yönetim

listen to the pronunciation of yönetim
Турецкий язык - Английский Язык
administration

The administration approved the budget. - Yönetim bütçeyi onayladı.

The University Administration decided to set up a branch campus in New York. - Üniversite Yönetimi, New York'ta bir şube kampüs kurmaya karar verdi.

management

The firm is under foreign management. - Firma yabancı yönetim altında.

Virtual memory is a memory management technique developed for multitasking kernels. - Sanal bellek çoklu görev çekirdekleri için geliştirilmiş bir bellek yönetim tekniğidir.

governance
administration, management, direction, control idare
executive

This was an executive decision. - Bu bir yönetim kararıydı.

Who represent the executive management? - Üst yönetimi kim temsil ediyor?

steering
ruling
man

I'm a management consultant. - Ben bir yönetim danışmanıyım.

Mr Johnson was concerned about the amount of money that was being lost because of careless management. - Bay Johnson dikkatsiz yönetimi nedeniyle kaybedilen para miktarı hakkında endişe ediyordu.

control

The government of the Inca Empire controlled everything. - İnka İmparatorluğu yönetimi her şeyi kontrol etti.

dominion
gubernation
polity
(Bilgisayar) managing
administrative committee
regime
superintend
mastership
hand
government

Everyone has the right to take part in the government of his country, directly or through freely chosen representatives. - Her şahıs, doğrudan doğruya veya serbestçe seçilmiş temsilciler vasıtasıyla, memleketin kamu işleri yönetimine katılmak hakkını haizdir.

They were members of the local governments. - Onlar yerel yönetimin üyeleriydi.

admin

The administration makes important decisions. - Yönetim önemli kararlar alır.

The University Administration decided to set up a branch campus in New York. - Üniversite Yönetimi, New York'ta bir şube kampüs kurmaya karar verdi.

(Dilbilim) domination
administrative city
disposal
command
governing

Inertia is an important governing law. - Atalet önemli bir yönetim yasasıdır.

act of managing or supervising
etc
rudder
direction

What do the stage directions suggest? - Sahne yönetimi ne önerir?

the man

I want to make a complaint to the management. - Ben yönetime şikayette bulunmak istiyorum.

I don't know why the management submitted to the striker's demands so easily. - Yönetimin neden forvetin taleplerine bu kadar kolay bir şekilde girdiğini bilmiyorum.

execution of managerial duties of an office
project
helm
conduct
rule

His rule was despotic. - Onun yönetimi despotçaydı.

Hamilton protested against British rule. - Hamilton İngiliz yönetimine karşı protesto etti.

managment
yönetim şekli
regime
yönetim alanı
(Askeri) management domain
yönetim bilimi
management science
yönetim binası
administration building
yönetim binası
administrative building
yönetim biçimi
regime
yönetim ekibi
(Ticaret) management team
yönetim grubu
management team
yönetim kodu
(Bilgisayar) management code
yönetim kurulu
(Ticaret) managing board
yönetim kurulu
management
yönetim kurulu
board

Judy is the only woman on the board. - Judy yönetim kurulunda tek kadın.

Mike is the only man on the board. - Mike yönetim kurulunda tek erkek.

