ünalgı-sınalgı bağdarlamasının masraflarını karşılayıp reklam yapan firma

listen to the pronunciation of ünalgı-sınalgı bağdarlamasının masraflarını karşılayıp reklam yapan firma
Türkçe - İngilizce

ünalgı-sınalgı bağdarlamasının masraflarını karşılayıp reklam yapan firma teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

ünalgı-sınalgı bağdarlamasının masraflarını karşılayıp reklam yapan firma
sponsor
ünalgı-sınalgı bağdarlamasının masraflarını karşılayıp reklam yapan firma

    Heceleme

    ü-nal-gı-sı-nal-gı bağ-dar-la-ma-sı-nın mas-raf-la-rı-nı kar-şı-la-yıp rek-lam ya-pan fir-ma

    Telaffuz

    Günün kelimesi

    scut