zone

listen to the pronunciation of zone
Английский Язык - Турецкий язык
kuşak

Sıcak iklim kuşaklarındaki insanların köri gibi baharatlı şeyler yemeleri garip. - It's strange that people in hot climate zones eat spicy things like curry.

bölge

Tom Mary'ye bir okul bölgesinde çok hızlı sürmemesini tavsiye etti. - Tom advised Mary not to drive too fast in a school zone.

Güvenli bölgenin üzerinde uçtuktan sonra, uçak belirlenemeyen bir hava sahasına girdi. - After flying above the safe zone, the airplane went into unidentified air space.

{f} kuşatmak
zon
(Coğrafya) coğrafi kuşak
(Spor) alan savunması
kentbilim bölge
bölgelere ayırmak
{f} bölgelere ayır
bölge,v.bölgelere ayır: n.bölge
{i} mıntıka
(Askeri) BÖLGE: Yükseliş azami ile asgari arasında değiştiği zaman, aynı barut hakkı ile atılan mermilerin düşeceği saha. Bak "air defence identificatıon zone", "air surface zones", "combat zone", "communication zone", "control zone", "dead zone", "demilitarized zone", "drop zone", "safety zone", "submarine patrol zones" ayrıca bak "area
{i} coğr. kuşak: temperate zone ılıman kuşak. frigid zone
{i} bölge, mıntıka: zone of fire ateş bölgesi. zone of operations harekât bölgesi
{f} çevirmek
(Tıp) Bölge, kısım, kuşak, zona
dilim

Biz zaman dilimleri hakkında konuştuk. - We talked about time zones.

Benim zaman dilimimde burada sabah. - It's morning here in my time zone.

alan

Kıyı bölgeleri nehirlerin kıyısı boyunca yer alan arazinin dar arazi şeritleridir. - Riparian zones are narrow strips of land located along the banks of rivers.

Konfor alanından çıkman gerekiyor. - You need to get out of your comfort zone.

(Ticaret) gümrük tarifesi
kesim
kısım

Fırtınadan sonra şehrin bazı kısımları afet alanı gibiydi. - Parts of the city looked like a disaster zone following the storm.

