air force

listen to the pronunciation of air force
İngilizce - Türkçe
hava kuvvetleri

Hava kuvvetleri bir pilot olması için onu eğitti. - The Air Force trained her to become a pilot.

Tom her zaman hava kuvvetlerine katılmak istedi. - Tom always wanted to join the air force.

tenek kuvveti
hava kuvveti,hava kuvvetleri
(Askeri) HAVA KUVVETLERİ: Bak. "Department of the Air Force"
air force academy
hava harp okulu
air force academy
Tenek Harp Okulu
air force command
Tenek Kuvvetleri Komutanlığı
air force technical order center
hava kuvvetleri teknik düzen merkezi
air force one
(Askeri) Hava Kuvvetleri Bir, ABD başkanlık uçağı
Air Force Civil Engineering Support Agency
(Askeri) Hava Kuvvetleri inşaat Mühendisliği Destek Dairesi
Air Force Combat Climatology Center
(Askeri) Hava Kuvvetleri Muharebe İklim Bilimi Merkezi
Air Force Communications Agency
(Askeri) Hava Kuvvetleri Muhabere Kuruluşu
Air Force Component Commander
(Askeri) Hava Kuvvetleri Mürettep Birlik Komutanı
Air Force Director of Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance
(Askeri) Hava Kuvvetleri İstihbarat Keşif ve Gözetleme Direktörü
Air Force Doctrine Center
(Askeri) Hava Kuvvetleri Doktrin Merekzi
Air Force Frequency Management Agency
(Askeri) Hava Kuvvetleri Frekans İdare Dairesi
Air Force Information Warfare Center
(Askeri) Hava Kuvvetleri Bilgi Harbi Merkezi
Air Force Instruction
(Askeri) Hava Kuvvetleri Talimatı
Air Force Joint Manual
(Askeri) Hava Kuvvetleri Müşterek Talimnamesi
Air Force Logistics Command
(Askeri) Hava Kuvvetleri Lojistik Komutanlığı
Air Force Manual
(Askeri) Hava Kuvvetleri Talimnamesi
Air Force Materiel Command
(Askeri) Hava Kuvvetleri Malzeme Komutanlığı
Air Force Medical Logistics Office
(Askeri) Hava Kuvvetleri Sıhhiye Lojistik Bürosu
Air Force Medical Service
(Askeri) Hava Kuvvetleri Sıhhiye Hizmeti
Air Force Mission Directive
(Askeri) Hava Kuvvetleri Görev Direktifi
Air Force National Security and Emergency Preparedness Agency
(Askeri) Hava Kuvvetleri Milli Güvenlik ve Olağanüstü Hal Hazırlık Teşkilatı
Air Force Office of Special Investigations
(Askeri) Hava Kuvvetleri Özel Araştırma Bürosu
Air Force Personnel Center
(Askeri) Hava Kuvvetleri Personel Merkezi
Air Force Policy Directive
(Askeri) Hava Kuvvetleri Hareket Tarzı Direktifi
Air Force Reserve Command; Armed Forces Recreation Center
(Askeri) Hava Kuvvetleri İhtiyat Kuvveti Komutanlığı; Hava Kuvvetleri Eğlence ve Dinlenme Merkezi
Air Force Reserve; assign frequency for network reporting
(Askeri) Hava Kuvvetleri İhtiyat Kuvveti; ağ raporlaması için frekans tahsisi
Air Force Space Command
(Askeri) Hava Kuvvetleri Uzay Komutanlığı
Air Force Space Operations Center
(Askeri) Hava Kuvvetleri Uzay Harekat Merkezi
Air Force Special Operations Command; Air Force special operations component
(Askeri) Hava Kuvvetleri Özel Harekat Komutanlığı; Hava Kuvvetleri özel harekat unsuru
Air Force Technical Applications Center
(Askeri) Hava Kuvvetleri Teknik Uygulama Merkezi
Air Force Theater Hospital
(Askeri) Hava Kuvvetleri Harekat Alanı Hastanesi
Air Force War and Mobilization Plan; War and Mobilization Plan
(Askeri) Hava Kuvvetleri Harp ve Sefreberlik Planı; Harp ve Seferberlik Planı
Air Force Weather
(Askeri) Hava Kuvvetleri Hava Durumu
Air Force Weather Agency
(Askeri) Hava Kuvvetleri Hava Dairesi
Air Force Weather Agency Dial In Subsystem
(Askeri) Hava Kuvvetleri Meteoroloji Dairesi Alt Sistemde Çağrı
Air Force Weather Information Network
