وابسته بمدتی كه كارگر از در ورودی تا شروع بكار صرف مینماید

listen to the pronunciation of وابسته بمدتی كه كارگر از در ورودی تا شروع بكار صرف مینماید
Farsça - İngilizce
portal to portal
وابسته بمدتی كه كارگر از در ورودی تا شروع بكار صرف مینماید