acceleration

listen to the pronunciation of acceleration
İngilizce - Türkçe
ivme
hızlandırma

Çita, avını yakalamak için gizlilik ve patlayıcı hızlandırma kombinasyonunu kullanır. - The cheetah uses a combination of stealth and explosive acceleration to catch its prey.

hız değişimi
(Ticaret) muacceliyet
hız artması
süratin artması
(Askeri,Tıp) akselerasyon
(Ticaret) vadenin öne çekilmesi
(Askeri,Teknik) ivmelenme
(Denizbilim) tezleştirme
(Tıp) Hızlanma, yükselme (solunum ve nabız gibi kronolojik belli bir bölüm içinde ortalama sayısı bilinen fizyolojik olaylar hk.)
(Tıp) Bir kimya reaksiyonunda hız değişimi
{i} hızlanma
{i} süratlenme
hız verme
ivmeli
ivdirme
acceleration of gravity
yerçekimi ivmesi
acceleration jet
jikle
acceleration of free fall
serbest düşüş ivmesi
acceleration response
ivmelenme tepkisi
acceleration along the path
uçuş yolu boyunca ivme
acceleration centripedal
hızlanma centripedal
acceleration due to gravity
Yerçekimi ivmesi; bir vakum ortamı içerisinde serbest düşmeye bırakılan bir cismin hızında birim zamandaki artış miktarı; değeri enlem ve yükseltiye göre değişir; deniz düzeyinde ve 45° enlemdeki uluslar arası standart yer çekimi ivmesi 9.806 65 m/s2 ya da İP birim sisteminde 32.174 ft/s2 dir
acceleration due to gravity
yerçekimi ivmesi
acceleration kit
ivme kiti
acceleration kit
akselerasyon kiti
acceleration of horizontal motion
yatay hareketin ivmelenmesi
acceleration of horizontal motion
yatay hareket ivmesi
acceleration principle
hızlandırma ilkesi
acceleration time
hızlanma zamanı, ivme süresi
acceleration activity
(Tekstil) hızlatma etkinliği
acceleration clause
(Kanun) muacceliyet şartı
acceleration clause
(Ticaret) muacelliyet hükmü
acceleration coefficient
hızlandırma katsayısı
acceleration coefficient
ivme katsayısı
acceleration error
(Askeri) İVME HATASI: Bir uçağın ivmesindeki değişikliklerden dolayı uçağın dikey ekseninde meydana gelen sapmalar
acceleration interval
(Bilgisayar) hızlanma aralığı
acceleration knocking
(Otomotiv) hızlanma vuruntusu
acceleration lane
hız şeridi
acceleration lane
hızlanma şeridi
acceleration of gravity
yercekimi ivmesi
acceleration of setting
katılaşmayı hızlandırma
acceleration premium
(Ticaret) verimlilik primi
acceleration principle
(Ticaret) hızlanma ilkesi
acceleration principle
(Kanun) hızlandırma prensibi
acceleration programs
(Pisikoloji, Ruhbilim) hızlandırma programları
acceleration pump
(Otomotiv) kapış pompası
acceleration response spectrum
(Çevre) ivme davranış spektrumu
acceleration sensor
(Otomotiv) hız sensörü
acceleration skid control
(Otomotiv) kayma kontrolü
acceleration skid control
(Otomotiv) patinaj kontrolü
acceleration time
(Bilgisayar) hızlanma zamanı
acceleration time
(Bilgisayar,Teknik) ivme süresi
acceleration time
(Bilgisayar) hızlanma ivme süresi
acceleration vibration
(Otomotiv) hızlanma titreşimi
acceleration voltage
(Elektrik, Elektronik) akselerasyon voltajı
hardware acceleration
(Bilgisayar) donanım ivmesi
instantaneous acceleration
(Fizik) anlık ivme
poor acceleration
yetersiz hızlanma
angular acceleration
açısal ivme
average acceleration
ortalama ivme
centripetal acceleration
özekçil ivme
centripetal acceleration
merkezcil ivme
constant acceleration
sabit ivme
gravitational acceleration
yerçekimi ivmesi
ion acceleration
iyon ivmesi
law of acceleration
ivme kanunu
linear acceleration
çizgisel ivme
rate of acceleration
ivme oranı
tangential acceleration
teğetsel ivme
uniform acceleration
düzgün ivme
accelerations
ivmeler
give acceleration
hız kazandırmak
gravitational acceleration
gravitasyon ivmesi, yerçekimi ivmesi
lateral acceleration
yanal ivme
normal acceleration
normal hızlanma
compass acceleration error
(Askeri) pusula ivme hatası
compass acceleration error
(Askeri) PUSULA İVME HATASI: İvme ibreleri saptırdığı zaman dikey manyetik unsurların bir manyetik pusulada sebep olduğu hata
gravitational acceleration
gravitasyonal ivme (g)
lateral acceleration
(Otomotiv) yanal ivmelenme
radial acceleration
radyal ivme
static acceleration error coefficient
kalici ivme hata katsayisi
static state acceleration error
kalici ivme hatasi
steady state acceleration error
kalici ivme hatasi
transverse acceleration
(Askeri) ENİNE İVME, ENİNE TACİL: Göğüsten sırta doğru olduğu gibi, vücudun uzun eksenine düşey vaziyette ve bir yanından öbür yanına tesir eden bir ivmenin meydana getirdiği atalet kuvveti (eylemsizlik), Örneğin; dik oturmuş vaziyette iken kalkış ve inişlerde; yüzükoyun veya sırtüstü yatmış vaziyette iken bir pikeden çıkış veya dönüşlerde meydana gelen hafif enine ivmeler. Buna (transverse G) de denir. Bak. "negative G" ve "positive G"
uniform acceleration
(Fizik) tekbiçimli hızlanma
İngilizce - İngilizce
The amount by which a speed or velocity increases (and so a scalar quantity or a vector quantity)

