(someone) who has permission (to do something)

listen to the pronunciation of (someone) who has permission (to do something)
الإنجليزية - التركية
izinli
(someone) who has permission (to do something)
المفضلات