alternative form of the fucking you get isn't worth the fucking you get

listen to the pronunciation of alternative form of the fucking you get isn't worth the fucking you get
الإنجليزية - الإنجليزية
alternative form of the fucking you get isn't worth the fucking you get

  الواصلة

  al·ter·na·tive form of the fucking you get is·n't Worth the fucking you get

  التركية النطق

  ôltırnıtîv fôrm ıv dhi fʌkîng yu get îzınt wırth dhi fʌkîng yu get

  النطق

  /ôlˈtərnətəv ˈfôrm əv ᴛʜē ˈfəkəɴɢ ˈyo͞o ˈget əzənt ˈwərᴛʜ ᴛʜē ˈfəkəɴɢ ˈyo͞o ˈget/ /ɔːlˈtɜrnətɪv ˈfɔːrm əv ðiː ˈfʌkɪŋ ˈjuː ˈɡɛt ɪzənt ˈwɜrθ ðiː ˈfʌkɪŋ ˈjuː ˈɡɛt/

  كلمة اليوم

  subserve
المفضلات