alternative spelling of any and all

listen to the pronunciation of alternative spelling of any and all
İngilizce - İngilizce
any-and-all
alternative spelling of any and all

  Heceleme

  al·ter·na·tive spell·ing of a·ny and all

  Türkçe nasıl söylenir

  ôltırnıtîv spelîng ıv eni ınd ôl

  Telaffuz

  /ôlˈtərnətəv ˈspeləɴɢ əv ˈenē ənd ˈôl/ /ɔːlˈtɜrnətɪv ˈspɛlɪŋ əv ˈɛniː ənd ˈɔːl/

  Günün kelimesi

  tegument