a male member of the hip-hop subculture

listen to the pronunciation of a male member of the hip-hop subculture
İngilizce - Türkçe

a male member of the hip-hop subculture teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

a member of
üye olmak
İngilizce - İngilizce

a male member of the hip-hop subculture teriminin İngilizce İngilizce sözlükte anlamı

A male member of the hip-hop subculture.
B-boy
a male member of the hip-hop subculture