accursedly meşum olarak

listen to the pronunciation of accursedly meşum olarak
Türkçe - İngilizce
accurateness
accursed
accursedly meşum olarak