a layer of soft rock on the top of some coal seams

listen to the pronunciation of a layer of soft rock on the top of some coal seams
الإنجليزية - الإنجليزية
clod
a layer of soft rock on the top of some coal seams

  الواصلة

  a lay·er of soft rock on the top of some coal seams

  التركية النطق

  ı leyır ıv sôft räk ôn dhi tôp ıv sʌm kōl simz

  النطق

  /ə ˈlāər əv ˈsôft ˈräk ˈôn ᴛʜē ˈtôp əv ˈsəm ˈkōl ˈsēmz/ /ə ˈleɪɜr əv ˈsɔːft ˈrɑːk ˈɔːn ðiː ˈtɔːp əv ˈsʌm ˈkoʊl ˈsiːmz/

  كلمة اليوم

  bricolage
المفضلات