A period of social improvement, or of intellectual advancement, contains within itself a principle of acceleration.

The act of accelerating, or the state of being accelerated; increase of motion or action; as opposed to retardation or deceleration

a falling body moves toward the earth with an acceleration of velocity.

The change of velocity with respect to time (can include deceleration or changing direction)
{n} a hastening or quickening, haste
Acceleration is the rate of change of velocity with respect to time
The rate an object changes its velocity Note that an object which turns and goes in another direction accelerates, even if its speed stays the same The acceleration is the change in velocity (speed or direction) divided by the time interval
The time rate of change in a particular direction of the velocity, which can be either the time rate of change of speed or direction, or both
The lender's right to demand immediate repayment of the mortgage balance upon the default of the borrower
The right of the mortgage (lender) to demand the immediate repayment of the mortgage loan balance upon the default of the mortgager (borrower)
Rate at which velocity changes (negative acceleration--slowing down--is also known as deceleration) Acceleration is a vector quantity
an increase in speed; "modern science caused an acceleration of cultural change"
Acceleration is rate of change of velocity with time (denoted as dv/dt or d2x/dt2), usually along a specified axis, usually expressed in g or gravitational units It may refer to angular motion
a change in motion = (the velocity change)/(time interval of change) It involves a change in the speed (increase or decrease) OR direction OR both speed and direction
the act of accelerating; increasing the speed
The rate of change of velocity with respect to time (measured in m/s2)
Style Manager: Mouse dialog box: The ratio of the rate of movement of the pointer to the rate of mouse movement when in accelerated mode When the mouse is moved slowly, the pointer moves at one rate for precise control, when a threshold of mouse movement speed is exceeded, the pointer moves at an another, accelerated rate
The rate of change of velocity in respect to time
A temporary change in the mouse pointer gain
The rate at which an object's velocity changes with time Angstrom: A unit of length equivalent to one hundred-millionth of a centimeter See electromagnetic spectrum Anisotropic: Not Isotropic; Not randomly distributed AXAF: (Advanced X-Ray Astrophysics Facility) One of NASA's Great Observatories, an X-Ray telescope designed to perform astronomy from low Earth orbit BATSE: (Burst and Transient Source Experiment) contributed by Marshall Space Flight Center, this is one of the four experiments on the Compton Gamma Ray Observatory Big Bang: Event that cosmologists consider the beginning of the universe, in which all matter and radiation in the entire universe came into being Blue Shift: A term used to describe the apparent increase in frequency that an observer detects due to relative motion between the source and the observer, such that the two are getting closer together
Top of page The right of the mortgagee (lender) to demand the immediate repayment of the mortgage loan balance upon the default of the mortgagor (borrower), or by using the right vested in the Due-on-Sale Clause
The right of the mortgage (lender) to demand the immediate repayment of the mortgage loan balance upon the default of the mortgager (borrower), or by using the right vested in the Due-on-Sale Clause
When you step on the accelerator in the car or put on the brakes, the car goes faster or slower When it is changing from one speed to another, it is accelerating (faster) or decelerating (slower) This change from one speed, or velocity, to another is called acceleration During an earthquake when the ground is shaking, it also experiences acceleration The peak acceleration is the largest acceleration recorded by a particular station during an earthquake
rate of change of velocity with time
The rate of change of velocity
Time rate of change of velocity
The rate of change in velocity
The right of the mortgagee (lender) to demand the immediate repayment of the mortgage loan balance upon the default of the mortgagor (borrower), or by using the right vested in the Due-on-Sale Clause
(countable) The amount by which a speed or velocity increases (and so a scalar quantity or a vector quantity)
{i} increase of speed
(uncountable) The act of accelerating, or the state of being accelerated; increase of motion or action; as opposed to retardation or deceleration
the act of accelerating; increasing the speed an increase in speed; "modern science caused an acceleration of cultural change" (physics) a rate of change of velocity
the act of accelerating; increasing the speed an increase in speed; "modern science caused an acceleration of cultural change"
The act of accelerating, or the state of being accelerated; increase of motion or action; as, a falling body moves toward the earth with an acceleration of velocity; opposed to retardation
Acceleration is the rate at which the speed of an object increases. Rate of change of velocity. Acceleration, like velocity, is a vector quantity: it has both magnitude and direction. The velocity of an object moving on a straight path can change in magnitude only, so its acceleration is the rate of change of its speed. On a curved path, the velocity may or may not change in magnitude, but it will always change in direction, which means that the acceleration of an object moving on a curved path can never be zero. If velocity is stated in metres per second (m/s) and the time interval in seconds (s), then the units of acceleration are metres per second per second (m/s/s, or m/s^2). See also centripetal acceleration
(physics) a rate of change of velocity
The acceleration of a process or change is the fact that it is getting faster and faster. He has also called for an acceleration of political reforms
Acceleration is the rate at which a car or other vehicle can increase its speed, often seen in terms of the time that it takes to reach a particular speed. Acceleration to 60 mph takes a mere 5.7 seconds
acceleration clause
a provision in a contract that makes all obligations to be performed under the contract due immediately upon a specific occurrence, such as a breach