(Askeri) Hava Kuvvetleri Meteoroloji Bilgi Ağı
Air Force air and space operations center
(Askeri) Hava Kuvvetleri hava ve uzay harekat merkezi
Air Force air request net
(Askeri) Hava Kuvvetleri hava talep ağı
Air Force component intelligence officer (staff); impulse noise; instructor
(Askeri) Hava Kuvvetleri unsur istihbarat subayı (karargah); pals gürültüsü; eğitici, öğretmen, öğretim görevlisi
Air Force component plans officer (staff); decisive point; Directorate for Polic
(Askeri) Hava Kuvvetleri unsur plan subayı (karargah); kesin nokta; Prensip Destek Başkanlığı (DIA)
Air Force computer emergency response team
(Askeri) Hava Kuvvetleri bilgisayar acil müdahele timi
Air Force contract augmentation program; Armed Forces contract augmentation prog
(Askeri) Hava Kuvvetleri sözleşme takviye programı; Silahlı Kuvvetler sözleşme takviye programı
Air Force digital graphics system
(Askeri) Hava Kuvvetleri Sayısal Grafik Sistemi
Air Force forces
(Askeri) Hava Kuvvetleri
Air Force liaison element
(Askeri) Hava Kuvvetleri İrtibat Unsuru
Air Force liaison officer
(Askeri) Hava Kuvvetleri irtibat subayı
Air Force pamphlet
(Askeri) Hava Kuvvetleri Broşürü
Air Force rescue coordination center
(Askeri) Hava Kuvvetleri kurtarma koordinasyon merkezi
Air Force special operations base
(Askeri) Hava Kuvvetleri özel harekat üssü
Air Force special operations control center
(Askeri) Hava Kuvvetleri özel harekat üssü kontrol merkezi
Air Force special operations detachment
(Askeri) Hava Kuvvetleri özel harekat müfrezesi
Air Force special operations element
(Askeri) Hava Kuvvetleri özel harekat unsuru
Air Force special operations forces
(Askeri) Hava Kuvvetleri özel harekat kuvvetleri
Air Force tactics, techniques, and procedures; Air Force technical training publ
(Askeri) Hava Kuvvetleri taktikler, teknikler ve usulleri; hava kuvvetleri teknik eğitim yayını
Air Force technical order
(Askeri) Hava Kuvvetleri Teknik Emir
Air Force working capital fund
(Askeri) Hava Kuvvetleri işletme sermaye fonu
air force attache
(Askeri) HAVA ATAŞESİ: Bak. "air attache"
air force base
(Askeri) HAVA KUVVETLERİ ÜSSÜ: İç haberleşme hatları ve yerel güvenlik için gerekli olan asgari çevre sahasıyla birlikte Hava Kuvvetlerinin işletme sorumluluğu olan iniş pistleri ve tüm diğer unsurları veya ilgili tesisleri içine alan hava kuvvetleri birliklerinin desteğine mahsus bir hava üssü. (Normal olarak 20 mil kareden daha geniş bir saha değildir.) Ayrıca bakınız: "base complex"
air force component command post
(Askeri) HAVA KUVVETLERİ ASLİ TEŞKİLİ KOMUTA YERİ: Hava Kuvvetleri komutanının, hava harekatının topyekün sevk ve idaresiyle görevli karargah tesisi. Bu tesis, Komuta Kısmı ve münasip karargah unsurlarından mürekkeptir
air force component headquarters
(Askeri) HAVA KUVVETLERİ SAHRA KARARGAHI: Hava Kuvvetleri harekatlarının genel idaresinden sorumlu komutanın sahra karargah tesisi. Bu komuta kısmı ve gerekli personel unsurlarından oluşur
air force exchange
(Askeri) HAVA KUVVETLERİ KANTİNİ, HAVA KANTİNİ: Askeri personele ve müsaadeli diğer şahıslara mal satan veya bedeli karşılığında hizmetlerde bulunan askeri tesis
air force exchange service
(Askeri) HAVA KUVVETLERİ KANTİN HİZMETİ: Hava kantinlerinin faaliyetlerini idare ve çalışmalarını kontrol eden merkez teşkilatı
air force grid
(Askeri) HAVA KUVVETLERİ GRİDİ: Bak "Atlas grid"
air force hospital
(Askeri) HAVA KUVVETLERİ HASTAHANESİ, HAVA HASTAHANESİ: Bak "Hospital"
air force institute of technology
