركية
Dişilik organı, ferç
Amerikyum elementinin simgesi
Amerikyum'un kısaltması
Yıl, sene
ingilizcede günün öğleden önceki bölümünü belirten kısaltma
be
Türk alfabesinin ikinci harfinin adı, okunuşu
be
Ey, hey, yahu: "Namluna dayanır, yola dalarsın / Duruşun bakışın yaman, be Ali!"- F. N. Çamlıbel
BE
(Osmanlı Dönemi) f. Kelime başına getirilerek, Türkçedeki: "de, da, den, dan, ile, için" mânalarında kullanılır
be
Berilyum elementinin simgesi
Be
Berilyum'un kısaltması
be
Güney Vietnam'da bir akarsu
be
Ey, hey, yahu
الإنجليزية - الإنجليزية
From Latin ante meridiem, meaning "before noon (12: 00)"
Automated Mapping, in conjunction with Facilities Management (AM/FM)
Amazonas, a state of Brazil
Assembly Member, a title similar to MP, placed after the name of a Member of the Welsh National Assembly
Artium Magister or Master of Arts
Shortened form of amateur, particularly as used in commercial names
Shortened form of America or American, particularly as used in commercial names
First-person singular simple present indicative form of be
Alternative spelling of a.m
{v} the first person of the verb, to be
An AM is a member of the Welsh Assembly. AM is an abbreviation for `assembly member'. Am. is a written abbreviation for American. am WEAK STRONGAm is the first person singular of the present tense of be. Am is often shortened to 'm in spoken English. The negative forms are `I am not' and `I'm not'. In questions and tags in spoken English, these are usually changed to `aren't I'. Armenia (in Internet addresses). The symbol for the element americium. Amos. First person singular present indicative of be. the first person singular of the present tense of the verb be. in full amplitude modulation Variation of the amplitude of a carrier wave (commonly a radio wave) in correspondence to fluctuations in the audio or video signal being transmitted. AM is the oldest method of broadcasting radio programs. Commercial AM stations operate in the frequency range of 535 to 1605 kHz. Because radio waves of these frequencies are reflected back to the Earth's surface by the ionosphere, they can be detected by receivers hundreds of miles away. In addition to commercial radio broadcasting, AM is also employed in short-wave radio broadcasts, and in transmitting the video portion of television programs. See also FM
Master of Arts degree (Latin)
broadcasting through variations in the width of the radio wave (Electricity)
Stands for 'Amplitude Modulation'    It is a radio broadcasting system in which the amplitude of the radio wave is modulated to produce the broadcast    It is generally mono (as opposed to FM's stereo), and consequently is used mainly by 'talk radio' formats    AM radio signals travel further than FM, and consequently, can be broadcast over greater distances with less power
Amplitude modulation (type of radio broadcasting)
Amplitude modulation; a method of broadcasting in which the desired audio or video signal modulates the amplitude of a 'carrier' signal Analog Information that is reproduced using a continuously varying electronic signal
  Abbreviation for amplitude modulation
– Acronym of amplitude modulation
Amplitude Modulation, as employed in AM radio broadcast This modulation varies a carrier signal's amplitude or magnitude to encode it with the desired broadcast signal The encoded signal is then broadcast at the station's designated carrier frequency A radio receiver detecting that signal demodulates it or separates the desired modulation component from the carrier
{i} radioactive chemical element (Chemistry)
amplitude modulation A modulation technique by which information is conveyed through the amplitude of the carrier signal Compare with FM and PAM See also modulation
modulation of the amplitude of the (radio) carrier wave
Amplitude modulation Used for radio broadcasts, usually in the MW and SW bands
Amplitude Modulation AM is the standard broadcast transmission system used by the majority of licensed radio stations The term is commonly used to differentiate between AM and FM radio
Amplitude modulation A method of operation for transmitting signals by radio waves, used in medium wave broadcasting
Ammeter or Amplitude Modulation
abbr Amplitude Modulation
Short for Amplitude Modulation, an AM radio in R/C is considered a "budget" radio, what most newcomers to R/C will start out with Most hobbyists will be fine with an AM radio, but some racers can benefit from FM or PCM radios An AM radio will have more glitching than these other, more expensive, radios
a radioactive transuranic metallic element; discovered by bombarding uranium with helium atoms
A modulation technique used to add information to a sine-wave signal; the magnitude of the sine wave, or carrier, is modified in accordance with the information to be transmitted
Stands for 'Amplitude Modulation'    It is a radio broadcasting system in which the amplitude of the radio wave is modulated to produce the broadcast    It is generally mono (as opposed to FM's stereo), and consequently is used mainly by 'talk radio' formats    AM radio signals travel further than FM, and consequently, can be broadcast over greater distances with less power
– amplitude modulation
Amplitude modulation of radio waves
a master's degree in arts and sciences
Amplitude Modulation
Amplitude Modulation The simplest carrier modulation technique where the RF carrier's amplitude envelope is modulated
Amplitude Modulation Modulation technique whereby information is conveyed through the amplitude of the carrier signal Compare with FM and PAM See also modulation
Amplitude Modulation A method of broadcasting radio signals
Abbreviation for amplitude modulation
Amplitude Modulation (BAS)
First-person singular simple present form of be
The first person singular of the verb be, in the indicative mode, present tense
'm
BE
Berlin, a federal state of Germany
BE
Bengkulu, a province of Indonesia
BE
Bachelor of Engineering
BE
Buddhist Era
BE
Black English
be
Used to indicate height

