a dessert; a course of sweetmeats; a sweetmeat or sweetmeats

listen to the pronunciation of a dessert; a course of sweetmeats; a sweetmeat or sweetmeats
İngilizce - Türkçe

a dessert; a course of sweetmeats; a sweetmeat or sweetmeats teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

banquet
{i} ziyafet

Misafirlerden bazılarının ziyafet salonundan ayrıldığını gördüm. - I saw some of the guests leave the banquet room.

Onlar 12:00'de ziyafet verdiler. - They had a banquet at 12:00.

banquet
(Gıda) banket
banquet
{i} resmi yemek
banquet
{i} ziyafet, resmi ziyafet
banquet
şölen
banquet
akşam yemek
banquet
{f} yemeğe katılmak
banquet
{f} yemek vermek
banquet
{f} ziyafete katılmak
banquet
ziyafet çekmek
banquet
yemek düzenle/katıl
banquet
{f} ziyafet vermek
İngilizce - İngilizce
banquet
a dessert; a course of sweetmeats; a sweetmeat or sweetmeats