(Askeri) HAVA KUVVETLERİ TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ: Hava Kuvvetlerinin endüstriyel, bilimsel ve diğer ihtiyaçlarını karşılayacak öğretimi ve eğitimi temin eden yüksek okul
air force letters
(Askeri) HAVA KUVVETLERİ GENEL VE ÖZEL EMİRLERİ: Geçici süreli olarak telakki edilen, düzenleyici bilgileri havi idari yayınlar; Bunlar, süresi geçici veya daha daimi olan bilgileri yayınlamak içinde kullanılır
air force nurse
(Askeri) HAVA HEMŞİRESİ: Hava Kuvvetleri Hemşire Teşkilatına mensup kadın. Hava Hemşireleri Hava Kuvvetleri subaylarınınkine tekabül eden rütbeler taşırlar
air force nurse corps
(Askeri) HAVA KUVVETLERİ HEMŞİRE TEŞKİLATI, HAVA HEMŞİRE TEŞKİLATI: Hava kuvvetlerinin hava hemşirelerinden oluşan kısmı
air force objective series papers
(Askeri) HAVA KUVVETLERİ HEDEF DÖKÜMANLARI SERİSİ: Yayınlanma tarihinden itibaren 5: 15 yıllık bir devreyi kapsayan uzun vadeli program hedeflerinin, prensip hedeflerinin, plan direktiflerinin, kuvvetlerin, kuvvet programlarının, vazifelerin, görevlerin ve çeşitli hedeflerin resmi şekilde belirtilmesini, münasip şekilde koordine edilmesini ve yetkili bir belge ve direktif mahiyetinde, her an faydalanılabilecek bir kaynak halinde elde bulundurulmasını temin için hazırlanmış dokümanlar. AIR FORCE OF THE UNITED STATES: AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ HAVA İHTİYAT KUVVETLERİ: Bu terimi; ABD Muvazzaf Hava Kuvvetlerini ifade eden "United States Air Force" ile karıştırmamalıdır. AIR FORCE PERSONNEL (ON DUTY) WITH THE ARMY: KARA ORDUSUNDA GÖREVLİ HAVA PERSONELİ: Hava Kuvvetleri komutanının emirleriyle belirli özel görevler için Kara Kuvvetleri Komutanlığı teşkilleri emrine verilmiş, Hava Kuvvetlerine mensup askeri personel. Bunlar hava kuvvetleri kuvvesine dahildirler
air force post office
(Askeri) HAVA KUVVETLERİ POSTAHANESİ
air force register
(Askeri) HAVA KUVVETLERİ SUBAY KÜTÜĞÜ: ABD Hava Kuvvetlerinin resmi yayını. Bu yayın şunları ihtiva eder; (1) Hava kuvvetlerinin fiili kadrosu, (2) Hava kuvvetlerinin ve Hava Kuvvetlerinde bulunan tabip, dişçi, hemşire, veteriner, din işleri subayı ve astsubayların terfi listeleri, (3) ABD Hava Kuvvetleri Emekli listesi, (4) ABD Hava ihtiyat kuvvetleri emekli listesi
air force regulations
(Askeri) HAVA KUVVETLERİ TALİMATI: Hava Kuvvetlerinin idaresi için birinci derecede önemi olan idari yayınlar. Bu yayınlar, devamlı neviden olan direktif ve idari talimatları içine alır
air force reserve
(Askeri) HAVA KUVVETLERİ İHTİYATI: ABD Hava Milli Muhafız Teşkilatı birlik, teşkil ve mensupları hariç, bütün ihtiyatları. AIR FORCE RESERVE ELEMENT TRAINING COURSES: HAVA KUVVETLERİ İHTİYATI MÜNFERİT EĞİTİM KURSLARI: Münferit eğitim ihtiyaçlarını karşılamak üzere Hava Kuvvetleri İhtiyatı Tazeleme Grup Programı (Air Force Reserve Recovery Group Program) çerçevesi içinde hazırlanmış eğitim kursları. AIR FORCE RESERVE OFFICER'S TRAINING CORPS: HAVA KUVVETLERİ YEDEK SUBAY HAZIRLIK EĞİTİM TEŞKİLATI: ABD anayurt Hava Komutanlığının nezaret ve idaresi altında bulunan, Hava Kuvvetlerine subay tedariki ile yükümlü teşkilat
air force reservist
(Askeri) HAVA KUVVETLERİ İHTİYAT PERSONELİ: Hava Kuvvetleri ihtiyatının bir mensubu
air force serial number
(Askeri) HAVA KUVVETLERİ SİCİL NUMARASI (SB), HAVA KUVVETLERİ ASKERLİK NUMARASI (ER): Bak. "service number
air force supplies
(Askeri) HAVA İKMAL MADDELERİ: Hava makamları tarafından temin edilip Ordu veya Deniz ikmal makamlarına dağıtılan hava ikmal maddeleri
