a tax is progressive if the ratio of taxes to income rises as income rises

listen to the pronunciation of a tax is progressive if the ratio of taxes to income rises as income rises
الإنجليزية - التركية

تعريف a tax is progressive if the ratio of taxes to income rises as income rises في الإنجليزية التركية القاموس.

progressive
yenilikçi

Onun politikaları çok yenilikçi idi. - His policies were too progressive.

progressive
terakkiperver
progressive
ilerleyen
progressive
aşama yapan
progressive
{i} ilerici

Tom çok ilerici, değil mi? - Tom is very progressive, isn't he?

Hey, ilerici olanı hatırlıyor musunuz? - Hey, remember the progressive one?

progressive
s. 1. gitgide artan. 2. ilerleyen, ilerleyici (hastalık). 3. tedrici. 4. ileri düşünceli, ilerici. i. ileri düşünceli kimse, ilerici
progressive
(sıfat) ilerleyen, gelişen, ilerici, kademeli, derece derece artan, devamlılık belirten
progressive
aşamalı,yenilikçi
progressive
{s} gelişen
progressive
ilerlemekte olan
progressive
{s} derece derece artan
progressive
tedrici
progressive
yavaş yavaş artan
progressive
Gelişimsel
progressive
dilb. ilerleyici benzeşme
progressive
ileri

Tom çok ilerici, değil mi? - Tom is very progressive, isn't he?

Girişimleriniz sayesinde basın tarafından ilerici ve ileriye dönük düşünce kuruluşu olarak tanınmaktayız. - Thanks to your initiatives we've been recognized as a progressive and forward-thinking enterprise by the press.

progressive
devamlı olarak
progressive
(Biyoloji) progresif
progressive
progressivelyilerledikçe
الإنجليزية - الإنجليزية
progressive
a tax is progressive if the ratio of taxes to income rises as income rises

  الواصلة

  a tax I·s Pro·gres·sive if the ra·tio of taxes to in·come rises as in·come rises

  التركية النطق

  ı täks îz prıgresîv îf dhi reyşiō ıv täksız tı înkʌm rayzız äz înkʌm rayzız

  النطق

  /ə ˈtaks əz prəˈgresəv əf ᴛʜē ˈrāsʜēˌō əv ˈtaksəz tə ˈənˌkəm ˈrīzəz ˈaz ˈənˌkəm ˈrīzəz/ /ə ˈtæks ɪz prəˈɡrɛsɪv ɪf ðiː ˈreɪʃiːˌoʊ əv ˈtæksəz tə ˈɪnˌkʌm ˈraɪzəz ˈæz ˈɪnˌkʌm ˈraɪzəz/

  كلمة اليوم

  matronym
المفضلات