(Bilgisayar) sıcak bölge
zone bit
(Bilgisayar,Teknik) bitler kümesi
zone file
(Bilgisayar) bölge dosyası
zone name
(Bilgisayar) alan adı
zone of influence
nüfuz alanı
zone reader
(Tıp) bölge okuyucu
zone bit
bölge biti
zone fire
bölgesel yangın
Zone of Proximal Development
(Psikoloji, Ruhbilim) Yakınsal gelişim alanı
zone boundary
bölge sınır
zone digits
bölge sayıları
zone format
bölge format
zone melting
bölge eritme
zone out
Konsantrasyonunu kaybetmek
zone out
Uyuyakalmak
zone portion
bölge porsiyon
zone punch
bölge delgisi
zone refining
bölgesel arıtma
zone row
bölge satır
zone selector
bölge seçici
zone setting
dilimi ayarı
zone signal
bölge sinyali
zone suppression
bölge bastırma
zone switching centre
bölge anahtarlama merkezi
zone television
bölge televizyon
zone, district or strip of land
bölge, ilçe veya arazi şeridi
zone axis
zon ekseni
zone damper
bölge damperi
zone defense
(Askeri) BÖLGE SAVUNMASI: Birbirini takip eden ve az çok savunmaya hazırlanmış olan mevzilerde yapılan savunma; yalnız bir ana mukavemet merkezinden idare edilen ve bütün bir bölgenin savunması demek olan mevzi savunmasından (position defense) farklıdır
zone defense
spor bölge savunması
zone fire
(Askeri) MINTIKA ATEŞİ: Sabit bir istikamette ancak çeşitli yükseliş açılarında yapılan topçu ve havan atışı. Ayrıca bak "fire"
zone fire
(Askeri) Mıntıka ateşi
zone heater
bölge ısıtıcısı
zone i
(Askeri) (NUCLEAR) NÜKLEER BÖLGE: Tüm silahlı kuvvetlerin tahliye edilmesi gereken, yer sıfır noktası merkez olarak alınan ve yarıçapı asgari emniyetli mesafeye göre belirlenen dairesel bölge. Eğer tahliye mümkün değilse veya komutan yüksek bir riski göze alırsa azami korunma önlemleri gereklidir
zone ii
(Askeri) (NUCLEAR) II. NÜKLEER BÖLGE: Tüm personel için azami korunmanın gerekli olduğu, yer sıfır noktası merkez olarak alınan ve yarıçapı ıı. asgari emniyetli mesafeye göre belirlenen (ı. bölge hariç) dairesel bölge. Azami korunma silahlı kuvvetler personelinin kapakları kapatılmış tanklar içinde veya üzerleri takviye edilerek korunan boy çukurlarında çökmüş durumda oldukları anlamına gelir
zone iii
(Askeri) (NUCLEAR) III. NÜKLEER BÖLGE: Tüm personel için asgari korunmanın gerekli olduğu, yer sıfır noktası merkez olarak alınan ve yarıçapı ııı. asgari emniyetli mesafeye göre belirlenen (ı. ve ıı bölgeler hariç) dairesel bölge. Asgari korunma tüm silahlı kuvvetler personelinin tüm deri kısımları kapatılmış, olarak açık arazide ve en az iki katlı üniformanın sağladığı kadar bir korunmayla ısıya karşı korundukları anlamına gelir
zone in depth
(Askeri) DERİNLİĞİNE BÖLGE: Cepheye paralel iki hatla sınırlanan bölge
zone index
(Bilgisayar) bölge dizini
zone map
bölgeleme planı
zone of accumulation
birikim zonu
zone of accumulation
birikme kuşağı
zone of action
(Askeri) FAALİYET BÖLGESİ: Geniş bir alanın sorumluluğu taktik bir birliğe verilmiş olan taktik tali bir bölümü. Bu terim, genellikle taarruzi faaliyetler için kullanılır. Ayrıca bak "sector"
zone of aeration
hava zonu
zone of aeration
havalı zon
zone of alteration
bozuşma zonu
zone of alteration
alterasyon kuşağı
zone of attack
(Askeri) Taarruz bölgesi
zone of defense
(Askeri) SAVUNMA BÖLGESİ: İçinde herhangi bir taktik birlik tarafından savunma muharebeleri yapılan bölge
zone of dispersion
(Askeri) DAĞILMA BÖLGESİ: Bak "dispersion pattern"
zone of excess pressure
aşırı basınç bölgesi
zone of excess pressure
aşırı basınç zonu
zone of fire
(Askeri) Ateş bölgesi
zone of fire
(Askeri) ATEŞ BÖLGESİ: Tayin edilmiş topçu birliğinin veya ateş destek gemisinin destek ateşi açtığı veya destek ateşi açacağı bölge. Ateş gözetlemeli veya gözetlemesiz olabilir. Ayrıca bak "contingent zone of fire" ve zone of responsibility"
zone of interior
(Askeri) İÇ BÖLGE: Milli toprakların, harekat alanı dışında kalan kısmı
zone of operation
(Askeri) Harekat bölgesi
zone of operations
(Askeri) HAREKAT BÖLGESİ: Bir ordunun üssü ile, varmak istediği hedef arasındaki yolları içine alan arazı veya bölge
zone of oxidation
oksidasyon zonu
zone of oxidation
oksitlenme zonu
zone of plastic flow
zeminin plastik akma bölgesi
zone of plastic flow
zeminin plastik akma zonu
zone of responsibility
(Askeri) Sorumluluk bölgesi
zone of responsibility
(Askeri) SORUMLULUK BÖLGESİ: Düşman arazisinde, gemilerin, üzerindeki belli hedefleri veya ani çıkacak hedefleri atış altına almaktan veya gözetlemekten sorumlu oldukları önceden tespit edilmiş bir bölge
zone of saturation
doygunluk zonu
zone of security
(Askeri) Emniyet bölgesi
zone of security
(Askeri) EMNİYET BÖLGESİ: Düşman uçaklarını aramak, bulmak, önlemek ve püskürtmek için gerekli bütün önlemleri almak suretiyle, dost hava kuvvetleri tarafından savunulan bölge
zone of transportation office
(Askeri) BÖLGE ULAŞTIRMA BÜROSU (OFİSİ): Ulaştırma dairesi başkanlığı emrinde trafik idaresi ve buna benzer diğer faaliyetleri idare eden ve A. B. D. anayurdu içinde faaliyet gösteren bir saha teşkilatı. Bu teşkilat, bir karargah ile, aşağıdaki tali büroların birkaçından veya hepsinden oluşmaktadır. 1. AS BÖLGE ULAŞTIRMA BÜROSU (DISTRICT TRANSPORTATION OFFICE) 2. LİMAN BÜROSU (PORT AGENCY); 3. BEKLETME VE YENİDEN GÖNDERME NOKTASI (HOLDING AND RECONSIGNMENT POINT) 4. YÜK TEVHİT BÜROSU (FREIGHT CONSOLIDATING AGENCY) 5. YER AYIRTMA BÜROSU (RESERVATION BUREAU) 6. DEMİRYOLU AÇIK DEPOLAMA SAHASI (RAILROAD GROUND STORAGE YARDS)
zone of weathering
ayrışma zonu
zone of width
(Askeri) genişliğine bölge
zone of width
(Askeri) GENİŞLİĞİNE BÖLGE: Cepheye dikey iki hatla sınırlanan bölge
zone press
(Spor) baskılı alan savunması
zone punch
(Elektrik, Elektronik) bölge deliği
zone sketch
(Askeri) bölge krokisi
zone sketch
(Askeri) bölge taslağı
zone time
(Astronomi) bölge zamanı
zone time system
(Askeri) BÖLGE SAAT SİSTEMİ: Saat kontrolu amacı ile dünyayı 24 saate bölen bir sistem. Bu sistemde; bir bölgede kullanılan saat, komşu bölgede kullanılandan bir saat farklıdır. böylece bölge saati ile vasati Greenwich saati arasında, tam sayıda saat farkları mevcuttur. Bölge saati ile vasati Greenwich saati arasındaki değişiklik, tarih-saat grubuna bir bölge harfi eki konmak suretiyle belirtilir. Böylece, vasati Greenwich saatinden bölge saati çıkarıldığı zaman fark: vasati Greenwich saatinden bir saat ileri-ek harf A (zone-1) dır. vasati Greenwich saatinden 2: 12 saat ileri ek harf B: M (J atlanır) (zones 2: 12) dir. vasati Greenwich saatinden 1 saat geri-ek harfi N (zone+l) dir. vasati Greenwich saatinden 2: 12 saat geri ek harfi O: Y (zones+2: +12) dir. Vasati Greenwich saati ek harfi Z dir
zone time system
(Askeri) bölge saat sistemi
zone type
(Bilgisayar) bölge türü
zone width
bölge genişliği
disphotic zone
Disfotik kuşak
occupied zone
(Gıda) İşgal edilen bölge
organized industrial zone
Organize sanayi bölgesi
bead zone
(Otomotiv) damak bölgesi
beaten zone
(Askeri) vuruş sathı
blind zone
(Jeoloji) kör zon
coastal zone management
kıyı bölgesi yönetimi
combat zone
(Askeri) muharebe bölgesi
comfort zone
konfor bölgesi
comfort zone
rahatlık bölgesi
contingency planning zone
acil durum planlama alanı
control zone
(Askeri) kontrol bölgesi
dead zone
(Askeri) ölü mıntıka
dead zone
(Bilgisayar,Teknik) ölü kuşak
default zone
(Bilgisayar) varsayılan bölge
drop zone
(Askeri) atlama bölgesi
exclusive economic zone
(Politika, Siyaset) özel ekonomik bölge
fire zone
(Askeri) ateş bölgesi
fishery exclusion zone
(Denizbilim) fez
flood zone
(Coğrafya) taşkın bölgesi
foreign trade zone
(Ticaret) serbest ticaret bölgesi
greenery zone
(Askeri) yeşil alan
joint zone
(Askeri) müşterek bölge
life zone
(Meteoroloji) yaşam kuşağı
mild temperate zone
(Coğrafya) ılıman iklim kuşağı
missile intercept zone
(Askeri) füze önleme bölgesi
neuter zone
(Kanun) tarafsız bölge
neutral zone control
(Bilgisayar) duyarsız bölgeli denetim
neutral zone control
(Bilgisayar,Teknik) ölü bölgeli denetim
occupied zone
(İnşaat,Teknik) iskan edilen zon
prohibited military zone
(Askeri) askeri yasak bölge
rebel zone
(Politika, Siyaset) kurtarılmış bölge
restricted economic zone
(Politika, Siyaset) münhasır ekonomik bölge
rift zone
(Coğrafya) çöküntü kuşağı
root zone
kök alanı
root zone
(Tarım) kök salma sahası
rupture zone
(Askeri,Çevre) kırılma bölgesi
safe zone
(Askeri) güvenli bölge
safety zone
güvenli bölge
secure zone
(Askeri) güvenli bölge
security zone
(Askeri) güvenlik bölgesi
sensitive zone
(Pisikoloji, Ruhbilim) duyarlı bölge
skip zone
(Telekom) atlama bölgesi
strict preservation zone
mutlak koruma alanı
tension zone
çekme zonu
trade zone
(Ticaret) ticaret bölgesi
weld zone
kaynak bölgesi
zoned
imarlı
zoned
bölgelenmiş
zoned
bölgelere ayrılmış
zones
(Bilgisayar) alanlar
zones
(Bilgisayar) bölgeler