turkish air force
hava kuvvetleri komutanlığı
turkish air force
(Askeri) türk hava kuvvetleri
united states air force
(Askeri) abd hava kuvvetleri
airforce
tenek kuvvetleri
airforce
hava kuvvetleri
general of the air force
hava kuvvetleri genel
women's auxiliary air force
kadın yardımcı hava kuvvetleri
Allied Tactical Air Force (NATO)
(Askeri) Müttefik Taktik Hava Kuvvetleri (NATO)
Armed Forces Staff College; United States Air Force specialty code
(Askeri) Silahlı Kuvvetler Kurmay Akademisi; Birleşik Devletler Hava Kuvvetleri ihtisas kod numarası
Army and Air Force Exchange Service
(Askeri) Kara-Hava Kuvvetleri Mübadele Hizmeti
Canadian Air Force; Combat Air Forces; commander, airborne/air assault force
(Askeri) Kanada Hava Kuvvetleri; Muharebe Hava Kuvvetleri; Hava İndirme/ Hava Taarruz Kuvveti Komutanı
Chief of Staff, United States Air Force
(Askeri) ABD Hava Kuvvetleri Komutanı
Commander in Chief, United States Air Force in Europe
(Askeri) Birleşik Devletler Avrupa Hava Kuvvetleri Başkomutanı
Commander, Air Force Special Operations Command
(Askeri) Hv. K. Özel Harekat Komutanlığı Komutanı
Commander, Naval Air Force, Atlantic
(Askeri) ABD Atlantik Deniz
Commander, United States Air Force, Central Command
(Askeri) ABD Merkez Komutanlığı Hv.K.K
Department of the Air Force
(Askeri) Birleşik Devletler Hava Kuvvetleri Bakanlığı
Deputy Chief of Staff for Personnel, United States Air Force
(Askeri) Birleşik Devletler Hava Kuvvetleri Personel Başkanı Yardımcısı
Deputy Chief of Staff for Plans and Operations, United States Air Force
(Askeri) Birleşik Devletler Hava Kuvvetleri Plan ve Harekat Başkanı Yardımcısı
Director of Operations, United States Air Force
(Askeri) Birleşik Devletler Hava Kuvvetleri Harekat Direktörü
JWICS Air Force weather information network
(Askeri) JWICS Hava Kuvvetleri hava durumu bilgi ağı
Joint Army, Navy, Air Force publication
(Askeri) Müşterek Kara Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri yayımı
North Atlantic Treaty Organization (NATO) Air Force Armaments Group
(Askeri) NATO Hava Kuvvetleri Silahlanma Grubu
Royal Air Force (UK)
(Askeri) İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri
Secretary of the Air Force
(Askeri) Hava Kuvvetleri Bakanı
United States Air Force
(Askeri) Birleşik Devletler Hava Kuvvetleri
United States Air Force Reserve
(Askeri) Birleşik Devletler Hava Kuvvetleri İhtiyat Kuvveti
United States Air Force, Atlantic Command
(Askeri) Birleşik Devletler Hava Kuvvetleri Atlantik Komutanlığı
United States Air Force, Europe pamphlet
(Askeri) Avrupa Birleşik Devletler Hava Kuvvetleri kitapçığı
United States Air Force, Southern Command
(Askeri) Birleşik Devletler Hava Kuvvetleri Güney Komutanlığı
United States Air Force, Special Operations Command
(Askeri) Birleşik Devletler Hava Kuvvetleri Özel harekat Komutanlığı
United States Air Force, Special Operations Forces
(Askeri) Birleşik Devletler Hava Kuvvetleri Özel Harekat Kuvvetleri
United States Space Command Air Force
(Askeri) Birleşik Devletler Uzay Komutanlığı Hava Kuvveti
af
bk. Auto-Focus
air and space expeditionary task force
(Askeri) hava ve uzay seferi görev kuvveti
air contingency force
(Askeri) hava muhtemel durum kuvveti
air defense force
(Askeri) HAVA SAVUNMA KUVVETİ: Düşmanın herhangi bir hava taarruzuna karşı belirli bir komutanlık veya bölgede hava savunması işlerinde kullanılan şahısların teşkil ettiği kuvvet
air forces
(Askeri) HAVA KUVVETLERİ: Bak. "United States Air Force"
air forces
