a person who, or thing that eradicates

listen to the pronunciation of a person who, or thing that eradicates
İngilizce - Türkçe

a person who, or thing that eradicates teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

eradicator
yok eden
eradicator
yok eden kişi
eradicator
mürekkep çıkarıcı
İngilizce - İngilizce
eradicator
a person who, or thing that eradicates