Kıyı bölgeleri nehirlerin kıyısı boyunca yer alan arazinin dar arazi şeritleridir. - Riparian zones are narrow strips of land located along the banks of rivers.

Okul bölgelerinde hız kısıtlamalarını görmezden gelmeyi seçen sürücüler için sert cezalar var. - There are tough penalties for motorists who choose to ignore speed restrictions in school zones.

zoning
zonlama
zoning
belgelendirme
zoning
bölgelendirme
zoning
(Politika, Siyaset) bölgecilik
zoning
zonlara ayırma
zoning
imar
zoning
kuşaklama
Arctic Zone
Arktik Kuşak
abyssal zone
abisal bölge
agrarian zone
tarıma ayrılmış bölge
antarctic zone
güney kutup bölgesi
arctic zone
arktik bölge
brillovin zone
brillovin bölgesi
buffer zone
tampon bölge

Maalesef, keskin bir tampon bölgeden başka çaremiz yok. - Unfortunately, we have no choices but a certain buffer zone

building zone
yapı bölgesi
burning zone lining
pişirme bölgesi örgüsü
climatic zone
iklim bölgesi
combat zone
muharebe alanı
commercial zone
ticaret bölgesi
commutating zone
komütasyon bölgesi
contiguous zone
bitişik bölge
danger zone
tehlikeli bölge
dead zone
ölü bölge
dead zone unit
ölü bölge birimi
demilitarized zone
askerlere yasak bölge
enterprise zone
yatırım bölgesi
fault zone
kırık bölgesi
fault zone
kırık kuşağı
floating zone
yüzer bölge
free trade zone
serbest bölge
frigid zone
kutup bölgesi
hot zone
sıcak kuşak
industrial zone
sanayi bölgesi
littoral zone
kıyı bölgesi
pedestrian zone
yaya bölgesi
polar zone
eksenucu bölgesi
polar zone
kutup bölgesi
rainy zone
yağmurlu bölge
safety zone
güvenlik bölgesi

Şu günlerde, bir güvenlik bölgesi her zaman güvenli değildir. - Nowadays, a safety zone is not always safe.

temperate zone
ılıman bölge
tidal zone
med cezir bölgesi
time zone
zaman kuşağı
time zone
zaman dilimi

Benim zaman dilimimde burada sabah. - It's morning here in my time zone.