hava kuvvetleri
air reconnaissance force
(Askeri) HAVA KEŞİF KUVVETİ: Bir keşif görevi alan bir veya birkaç tayyare birliği ve mürettebatı
air striking force
(Askeri) HAVA VURUCU KUVVETİ; HAVA DARBE KUVVETİ: Büyük hava birliklerinde; bir komuta altında bulundurulan ve aynı veya çeşitli bombardıman sınıflarından bir veya birkaç bombardıman tayyaresini ihtiva eden grup. Ayrıca bakınız: "Striking force"
air support force
(Askeri) HAVA DESTEK KUVVETİ: Amfibi özel görev kuvvetine tahsis edilmiş taktik hava kuvveti üstünlüğünü Hava Kuvveti birlikleri teşkil ettiği zaman, bütün bu kuvvetleri içine alacak şekilde kurulmuş bir özel görev teşkili
air support force commander
(Askeri) HAVA DESTEK KUVVETİ KOMUTANI: Planlama ve hazırlık direktifinde, hava destek kuvveti, amfibi özel görev kuvvetinin bir parçası olarak teşkil edildiği zaman, bu kuvvetin komutanı olarak gösterilen Hava kuvvetleri subayı
air task force
(Askeri) HAVA (ÖZEL) GÖREV KUVVETİ: Bir harekat planında gösterilen hava vazifelerini yapmak için lüzumlu hava, kara ve hizmet birlikleri grubu. Buna "Task air force" da denir
airforce
hava kuvvetler
allied air force
(Askeri) müttefik hava kuvvetleri
army personnel with air force
(Askeri) HAVA KUVVETLERİNDE GÖREVLİ KARA PERSONELİ: Hava kuvvetlerinde orduya ait işleri yapmak için, tek tek veya birlik halinde Hava kuvvetleri emrine verilen veya kuruluşuna atanan ordu subay, astsubay veya erleri. Bunlar, yine ordu kuvvetine. dahil bulunurlar
call sign; Chaplain Service (Air Force); circuit switch; coastal station; combat
(Askeri) çağrı işareti; din işleri servisi (hava kuvvetleri); devre anahtarı; Sahil istasyonu; muharebe desteği; kontrollü bölge; kritik kaynak
combined force air component commander
(Askeri) birleşik kuvvetler hava unsuru komutanı
commander, Air Force forces
(Askeri) Hv. K. Birlik Komutanı
composite air strike force
(Askeri) KARMA HAVA VURUCU KUVVETİ: Nükleer ve nükleer olmayan her türlü silahı kullanacak kabiliyette, taktik hava gücünün muharip unsurlarından (taktik av, taktik keşif, tanker, havadan nakil ve ikmal, komuta ve kontrol) oluşan ABD Hava Kuvvetleri seçkin birliklerinden bir grup. Karma Hava Vurucu Kuvvetine mensup birlikler, milli önemde olağanüstü muhtemel durum planlarını karşılamak üzere ABD ana yurdundan dünyanın bütün bölgelerine derhal yayılmaya hazır bulundurulurlar
composite air strike force
(Askeri) karma hava vurucu kuvveti
department of the air force
(Askeri) HAVA KUVVETLERİ BAKANLIĞI: Hava Kuvvetlerinin hükümet kabinesinde oturan yürütme organı ile Hava Kuvvetleri Komutanının kontrol ve nezareti altındaki bütün sahra karargahları, kuvvetler, ihtiyat birlikleri, tesisler, faaliyetler ve görevler. Bknz. "Military Dept"
force combat air patrol
(Askeri) KUVVET MUHAREBE HAVA KARAKOLU: Görev kuvveti olan bir kuvvetin üzerinde düşman uçaklarının tehdidini karşılamak maksadıyla bu kuvvet üzerinde uçan av uçakları topluluğu
joint force air component commander
(Askeri) müşterek kuvvet hava unsur komutanı
naval air facility; nonappropriated funds; numbered air force
(Askeri) deniz hava tesisi; tahsis edilmemiş fonlar; sıra numarası verilmiş hava kuvveti
secure Air Force weather information network
(Askeri) emniyetli Hava Kuvvetleri meteoroloji bilgi ağı
supporting air force war plan
(Askeri) HAVA KUVVETLERİ DESTEK HARP PLANI: Bak. "war plan"
tactical air force
(Askeri) TAKTİK HAVA KUVVETİ: Taktik hava harekatını karada ve denizdeki kuvvetlerle koordineli olarak yapmakla görevlendirilmiş bir hava kuvveti