Joe was mortified to learn that his failure to make a scheduled car payment triggered an acceleration clause requiring that the entire balance due on the car must be paid immediately.

acceleration clauses
plural form of acceleration clause
acceleration due to gravity
increase in rate of speed due to the effects of gravity
acceleration of gravity
The acceleration of freely falling bodies under the influence of terrestrial gravity, equal to approximately 9.81 meters (32 feet) per second per second
acceleration of gravity
Any acceleration due entirely to gravity, e g , in a vacuum a freely falling body falls toward the earth's center at a velocity of 32 2 feet the first second, and an increased velocity of 32 2 feet per second the second second (velocity at the end of the second second is 64 4 feet per second, etc ) This is commonly expressed as 32 2 feet per second per second, or 32 2 feet per second square In air the rate of acceleration is modified by the force due to tair resistance A freely falling body will finally reach a speed at which the force of gravity and air resistance are equal and no greater speed is gained, i e , terminal velocity
acceleration of gravity
The acceleration imparted to a body by the gravitational field of some small body, planet, star, galaxy, or cluster of galaxies; a measure of the intensity of a gravitational field
acceleration of gravity
the gravitational acceleration of a freely falling object, expressed in terms of the rate of increase of velocity per second: on earth 980 665 cm (32 l7 ft ) per second per second is the standard
acceleration of gravity
acceleration of a free falling body under the influence of gravity (equal to approximately 32 feet per second)
acceleration of gravity
The acceleration of a body, equal to 9 8 meters per second per second (m/s2), caused by the force of gravity near the surface of the Earth
acceleration unit
a unit for measuring acceleration
angular acceleration
The rate of change of angular velocity, often represented by α
four-acceleration
A four-vector that describes the change in a particle's four-velocity over time
plasma acceleration
A method for accelerating electrically charged particles with a large-amplitude electron plasma wave
plasma wakefield acceleration
a method of high-gradient particle acceleration which utilizes the longitudinal electric field of plasma wakefield excited by a laser pulse or bunch of relativistic charged particles; abbreviated as PWFA
proper acceleration
The acceleration felt by an object, as opposed to the coordinate acceleration. For example the acceleration of an object at the surface of the Earth is 9.81 m/s^2 upwards, but has no coordinate acceleration. The proper acceleration of an object is Lorentz invariant
accelerations
plural of acceleration
angular acceleration
The time rate of change of angular velocity
angular acceleration
The rate of change of angular velocity with respect to time
angular acceleration
The change in the instantaneous angular velocity divided by the time over which the change occurs
angular acceleration
The rate at which angular velocity is changing
centripetal acceleration
The acceleration of an object toward a fixed central point that produces circular motion
centripetal acceleration
the acceleration toward the center that holds a satellite in elliptical orbit
centripetal acceleration
The acceleration which acts toward the center of the circle on an object in uniform circular motion; its magnitude is a = v2/r where v is the speed and r is the radius of the circle
centripetal acceleration
Property of the motion of an object traveling in a circular path. Centripetal describes the force on the object, directed toward the centre of the circle, which causes a constant change in the object's direction and thus its acceleration. The magnitude of centripetal acceleration a is equal to the square of the object's velocity v along the curved path divided by the object's distance r from the centre of the circle, or a = v^2/r
centripetal acceleration
Acceleration directed toward the center of a circular path
centripetal acceleration
Acceleration toward center of circular motion
centripetal acceleration
"center-seeking" acceleration for an object moving in a circular path (a vector quantity)
centripetal acceleration
– the acceleration, toward the center of the circle, of an object in uniform circular motion about this center
centripetal acceleration
The acceleration associated with motion around a circle, directed to the center of the circle
acceleration