ABD'de Pasifik Zaman Dilimi'nde yaşıyorum. - I live in the Pacific time zone in the USA.

torrid zone
sıcak bölge
tropical zone
tropik bölge
Zoning
(Kentbilim) Bir bölgede ancak belirli bir faaliyet veya birtakım faaliyetlere izin verme, bir bölgeyi belirli bir faaliyet veya birtakım faaliyetler için ayırma, zoning
benthic zone
Okyanus,deniz, gol gibi su alanlarının en derin kısmı
canal zone
kanal bölgesi
combat zone
savaş bölgesi
crumple zone
çökmek bölge
depletion zone
Tükenim bölgesi
the zone
bölge
transition zone
geçiş zonu
craft landing zone; cushion landing zone
(Askeri) uçak iniş bölgesi; yastıkla iniş bölgesi
zoning
bölgeleme
zoning
ayır
zoning
zonlanma
zoning
kuşaklara ayrılma
zoning
(Nükleer Bilimler) bölgelere ayırma
zoning
(Tıp) Küçük bir miktar serumda kuvvetli derecede kompleman bağlanması husulü
zoning
i., kentbilim (bir bölgede) ancak (belirli bir faaliyete/birtakım faaliyetlere) izin verme, (bir bölgeyi) (belirli bir faaliyet/birtakım
zoning
bölge seçim
Английский Язык - Английский Язык
To define the property use classification of an area

This area was zoned for industrial use.

To enter a daydream state temporarily, for instance as a result of boredom, fatigue, or intoxication; to doze off

Everyone just put their goddamn heads together and zoned. (Byron Coley, liner notes for the album Piece for Jetsun Dolma by Thurston Moore).

Short for the strike zone

That pitch was low and away, just outside of the zone.

A logical group of network devices on AppleTalk
A belt or girdle

In putting on the zone or belt, worn by both bishops and priests, he says: Blessed is God, Who girded me with power, and hath made my path blameless... (Ps. 47:32-33). The zone denotes the priest's readiness to serve the Lord and is also a sign that he is bound to Christ.

That collection of a domain's DNS resource records, the domain and its subdomains, that are not delegated to another authority
To divide into or assign sections or areas

Please zone off our staging area, a section for each group.

A high performance phase or period

I just got in a zone late in the game, everything was going in.

A given area distinguished on the basis of a particular characteristic, use, restriction, etc

The white zone is for loading and unloading only.

Each of the five regions of the earth's surface into which it was divided by climatic differences, namely the torrid zone (between the tropics), two temperate zones (between the tropics and the polar circles), and two frigid zones (within the polar circles)

To avoid which, we will take any pains ; we will dive to the bottom of the sea, to the bowels of the earth, five, six, seven, eight, nine hundred fathom deep, through all five zones, and both extremes of heat and cold .

