act of eluding; adroit escape, as by artifice; a mockery; a cheat; trickery

listen to the pronunciation of act of eluding; adroit escape, as by artifice; a mockery; a cheat; trickery
İngilizce - Türkçe

act of eluding; adroit escape, as by artifice; a mockery; a cheat; trickery teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

elusion
(Tıp) elüsyon
elusion
kaçıp kurtulma
elusion
bertaraf etme
elusion
{i} yakayı sıyırma
elusion
{i} sıyrılma
elusion
{i} kurtulma
elusion
{i} kaçınma
İngilizce - İngilizce
elusion
act of eluding; adroit escape, as by artifice; a mockery; a cheat; trickery