tactical air force
(Askeri) taktik hava kuvveti
task air force
(Askeri) HAVAYA GÖRE KUVVETİ: Bak "air task force"
united states air force center
(Askeri) AMERİKAN HAVA KUVVETLERİ MERKEZİ: Harekat görevleri için mütecanis bir grup meydana getiren ve koordineli işlem ve verimli faaliyeti kolaylaştırmak için teşkilat ve bünye bakımından merkezileştirilmiş bulunan bazı sahra kademelerine (field extensions) verilen isim
united states air force school
(Askeri) AMERİKAN HAVA KUVVETLERİ OKULU: Amerikan Hava Kuvvetleri veya Amerikan Hava Kuvvetleriyle yapılmış bir sözleşmeye göre bir müteahhit tarafından idare edilen resmi bir okul veya kurs
united states air force school
(Askeri) abd hava kuvvetleri okulu
İngilizce - İngilizce
The
Sports teams representing the United States Air Force Academy
A branch of the military mainly devoted to air warfare, as opposed to (land) army and navy
a unit in the U.S. Air Force larger than a division but smaller than a command
An air force is the part of a country's armed forces that is concerned with fighting in the air. the United States Air Force. army, navy navy. Military organization that has the primary responsibility for conducting air warfare. The air force must gain control of the air, support ground forces (e.g., by attacking enemy ground forces), and accomplish strategic-bombing objectives. Its basic weapons platforms are fighters, bombers, attack aircraft, and early warning and control aircraft. Since the mid-20th century, some air forces have also been responsible for land-based nuclear missiles as well as nuclear-armed bombers. The army and naval branches of a state's armed forces may also operate aircraft
aviation branch of a country's armed forces
the airborne branch of a country's armed forces
af
Air Force Journal
daily record of air force activity
Air Force One
airplane on which the President of the United States travels
Air Force One
the name of the plane that the US President uses
air force academy
an academy for training air force officers
air force accident
unintentional damage caused to aircraft of the air force
air force intelligence surveillance and reconnaissance
n agency focused on ensuring that the United States military attains information superiority; operates worldwide ground sites and an array of airborne reconnaissance and surveillance platforms
air force officer
an officer in the airforce
air force research laboratory
a United States Air Force defense laboratory responsible for discovering and developing and integrating fighting technologies for aerospace forces
air force space command
a command of the United States Air Force that is responsible for defending the United States through its space and intercontinental ballistic missile operations
Royal Air Force
The air force of the British armed forces
United States Air Force
The branch of the United States armed forces established to conduct aerial combat, defend domestic airspace, and operate military satellite systems. Abbreviated as US Air Force or USAF
air forces
plural form of air force
airforce
Alternative spelling of air force
British Royal Air Force
military air force of Britain
Confederate Air Force
American organization that works to preserve and restore American military aircraft from the World War II period, CAF
Marshal of the Royal Air Force
the most important officer in the British air force
Royal Air Force