Any given region or area of the world
The frustum of a sphere
{n} a girdle, belt, division of the earth, disease
Divide into or assign sections or areas
The first zone includes the unit of area "(a quadrangle 30 minutes square)"
If an area of land is zoned, it is formally set aside for a particular purpose. The land was not zoned for commercial purposes + zoning zon·ing the use of zoning to preserve agricultural land. a large area that is different from other areas around it in some way (zona , from zone). if an area of land is zoned, it is officially kept separate from other land so that it can be used for a particular purpose. avoidance zone of bathypelagic zone Canal Zone Panama Canal Zone free trade zone subduction zone submarine fracture zone zone melting
That collection of a domains DNS resource records, the domain and its subdomains, that are not delegated to another authority
An alarm system with many input devices is often separated into a number of areas called ZONES Each zone has an indicator light on the keypad which present status of the zone When all zones are secured alarm system is ready to be armed In case of alarm ,Control Panel report to the monitoring station condition of each zone tripped
- An area of a network under administrative or other control In a name server configuration, a domain can be a zone Zones can be further subdivided into subzones, each having its own administrators and servers
(n ) The administrative boundary within a network domain, often made up of one or more subdomains
A location in the network (corresponding to a location on campus) where a machine is located
A particular region of dynamic memory Zones are set up in program code and are passed to allocation methods and functions to specify that the allocated memory should come from a particular zone Allocating related data structures from the same zone can improve locality of reference and overall system performance
All workspaces available to your organization, and all of the registered users who can access one or more of those work areas In other words, everything and everybody
Geographic location with designated boundaries such as a district
(ZN) -- A local geographic region of a NWS office's forecast area
a circumscribed geographical region characterized by some distinctive features
A high performance phase or period, especially in sports
in which the place of shipment is situated and the 8 contiguous units; the outer limits of the second to the seventh zones, respectively, are approximately 150, 300, 600, 1000, 1400, and 1800 miles from the point of shipment; the eighth zone includes all units of area outside the seventh zone
regulate housing in; of certain areas of towns
A series of planes having mutually parallel intersections
separate or apportion into sections; "partition a room off"
In DNS, a contiguous portion of a domain consisting of names or delegations Formally, a domain name belongs to exactly one (authoritative) zone
In the United States parcel-post system, any of the areas about any point of shipment for which but one rate of postage is charged for a parcel post shipment from that point
A particular area of free memory Zoned allocators differentiate between intended uses, and are generally used to model different characteristics of the memory For example, on the x86 there is only 16Mb of DMA-able memory; the zoned allocator will try to save DMA pages for processes specifically requesting ZONE_DMA memory There are currently three zone types: ZONE_DMA, ZONE_NORMAL, and ZONE_HIGHMEM (see highmem)
A delegation point in the DNS tree hierarchy It contains all the names from a certain point downward except for those names that were delegated to other zones A zone defines the contents of a contiguous section of the domain space, usually bounded by administrative boundaries Each zone has configuration data composed of entries called resource records A zone can map exactly to a single domain, but can also include only part of a domain, with the remainder delegated another subzone
A section of the total domain name space that is represented by the data stored on a particular name server The name server has authority over that particular zone - or the particular section of the domain name space - described by that data
A girdle; a cincture
An administrative unit of a mission, consisting usually of four to six districts; the geographical region comprising those districts' proselytizing areas
An area or part of a region characterized by uniform or similar animal and plant life; a life zone; as, Littoral zone, Austral zone, etc
An identifiable sensor or group of sensors, connected to an alarm control, that can be addressed and manipulated from the control, from the monitoring facility, or from an arming station Zones may also represent different types of protection such as burglar, fire, hold-up, etc
(anatomy) any encircling or beltlike structure
A band or area of growth encircling anything; as, a zone of evergreens on a mountain; the zone of animal or vegetable life in the ocean around an island or a continent; the Alpine zone, that part of mountains which is above the limit of tree growth
A portion of the total domain name space that is represented by the data stored on a particular name server The name server has authority over the zone - or the particul ar portion of the domain name space - described by that data [see also: Zone File, Name Server, Domain Name Space]
A space or group of spaces within a building with heating and/or cooling requirements sufficiently similar so that comfort conditions can be maintained throughout by a single controlling device
refers to one or more sectors of one or more cells It is an administrative category in CDMA Movement within a zone does not require the phone to reregister The phone has to register if it crosses a zone boundary Read this for more information
A belt worn by priests in the Greek Orthodox church
Circuit; circumference
A defined area of land or part of a building which is allocated for a particular purpose, e g development plans may allocate areas of land for different uses or values of property may distinguish between areas of floorspace of a building and ascribe different values to them Zoning: In planning terms, the dividing of an area by a local planning authority into zones for particular uses or activities
One of the five great divisions of the earth, with respect to latitude and temperature
To girdle; to encircle
(1) An area of a county or city in which the use of the land is restricted by law (zoning ordinance) (2) An area designated by a number for the delivery of mail Zip codes incorporate the zones
-location designation that represents a storage area
An area distinguished on the basis of a particular characteristic, use, restriction, etc
The rate increases from within outwards
(1) In the context of a heating, ventilating, and air-conditioning (HVAC) system: a space or group of spaces served by an HVAC system or portion of an HVAC system controlled by a single thermostat or other control device; (2) A space or group of spaces within a building with sufficiently similar comfort conditioning requirements so that comfort conditions can be maintained throughout by a single control device
{i} region, area, domain; belt, waistband
The portion of the surface of a sphere included between two parallel planes; the portion of a surface of revolution included between two planes perpendicular to the axis
A series of faces whose intersection lines with each other are parallel
{f} divide into areas; encircle; home in on, track
A defined area of land or part of a building which is allocated for a particular purpose, eg development plans may allocate areas of land for different uses or values of property may distinguish between areas of floorspace of a building and ascribe different values to them
The first zone includes the unit of area "(a quadrangle 30 minutes square)" in which the place of shipment is situated and the 8 contiguous units; the outer limits of the second to the seventh zones, respectively, are approximately 150, 300, 600, 1000, 1400, and 1800 miles from the point of shipment; the eighth zone includes all units of area outside the seventh zone
A zone is an area that has particular features or characteristics. Many people have stayed behind in the potential war zone The area has been declared a disaster zone. time zones
All workspaces available to your organization, and all of the registered users who can access one or more of those workspace In other words, everything and everybody
To temporarily enter a daydream state, for instance as a result of boredom, fatigue, or intoxication
(anatomy) any encircling or beltlike structure an area or region distinguished from adjacent parts by a distinctive feature or characteristic any of the regions of the surface of the Earth loosely divided according to latitude or longitude a circumscribed geographical region characterized by some distinctive features regulate housing in; of certain areas of towns
an area or region distinguished from adjacent parts by a distinctive feature or characteristic
The aggregate of stations, in whatsoever direction or on whatsoever line of railroad, situated between certain maximum and minimum limits from a point at which a shipment of traffic originates
Any circular or ring-shaped area within which the street-car companies make no differences of fare
any of the regions of the surface of the Earth loosely divided according to latitude or longitude
A band or stripe extending around a body
zone defense
A defense in which each player covers an area of the court

Outside shooting is essential to beating a zone defense.

