önemlilik

listen to the pronunciation of önemlilik
التركية - الإنجليزية
weightiness
materiality
momentousness
önem
importance

The importance of music is underrated. - Müziğin önemi küçümsenmiştir.

They know the importance of protecting the earth. - Dünyayı korumanın önemini biliyorlar.

önem
{i} significance

The familiar place had a new significance for her. - Tanıdık bir yer onun için yeni bir öneme sahipti.

Your blade... Do you know its significance? - Senin kılıcın. Onun önemini biliyor musun?

önem
{i} interest

That's interesting, but not important. - Bu ilginç ama önemli değil.

Tom brought up an interesting point during the meeting. - Tom toplantı sırasında önemli bir konudan bahsettti.

önem
magnitude
önem
{i} matter

It doesn't matter whether you answer or not. - Cevap verip vermemem önemli değil.

It doesn't matter whether you answer or not. - Cevap verip vermemenin önemi yok.

önem
{i} consequence

I think the consequences are fairly significant. - Sonuçların oldukça önemli olduğunu düşünüyorum.

They're of no consequence. - Onların hiç önemi yok.

önem
value

Sugary drinks have no nutritional value and contribute significantly to weight gain. - Şekerli içeceklerin hiçbir besin değeri yoktur ve kilo almaya önemli ölçüde etki ederler.

Television could be an important source of culture, and its educational broadcasts are valued in many schools. - Televizyon önemli bir kültür kaynağı olabilir, ve eğitim yayınlarına birçok okulda değer verilmektedir.

önem
{i} accent
önem
{i} emphasis

He put great emphasis on this point. - Bu konuya çok önem verdi.

He put great emphasis on spoken English. - Konuşulan İngilizceye büyük önem verdi.

önem
severity
önem
{i} amount

It's a substantial amount of money. - O önemli miktarda bir para.

A considerable amount of money was appropriated for the national defense. - Önemli miktarda para ulusal savunma için tahsis edilmiştir.

önem
{i} stature
önem
noteworthiness
önem
heed

I realized that I had grown up when I started heeding my parents' advice. - Ben ailemin tavsiyesini önemsemeye başladığımda büyüdüğümü fark ettim.

önem
substance
önem
heftiness
önem
meaning

Intonation is very important. It can completely change the meaning. - Tonlama çok önemlidir. Anlamı tamamen değiştirebilir.

önem
stress

The teacher stressed the importance of daily practice. - Öğretmen günlük çalışmanın önemini vurguladı.

He laid stress on the importance of being punctual. - Dakik olmanın önemine vurgu yaptı.

önem
cruciality
önem
urgency
önem
immediacy
önem
note

There were important notes in that notebook. - O not defterinde önemli notlar vardı.

The teacher stressed the importance of taking notes. - Öğretmen not almanın önemini vurguladı.

önem
{i} account

The problem is important on that account. - Sorun, o nedenle önemlidir.

It's important to take cultural relativism into account before judging another culture. - Başka bir kültürü yargılamadan önce kültürel göreceliği hesaba katmak önemlidir.

önem
weight

His opinions carry weight. - Onun fikirleri önemlidir.

Sugary drinks have no nutritional value and contribute significantly to weight gain. - Şekerli içeceklerin hiçbir besin değeri yoktur ve kilo almaya önemli ölçüde etki ederler.

önem
moment

That's the least of our problems at the moment. - Bu, şu an için sorunlarımız arasında en önemsiz olanı.

We shared happy and important moments. - Mutlu ve önemli anlarımızı paylaştık.

önem
materiality
önem
{i} substantiality
önem
strength

In judo, technique is more important than strength. - Judoda teknik, güçten daha önemlidir.

They confirmed the importance of strengthening global precautions in order to prevent devastating losses. - Onlar yıkıcı kayıpları önlemek için küresel önlemlerin güçlendirilmesinin önemini doğruladılar.

önem
{i} regard

We regard him as an important man. - Onu önemli bir insan olarak görüyoruz.

Scientists regard the discovery as important. - Bilim adamları keşfe önemli gözüyle bakıyor.

önem
import

Recycling paper is very important. - Kâğıdı geri dönüştürmek çok önemlidir.

I have an important role. - Önemli bir rolüm var.

önem
significancy
önem
{i} prominence
önem
gravity
önem
importance, emphasis, magnitude, consequence
önem
consideration
التركية - التركية

تعريف önemlilik في التركية التركية القاموس.

Önem
yer
Önem
ehemmiyet
önem
Bir şeyin nitelik veya nicelik bakımından değeri olma durmu, ehemmiyet
önemlilik
المفضلات