yönetim kurulu
governing board
yönetim kurulu
(Ticaret) control board
yönetim kurulu
(Askeri,Ticaret) executive board
yönetim kurulu
(Ticaret) work council
yönetim kurulu
(Askeri) administrative council
yönetim kurulu
(Ticaret) board of managers
yönetim kurulu
(Politika, Siyaset) board of trustees
yönetim kurulu başkanlığı
board of directors
yönetim kurulu başkanı
(Ticaret) ceo
yönetim kurulu idare heyeti
(Ticaret) board of directors
yönetim kurulu idare heyeti
(Ticaret) management
yönetim kurulu kararı
board decision
yönetim kurulu kararı
(Ticaret) board of directors' decision
yönetim kurulu kararı
steering committee decision records
yönetim kurulu odası
(Ticaret) board room
yönetim kurulu üyeleri
(Ticaret) board members
yönetim kurulu üyesi
member of board
yönetim merkezi
control center
yönetim merkezi
central office
yönetim merkezi
main office
yönetim merkezi
head office
yönetim merkezi
headquarters
yönetim oyunu
management game
yönetim raporu
(Ticaret) management report
yönetim süreci
(Ticaret) management process
yönetim yedeği
(Ticaret) management reserve
yönetim ücreti
management fees
yönetim şekli
(Politika, Siyaset) government
yönetim bilişim sistemleri uzmanı
Management information systems specialist
yönetim ekonomisi
(İdari Yönetim) Managerial economics
yönetim kurulu
board of directors
yönetim kurulu
Administrative body, board of directors, board of management
yönetim kurulu
Administrative board, administrative council
yönetim planı
management plan
yönetim toplantısı
management meeting
yönetim altında olmayan
undirected
yönetim bilişim sistemi
management information system
yönetim birimi
governing body
yönetim biçimi
government
yönetim bölgesi
shire
yönetim devri
(Hukuk) lease
yönetim gideri
(Ticaret) executive expense
yönetim gideri
management cost
yönetim ile ilgili
managerial
yönetim ile ilgili
supervisory
yönetim işlevi
management function
yönetim kanunu
(Hukuk) code of conduct
yönetim kararı
managerial decision
yönetim kurulu
(Hukuk) board of governors
yönetim kurulu
governing body
yönetim kurulu
board of manager
yönetim kurulu
administrative body
yönetim kurulu
executive committee; administrative committee; board of directors
yönetim kurulu
directorate
yönetim kurulu
directory
yönetim kurulu
board of directors, management idare heyeti, umumi heyet
yönetim kurulu
council
yönetim kurulu
board of management
yönetim kurulu
steering committee
yönetim kurulu danışmanı
(Ticaret) managing consultant
yönetim kurulu hisse senedi
(Ticaret) management share
yönetim kurulu hisse senedi
(Ticaret) management stock
yönetim kurulu raporu
(Ticaret) directors' report
yönetim kurulu raporu
(Ticaret) board report
yönetim kurulu toplantısı
board meeting
yönetim kurulu tutanağı
(Ticaret) board minutes
yönetim kurulu üyesi
director
yönetim mahalli
administration space
yönetim masası
(Teknik,Televizyon) mixer console
yönetim masası
video mixing desk
yönetim mevkii
managerial position
yönetim modeli
(Ticaret) management pattern
yönetim odası
control room
yönetim organı
managing body
yönetim riski
(Ticaret) managerial risk
yönetim riski
(Ticaret) management risk
yönetim sırası
(Bilgisayar) admin queue
yönetim yeri
(Ticaret) place of management
yönetim yöntemi
method of management
kötü yönetim
mismanagement
başkan (yönetim kurulu)
(Ticaret) chairman
entegre yönetim
integrated management
federal yönetim
federal government
yönetim
administration
kaynak yönetim
(Askeri) resource management
kriz yönetim merkezi
(Askeri) crisis management centre
kurumsal yönetim
(Ticaret) corporate governance
kötü yönetim
misconduct
lojistik yönetim
(Ticaret) logistic management
merkezi yönetim
centralized management
profesyonel yönetim
(Ticaret) professional management
siyaset ve yönetim
politics and government
sunu yönetim programı
(Bilgisayar) presentation manager
sıkı yönetim
(Kanun) martial law
teknik yönetim
technical management
yeni yönetim
(Bilgisayar) new management
yerel yönetim
(Politika, Siyaset,Ticaret) municipal corporation
yönetim sistemi
(Askeri) management system
özerk yönetim
(Politika, Siyaset) home rule
özerk yönetim
decentralization
özerk yönetim
(Politika, Siyaset) self government
üst yönetim
(Ticaret) senior management
yönetim kurulu başkanı
executive board chairman
yönetim kurulu başkanı
chairman of the board
yönetim kurulu başkanı
chairman of the board of directors
yönetim kurulu üyesi
corporate director
yönetim kurulu üyesi
board member
yönetim kurulu üyesi
administrative board member
Kalite yönetim müdürü
Manager of Quality Management,Quality Management Manager
Yönetim Temsilcisi
management representative
afet bilgi yönetim sistemi
disaster information management system
askeri yönetim
military government
kalite yönetim sistemleri uzmanı
Expert of quality management systems
n {re'ji:} e reji, yönetim
re'ji (n) e directing, management
ortak yönetim
joint management
yerel yönetim
Municipality (Turkish: belediye)
yerel yönetim
Local government

The local government outlawed the production of alcoholic beverages. - Yerel yönetim alkollü içkilerin üretimini yasakladı.

The local government is very concerned about sustainable development. - Yerel yönetim, sürdürülebilir kalkınma konusunda çok endişeli.