zone defenses
plural form of zone defense
zone melting
A technique used to purify a metal, semiconductor or other solid in which a heating system slowly causes a series of molten zones to traverse the solid, leaving purer material behind it
zone of action
A tactical subdivision of a larger area, the responsibility for which is assigned to a tactical unit; generally applied to offensive action
zone of avoidance
The region of the Universe in alignment with the galactic plane of the Milky Way where few galaxies were initially seen due to dust interfering with the view of ground-based telescopes
zone of fire
An area into which a designated ground unit or fire support ship delivers, or is prepared to deliver, fire support. Fire may or may not be observed
zone out
To stop paying attention and think about something else, or to think about nothing
zone plate
A Fresnel zone plate
zone plates
plural form of zone plate
zone punch
A hole punched (normally in the top two or three positions) of a punched card in addition to another in order to designate a different (sometimes related) character or to add a plus or minus sign
zone punches
plural form of zone punch
zone refining
zone melting
zone-tailed hawk
a medium-sized hawk of warm, dry parts of the Americas
zone-tailed hawks
plural form of zone-tailed hawk
Zone of Proximal Development
(Psikoloji, Ruhbilim) The zone of proximal development, often abbreviated ZPD, is the difference between what a learner can do without help and what he or she can do with help. It is a concept developed by Soviet psychologist and social constructivist Lev Vygotsky (1896 – 1934)
zone out
Fall asleep or lose concentration
zone defence
guarding a rival player who is in the same region
zone fire
artillery or mortar fire delivered in a constant direction at several quadrant elevations
zone melting
A purification technique for crystalline substances in which a heating system passes slowly over a bar of the material to be refined, creating a molten region that carries impurities with it across the bar. Also called zone refining. Any of a group of techniques used to purify an element or a compound or to control its composition by melting a short region (called a zone) and causing this liquid zone to travel slowly through a relatively long ingot, or charge, of the solid. In zone refining, the most important of the zone-melting techniques, a solid is refined by multiple molten zones being passed through it in one direction. Each zone carries a fraction of the impurities to the end of the solid charge, thereby purifying the remainder. Zone refining is particularly important as a method of purifying crystals, especially for use in semiconductor devices
zone of avoidance
Region of apparent absence of galaxies near the plane of the Milky Way Galaxy. Millions of external galaxies are in this region of the sky but are obscured by interstellar dust within the Milky Way. The zone's obscuration can be penetrated at the infrared portion of the electromagnetic spectrum. See also infrared astronomy
zone of fire
sector allocated to a soldier or group of soldiers for firing at a target within that zone
zone of interior
the part of the theater of war not included in the theater of operations
zone of proximal development
The distance between what an individual can accomplish independently and what he/she can accomplish with the help of someone who is more competent (Vygotsky, 1978 )
zone of proximal development
The difference in performance between what a learner can accomplish unassisted and what he could accomplish with the assistance of a more knowledgeable or capable other
zone of proximal development
area in which a student can successfully perform tasks The lower end of a student's zpd is how successfully a student can perform a task without assistance The upper end of a student's zpd is how well the student can perform the same task with assistance The instruction is then geared toward teaching the student to perform the task without assistance, up to the level of performance previously demonstrated with assistance
zone of proximal development
A level or range in which a student can perform a task with help
zone out
{f} close one's mind; mentally leave a specific situation
zone picking
(Ticaret) A warehouse order picking scheme utilizing zones in which pickers select materials within their own area only and the total material required for the order is later grouped together
zone time
standard time which is calculated according to the system of time zones
Antarctic Zone
The part of the Earth between the geographical South Pole and the Antarctic Circle
Benioff zone
A deep level seismic zone on the line of subduction. This zone can be as deep as 700km
Canal Zone
The shortening of Suez Canal Zone
Canal Zone
The common shortening of Panama Canal Zone
Free Zone
A variety of groups and individuals practicing Scientology independently of the Church of Scientology
Fresnel zone plate
An optical device that uses diffraction through alternate transparent and opaque rings to function as a lens
Fresnel zone plates
plural form of Fresnel zone plate
Goldilocks zone
The zone around a star where a planet could experience temperatures like those on Earth, allowing for the possible existence of liquid water and of life
Panama Canal Zone
The territory within Panama, stretching along the course of the Panama Canal but excluding the sea port cities Panama City and Colon, which was exclusively administered by the U.S.A. (which appointed governors) under the 18 November 1903 lease treaty, even before the canal opened (in 1914), until the return of state control on 30 September 1979, after which only the canal itself remained under the US-controlled Panama Canal Commission till 1999
Suez Canal Zone
The territory, stretching around the course of the Suez Canal (built and administered by the Suez Canal Company), of which Britain took full control (appointing governors in Port Suez, also the posting of British (Vice) Consuls) from 14 November 1936 until its return to Egypt in 1956
T-zone
The forehead and nose considered together as a region of the face that can, in some people, produce excess sebum compared to other parts of the face
Wadati-Benioff zone
A deep level seismic zone on the line of subduction. This zone can be as deep as 700km
adaptive zone
an environment that allows the development of adaptive radiation
aeration zone
A portion of the lithosphere in which the functional interstices of permeable rock or earth are not filled by water under hydrostatic pressure
annular zone
A ring of fibers on the stem of a mushroom that is not well enough defined to be called an annulus
aphotic zone
that part of the deep body of an ocean or lake that receives insufficient sunlight for photosynthesis to be possible
attacking zone
From one team's point of view, the area between the blue line of the other team's half of the rink and the end board behind the other team's goal
buffer zone
A transitional area between areas of different land use
buffer zone
A neutral area, between hostile forces, designed to prevent hostilities
comfort zone
The range of circumstances in which a person feels relaxed or able to cope

The demanding interview panel took him well out of his comfort zone.

comfort zone
The range of temperature, humidity and ventilation that a building's occupants feel to be comfortable
communications zone
Rear part of a theater of war or theater of operations (behind but contiguous to the combat zone) which contains the lines of communications, establishments for supply and evacuation, and other agencies required for the immediate support and maintenance of the field forces. Also called COMMZ
crumple zone
A structural feature of an automobile / motor car designed to compress during an accident and absorb impact energy
death zone
Land at sufficiently high altitudes that there is not enough oxygen to sustain human life
defending zone
The zone between the blue line and the end board in a team's own end of the rink. Same area is the attacking zone for the opposing team
defensive zone
The ice between a team's own blue line and its end board
demilitarized zone
An area, often on a border between military factions, in which military forces and operations are prohibited
drop zone
relegation zone
drop zone
Alternative spelling of dropzone
end zone
the portion of the rink behind the goal line
end zone
the area between the end line and goal line bounded by the sidelines. It is bordered on all sides by a white line indicating its beginning and end points
erogenous zone
A part of the human body that is particularly responsive to sexual stimulation