RAF the full name of the British air force. Armed service charged with the air defense of Britain and other international defense obligations. It originated in 1911, when an air battalion of the Royal Engineers was formed with one balloon and one airplane company. The air battalion was assumed into the Royal Flying Corps (RFC) in 1912, and in 1918 the RFC and Royal Naval Air Services were merged into the RAF. (The Fleet Air Arm was returned to the Royal Navy in 1937.) The Royal Air Force College was established at Cranwell, Lincolnshire, in 1920 and the RAF Staff College at Andover, Hampshire, in 1922. During World War II, pilots of the RAF Fighter Command distinguished themselves in the Battle of Britain, and Bomber Command conducted massive bombing raids on the German homeland. All front-line units are now combined under the RAF Strike Command; Personnel and Training Command handles recruiting, training, pensions, and other personnel issues. Uniformed RAF personnel numbered some 48,000 at the start of the 21st century
United States Air Force
Major component of the U.S. military organization, with primary responsibility for air warfare, air defense, and military space research. It also provides air services in coordination with the other military branches. U.S. military activities in the air began with army use of balloons for reconnaissance during the Civil War and the Spanish-American War; in 1907 the Aeronautical Division of the Signal Corps was created. In 1920 the Army Reorganization Act created the Air Service (after 1926, Air Corps) as a unit of the Army; in 1941 it became the Army Air Forces. In 1947 the independent U.S. Air Force was created and became part of the newly created Department of Defense in 1949. The Department of the Air Force is headquartered at the Pentagon. Separate operating agencies of the Air Force include the Air Force Reserve, the Air Force Intelligence Service, and the U.S. Air Force Academy. In 2000 there were over 350,000 Air Force personnel on active duty
United States Air Force Academy
Institution for the training of commissioned officers for the U.S. Air Force, located in Colorado Springs, Colorado. Created by an act of Congress in 1954, it opened in 1955. Graduates receive a bachelor's degree and a second lieutenant's commission. Most physically qualified graduates go on to Air Force pilot-training schools. Candidates may come from the ranks of the U.S. Army or Air Force, may be children of deceased veterans of the armed forces, or may be nominated by U.S. senators or representatives or by the president or vice president. All applicants must take a competitive entrance examination
airforce
the airborne branch of a country's armed forces
missing air force navigator
navigator of the military air unit that has disappeared
royal air force
the airforce of Great Britain
united states air force
the airforce of the United States of America; defends the United States through control and exploitation of air and space
united states air force academy
a school for training men and women to become officers in the United States Air Force
air force

  Heceleme

  A·ir force

  Türkçe nasıl söylenir

  er fôrs

  Telaffuz

  /ˈer ˈfôrs/ /ˈɛr ˈfɔːrs/

  Etimoloji

  [ 'ar, 'er ] (noun.) 14th century. Middle English, from Middle French, from Latin aer, from Greek aEr.

  Videolar

  ... than people in the Air Force. ...
  ... Force, the Air Corps, the precursor to the Air Force, ...

  Günün kelimesi

  guillotine