a human being who is capable of thinking

listen to the pronunciation of a human being who is capable of thinking
İngilizce - İngilizce
intelligent being
A human being
human
a human being who is capable of thinking

  Heceleme

  a hu·man be·ing who I·s ca·pa·ble of think·ing

  Türkçe nasıl söylenir

  ı hyumın biîng hu îz keypıbıl ıv thîngkîng

  Telaffuz

  /ə ˈhyo͞omən ˈbēəɴɢ ˈho͞o əz ˈkāpəbəl əv ˈᴛʜəɴɢkəɴɢ/ /ə ˈhjuːmən ˈbiːɪŋ ˈhuː ɪz ˈkeɪpəbəl əv ˈθɪŋkɪŋ/

  Günün kelimesi

  prevaricate