His neck, shoulders, upper back, and spine were erogenous zones.

euphotic zone
The photic zone
exchange zone
The area in which the baton must be passed from one runner to another during a relay race
exclusion zone
A geographic area in which some sanctioning authority prohibits specific activities

If the demolition is to use explosives, an exclusion zone must be established at a distance from and surrounding the structure.

feed zone
A designated place along the course of a bicycle race where it is permitted for the riders to receive food and energy drinks from their team support personnel
free zone
An area that is free of some specified thing e.g. a vehicle-free zone
free zone
An area within a port where goods may be temporarily stored without paying duty
friend zone
The situation in which one is viewed by a potential partner as a platonic friend, precluding the possibility of a romantic relationship

Stuck in the Friend Zone, said Sasha wisely, although I don't think she's dipped a toe in the Friend Zone in her life.

frigid zone
Either of two zones of the Earth that lie between the poles and either the Arctic Circle or the Antarctic Circle
habitable zone
The zone around a star where a planet could experience temperatures like those on Earth, allowing for the possible existence of liquid water and of life
in the zone
In a mental state of focused concentration on the performance of an activity, in which one dissociates oneself from distracting or irrelevant aspects of one's environment

These elements represent the essential features of optimal performances, which athletes have described as hot, in a groove, on a roll, or in the zone.

life zone
any large portion of the Earth's land area which has a generally uniform climate and soil and therefore a high degree of uniformity in the composition of species; a number of different classifications have been proposed by different people
loading zone
An area of a street or a parking lot indicating that spot is only to be used for the immediate loading or unloading of passengers, baggage or freight, or short term parking (10 minutes or less) is permitted for that purpose
lower leaf zone
That part of a leaf and petiole that grows from a basal meristem
neutral zone
zone on the playing surface between the attacking zone and the defending zone as delineated by the two blue lines
neutral zone
zone between the defensive line of scrimmage and the offensive line of scrimmage
neutral-zone
Attributive form of neutral zone

neutral-zone infraction.

neutral-zone infraction
an infraction in which a football player, on defense, gets into or crosses the neutral zone before the snap, causing an offensive player to false start. The penalty is against the defense, not the offense
no lone zone
Alternative spelling of no-lone zone
no-fly zone
an airspace in which aircraft, especially military aircraft, are forbidden to fly
no-lone zone
An area into which entry by a single individual is prohibited; commonly areas with accessibility to a nuclear weapon. Correctly written with capital letters and no hyphen, i.e., No Lone Zone
north temperate zone
The temperate zone between the Arctic Circle and the Tropic of Cancer
nuclear-free zone
An area in which the local or regional authorities have banned nuclear weapons and nuclear power stations
offensive zone
The ice between opposing team's blue line and their end board
photic zone
that part of the near-surface body of an ocean or lake that receives enough sunlight for photosynthesis to be possible
red zone
An area of a street where the curb has been painted red, indicating that stopping, standing or parking is prohibited at that spot (except, in some places, for buses)
red zone
The area extending twenty yards from the end zone, where a team in possession of the ball is expected to score
relegation zone
The bottom part of e.g. a sports table, listing how well teams have played over a period of time. All teams that end up in the relegation zone are relegated
seismogenic zone
the layer of the Earth's crust, at the top of the asthenosphere, where most earthquakes originate
south temperate zone
The temperate zone between the Antarctic Circle and the Tropic of Capricorn
strike zone
The area through which if a pitched ball passes, it will be called a strike, typically from the batter's knees to the belt and the width of home plate

That umpire often compresses the strike zone late in the game.

subduction zone
A region of the Earth where one tectonic plate is diving beneath another into the interior of the Earth
temperate zone
Those parts of the Earth's surface between the tropics and the polar regions
time zone
A range of longitudes where a common standard time is used
time-zone
Alternative form of time zone
torrid zone
The region, between the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn, characterised by a hot and humid climate; the tropics
transition zone
Any of several physical zones in which the properties, or the behaviour of something undergoes a radical change

The area between a central business district and residential housing in a city.

twilight zone
A region or context located in between others and therefore not subject to their norms

But is there not a twilight zone over which both Church and State put forth claims?.

twilight zone
a region in which surreal, supernatural, or fantastic events occur

Suddenly, to her astonishment and mine, it turned black and blue! I wondered if we'd just entered the twilight zone.

upper leaf zone
That part of a leaf and petiole that grows from an apical meristem
war zone
A region where war is ongoing
war zone
By extension, any area with a significant display of damage or disarray
war zone
A region where structures are damaged or in disarray, appearing similar to the effects of a military conflict
white zone
also known as a loading zone: an area of a street where the curb has been painted white, indicating that spot is only to be used for the immediate loading or unloading of passengers, baggage or freight, or short term parking (10 minutes or less) for that purpose. In some places (an airport for example), a white zone is further restricted in that the vehicle is not to be left unattended
work zone
An area where work is being done
work zone
A segment of road along which road construction is being done

Posted speed limit is 45mph( uncovered and highly visible) with work zone signs posted stating 25 mph.

