a woman who tends sheep; hence, a rural lass

listen to the pronunciation of a woman who tends sheep; hence, a rural lass
İngilizce - Türkçe

a woman who tends sheep; hence, a rural lass teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

shepherdess
kadın çoban
shepherdess
çoban kız
shepherdess
{i} çoban (kadın)
İngilizce - İngilizce
shepherdess
a woman who tends sheep; hence, a rural lass