He was five-eight.

be
Used to indicate age

He looks twelve, but is actually thirteen, and will turn fourteen next week.

be
Used to indicate that the values on either side of an equation are the same

3 times 5 is fifteen.

be
used to indicate passage of time since the occurrence of an event

It had been six days since his departure, when I received a letter from him.

be
Used to form the passive voice

The dog was drowned by the boy.

be
Used to indicate time of day, day of the week, or date

Today is the second, so I guess next Tuesday must be the tenth.

be
Used to indicate weather, air quality, or the like

Why is it so dark in here?.

be
Used to form the perfect aspect with certain intransitive verbs. Often still used for to go

He is gone.

be
Used to form the continuous forms of various tenses

We liked to chat while we were eating.

be
Used to indicate temperature

It is in the eighties outside, and next week it is expected to be in the nineties! (Fahrenheit degrees).

be
To exist

To be or not to be, that is the question.

be
Used to indicate that the subject plays the role of the predicate nominal

François Mitterrand was president of France from 1981 to 1995.

be
elliptical form of "be here", "go to and return from" or similar

I have been to Spain many times.

Be
{i} lightweight metallic chemical element commonly used in alloys
be
Belgium (in Internet addresses). The symbol for the element beryllium
be
v be am 1 sg pres es 3 sg pres er pl pres war, was, wase 1/3 sg pret bese 3 sg fut [OE bëon]
be
{f} exist; occur, happen; occupy a position or place
Am.
{i} citizen of the United States of America
Am.
{i} United States of America; North America; South America; the Americas
Be
art
be
occupy a certain position or area; be somewhere; "Where is my umbrella?" "The toolshed is in the back"; "What is behind this behavior?"
be
v to live; to happen; to exist
be
A prefix, originally the same word as by; To intensify the meaning; as, bespatter, bestir
be
be identical to; be someone or something; "The president of the company is John Smith"; "This is my house"
be
To occupy a place
be
base excess, the difference between the actual blood buffer concentration and the normal blood buffer concentration
be
spend or use time; "I may be an hour"
be
Belgium, with Luxembourg
be
spend or use time; "I may be an hour" work in a specific place, with a specific subject, or in a specific function; "He is a herpetologist"; "She is our resident philosopher" have the quality of being; (copula, used with an adjective or a predicate noun); "John is rich"; "This is not a good answer" have life, be alive; "Our great leader is no more"; "My grandfather lived until the end of war" be identical to; be someone or something; "The president of the company is John Smith"; "This is my house" occupy a certain position or area; be somewhere; "Where is my umbrella?" "The toolshed is in the back"; "What is behind this behavior?" to remain unmolested, undisturbed, or uninterrupted -- used only in infinitive form; "let her be" happen, occur, take place; "I lost my wallet; this was during the visit to my parents' house"; "There were two hundred people at his funeral"; "There was a lot of noise in the kitchen
be
British Embassy
be
Excess Burst Rate
be
by means of
be
Used to connect a noun to an adjective that describes it
be
Belgium or base ejecting
be
Chemical symbol for Beryllium
be
To make the action of a verb particular or definite; as, beget (to get as offspring); beset (to set around)
be
BURN - ENGINE
be
be priced at; "These shoes cost $100"
be
represent, as of a character on stage; "Derek Jacobi was Hamlet"
be
Used to indicate that the subject plays the role of the object
be
elliptical form of for "be here", "go to and return from" or similar
be