zoned
Simple past tense and past participle of zone
zoning
Legislative action for the purpose of regulating the use of property and the construction of buildings within the area under the jurisdiction of the legislative body concerned
rift zone
A large area of the earth in which plates of the earth's crust are moving away from each other, forming an extensive system of fractures and faults
occupied zone
The zone occupée (occupied zone; German: Besetztes Gebiet) was the area of France where German occupying troops were deployed during the Second World War after the signature of the Second Armistice at Compiègne
Zoning
Zoning is a term used in urban planning for a system of land-use regulation in various parts of the world, including North America, the United Kingdom, and Australia. The word is derived from the practice of designating permitted uses of land based on mapped zones which separate one set of land uses from another
car-free zone
Car-free zones (also known as auto-free zones and pedestrianised zones) are areas of a city or town in which automobile traffic is prohibited. They are instituted by communities who feel that it is desirable to have areas not dominated by the automobile. Converting a street or an area to car-free use is called pedestrianization
zoned
past of zone
zoned
unable to think clearly and quickly, especially because you are tired or have taken drugs
zoned
{s} (Slang) drunk; spaced out
zoned
Wearing a zone, or girdle
zoned
Having zones, or concentric bands; striped
zoned
Zonate
zones
plural of zone
zoning
The division of a city by legislative regulation into districts, and the design of regulations having to do with structural and architectural design and use of buildings
zoning
a system of choosing areas to be developed for particular purposes, such as houses or shops, when planning a town. Legislative method of controlling land use by regulating considerations such as the type of buildings that may be erected and population density. German and Swedish cities first applied zoning regulations in the late 19th century to address the problems of urban congestion and building height. The earliest U.S. zoning ordinances, which date from the beginning of the 20th century, were motivated by the need to regulate the location of commercial and industrial activities. In 1916 New York City adopted the first comprehensive zoning law; it and other early regulations were designed to protect property values and preserve light and air. Modern zoning regulations divide land use into three types: residential, commercial, and industrial. Within each designation, more specific aspects of development (e.g., building proximity, height, and type) are also determined. Zoning is often used to maintain the distinctive character of a town or city; an adverse consequence of such zoning is economic segregation. The Supreme Court of the United States ruled against such laws in 1977 when it declared the zoning regulations of one Chicago suburb discriminatory
zoning
Laws passed by local governments regulating the size, type, structure, nature and use of land or buildings
zoning
Rules and regulations controlling the use of land, which is broken down into districts and determines how private property is to be used or what construction is allowed
zoning
{i} division into areas; act of encircling; act of homing in on; municipal regulations that regulate the kind and size of buildings that can be built and activities taken on in particular areas
zoning
Areas may be zoned to specify use of a property i e residential, commercial, agricultural These zoning ordinances are normally enforced by the city or the county
zoning
The division of a community into separate areas showing how the property in each zone may be developed such as residential, multifamily, local business district, light industrial, commercial park district, etc
zoning
Regulations established by local governments regarding the location and use for any given piece of property within a specific area
zoning
Regulation created and enforced by county and city governments for the purposes of regulating and controlling activities and conditions within those areas One example of a zoning regulation would be a zoning ordinance that prohibits the building of residential houses within a determined number of feet of any swine farm or swine farm lagoon
zoning
Local governments establish and can sometimes change the types of land usage that affect any property in their area The basic zoning categories are residential, commercial and industrial To build a business on property zoned for residences, you must request and wait until the property is rezoned for business use
zoning
In general, separating a planning area by ordinance into zones and establishing regulations to govern the use of the land (commercial, industrial, residential, type of residential, etc ) and the location, bulk, height, shape, use, and coverage of structures within each zone
zoning
A set of local government regulations and requirements that govern the use, placement, spacing and size of buildings and lots (as well as other types of land uses) within specific areas designated as zones primarily dedicated to certain land use types or patterns
zoning
Regulations adopted by local government restricting the use of real property Typically, zoning regulations prescribe permissible uses in various areas of a municipality
zoning
Regulations that control the use of land within a jurisdiction
zoning
dividing an area into zones or sections reserved for different purposes such as residence and business and manufacturing etc
zoning
the act of city or county authorities specifying the type of use to which property may be put in specific areas
zoning
The dividing of a home into different areas each with their own heating and cooling properties For example, you might prefer to have the kitchen area of your home be slightly cool, while at the same time keeping the temperature in the bedrooms warmer
zoning
Regulation of private land use and development by local government
zoning
The ability of local governments to specify the use of property in order to control development within designated areas of land For example, some areas of a neighborhood may be designated only for residential use and others for commercial use such as stores, gas stations, etc
zoning
Local government regulations relating to the use of property
zoning
Local government regulations relating to the use of the property
zoning
Regulations established by local governments regarding the location, height and use for any given piece of property within a specific area
zoning
Legislative action, usually at the municipal level, that divides municipalities into districts for the purpose of regulating the use of private property and the construction of buildings within the zones established. Zoning is said to be part of the state police power, and therefore must be for the furthering of the health, morals, safety, or general welfare of the community
zoning
The ability of local governments to specify the use of private property in order to control development within designated areas of land For example, some areas of a neighborhood may be designated only for residential use and others for commercial use such as stores, gas stations, etc
zoning
A legal mechanism for local governments to prevent conflict land use and promote orderly development by regulating the use of privately owned land through enforcement
zoning
present participle of zone
zoning
The right of a community, under its police power, to dictate the use of property within its boundaries
zoning
- Laws passed by local governments regulating the size, type, structure, nature and use of land or buildings
zoning
Local governments establish and can sometimes change the types of land usage that affect any property in their area The basic zoning categories are: residential, commercial and industrial To build a business on property zoned for residences, you must request and wait until the property is re-zoned for business use
zoning
The method used by cities to promote the compatibility of land uses by dividing tracts of land within the city into different districts or zones Zoning ensures that a factory is not located in the middle of a residential neighborhood or that a bar is not located next to an elementary school
zone
Избранное