to remain unmolested, undisturbed, or uninterrupted -- used only in infinitive form; "let her be"
be
To render an intransitive verb transitive; as, befall (to fall upon); bespeak (to speak for)
be
model designation for the Quad Cab Ram pickup
be
happen, occur, take place; "I lost my wallet; this was during the visit to my parents' house"; "There were two hundred people at his funeral"; "There was a lot of noise in the kitchen
be
Used to indicate that the subject has the qualities described by a noun or noun phrase
be
The two-character ISO 3166 country code for BELGIUM
be
To exist in a certain manner or relation, whether as a reality or as a product of thought; to exist as the subject of a certain predicate, that is, as having a certain attribute, or as belonging to a certain sort, or as identical with what is specified, a word or words for the predicate being annexed; as, to be happy; to be here; to be large, or strong; to be an animal; to be a hero; to be a nonentity; three and two are five; annihilation is the cessation of existence; that is the man
be
be identical or equivalent to; "One dollar equals 1,000 rubles these days!"
be
my
be
"The toolshed is in the back"; "What is behind this behavior?"
be
To take place; to happen; as, the meeting was on Thursday
be
Book Equity: Book equity is constructed from Compustat data or collected from the Moody's Industrial, Financial, and Utilities manuals BE is the book value of stockholders' equity, plus balance sheet deferred taxes and investment tax credit (if available), minus the book value of preferred stock Depending on availability, we use the redemption, liquidation, or par value (in that order) to estimate the book value of preferred stock Stockholders' equity is the value reported by Moody's or Compustat, if it is available If not, stockholders' equity is measured as the book value of common equity plus the par value of preferred stock, or the book value of assets minus total liabilities (in that order)
be
Best Effort
be
Abbreviation for Base Embossed Used to denote that there is embossing on the base of the insulator See also: Base
be
Used to indicate that the subject and object are the same
be
work in a specific place, with a specific subject, or in a specific function; "He is a herpetologist"; "She is our resident philosopher"
be
a light strong brittle gray toxic bivalent metallic element
be
The ISO 639 alpha-2 language code for Belarusian
be
The country code for Belgium
be
Belgium
be
have the quality of being; (copula, used with an adjective or a predicate noun); "John is rich"; "This is not a good answer"
be
have life, be alive; "Our great leader is no more"; "My grandfather lived until the end of war"
be
v [{showing a state; I am; you are; he is; she is; we are; you are; they are} (The sky is blue)] ada [(Langitnya biru )]
be
form or compose; "This money is my only income"; "The stone wall was the backdrop for the performance"; "These constitute my entire belonging"; "The children made up the chorus"; "This sum represents my entire income for a year"; "These few men comprise his entire army"
be
To signify; to represent or symbolize; to answer to
be
The maximum amount of uncommitted data (in bits) in excess of Bc that a frame relay network can attempt to deliver during a time interval Tc This data (Be) generally is delivered with a lower probability than Bc The network treats Be data as discard eligible See also Committed Burst Size (Bc)
be
To occur, to take place
be
to have actuality LO - expresses surprise TI - a tone of the scale
be
To exist actually, or in the world of fact; to have existence
be
occupy a certain position or area; be somewhere; "Where is my umbrella?"
be
have an existence, be extant; "Is there a God?"
be
Used to form future tenses, especially the future subjunctive
am
المفضلات