yerel yönetim birimi
local government unit
yönetim kurulu
managment board
yönetim kurulu başkanı
chair of the board
Askeri Trafik Yönetim Komutanlığı
(Askeri) Military Traffic Management Command
BM afet yönetim timi
(Askeri) United Nations disaster management team
Banka Yönetim Kurulu
(Hukuk) Board of Directors of the Bank
Deniz Piyade Teşkilatı Seferberlik Yönetim Planı
(Askeri) Marine Corps Mobilization Management Plan
Federal Acil Durum Yönetim Dairesi
(Askeri) Federal Emergency Management Agency
Harp Zamanı Ev Sahibi Ülke Desteği Bilgi Yönetim Sistemi
(Askeri) Wartime Host Nation Support Information Management System
Kara Yönetim Bürosu
(Askeri) Bureau of Land Management
Küresel Hava Ulaştırma Yönetim Sistemi
(Askeri) Global Air Transportation Execution System
Milli Bilgi Yönetim Ve Muhaberesi Ana Planı
(Askeri) National Information Management and Communications Master Plan
Milli Kan Bankası Programı (Federal Acil Durum Yönetim Merkezi (FEMA)); Milli Dı
(Askeri) National Flood Insurance Program (FEMA); National Foreign Intelligence Program
Müşterek Frekans Yönetim Dairesi
(Askeri) Joint Frequency Management Office
Müşterek Görev Tayin Yönetim Bilgi Sistemi
(Askeri) Joint Duty Assignment Management Information System
Müşterek İhtiyaçlar ve Yönetim Kurulu
(Askeri) Joint Requirements and Management Board
NATO Hava İndirme Erken Uyarı Ve Kontrol Programı Yönetim Teşkilatı
(Askeri) North Atlantic Treaty Organization (NATO) Airborne Early Warning and Control Program Management Agency
Savunma Bakanlığı Mali Yönetim Yönetmeliği
(Askeri) Department of Defense Financial Management Regulation
Savunma Bakanlığı Mukavele Yönetim Dairesi
(Askeri) Defense Contract Management Agency
Savunma Bakanlığı Subay Personel Yönetim Yasası
(Askeri) Defense Officer Personnel Management Act
apartman yönetim toplantısı
building management meeting
ara yönetim
(Hukuk) interragnum period
arama ve kurtarma yönetim bilgi sistemi
(Askeri) search and rescue management information system
yönetim harekat merkezi
(Askeri) network management operations center
baro yönetim kurulu üyesi
bencher
bilgi yönetim sistemi
information management system (IMS)
bilgi yönetim sistemi; uluslar arası askeri personel; uluslar arası askeri stand
(Askeri) information management system; international military staff; international military standardization
bilgi yönetim subayı; Uluslar Arası Denizcilik Teşkilatı
(Askeri) information management officer; International Maritime Organization
bilgisayar destekli yönetim
computer aided management (CAM)
bilim olarak yönetim
(Ticaret) management as a science
bir yönetim altındaki işletme sayısı
circuit
bölgesel acil durum yönetim timi
(Askeri) regional emergency management team
devletin yönetim şekli
polity
dine dayalı yönetim
(Politika, Siyaset) theocracy
dini yönetim
hierocracy
etkin yönetim
(Ticaret) management effectiveness
eyaletteki yerel yönetim bölgesi
county
felaket bölgesi bilgi yönetim sistemi
(Askeri) mass fatality field information management system
felaket bölgesi ofisi (Federal Acil Durum Yönetim Dairesi)
(Askeri) disaster field office (FEMA)
frekans yönetim A-ağı
(Askeri) frequency management A-net
frekans yönetim alt- komitesi
(Askeri) frequency management sub- committee
frekans yönetim eğitim ağı
(Askeri) frequency management training net
frekans yönetim ofisi
(Askeri) frequency management office
güvenlik yönetim altyapısı
(Askeri) security management infrastructure
haksız yönetim
(Politika, Siyaset) unjust rule
harekat alanı Kara Kuvvetleri tıbbi yönetim ve bilgi sistemi
(Askeri) theater Army medical management and information system
harekat alanı muharebe yönetim ana sistemi
(Askeri) theater battle management core system
harekat alanı tıbbi malzeme yönetim merkezi
(Askeri) theater medical materiel management center
hava hareket filosu; Kara Kuvvetleri idari yapısı; Mevcudat Yönetim Sistemi
(Askeri) air mobility squadron; Army management structure; Asset Management System
hedef materyal programı; telekomünikasyon yönetim programı; harekat alanı insang
(Askeri) target materials program; telecommunications management program; theater manpower forces
hizmet kaydı bilgi yönetim sistemi
(Askeri) registrant information management system
hükümdarın önderliğinde parlamento ile yönetim
constitutionalism
idari yönetim
(Ticaret) administartive management
ihracat yönetim şirketi
(Ticaret) export management company
ihtiyaç yönetim sistemi; ortalama kare kök
(Askeri) requirements management system; root-mean-square
Турецкий язык - Турецкий язык
Dümen
Yönetme işi, çekip çevirmek, idare
Yönetmek işi, çekip çevirmek, idare
yönetim bilişim sistemleri uzmanı
Bilgisayar sistemleri yolu ile elde edilen bilgileri yönetim ve işletme alanlarındaki sorunların çözümüne uygulayabilen kişi
yönetim kurulu
Bir kuruluşu yönetmekle görevlendirilimiş kimselerin hepsi, idare heyeti, umumî heyet
YÖNETİM BÖLÜMLERİ
(Hukuk) Mülki taksimat;ülkenin yönetim kolaylığı bakımından ayrılmış kısımları;ülkemizde,ülke illere,iller ilçelere ve ilçeler ise bucak ve köylere ayrılmıştır
YÖNETİM KURULU
(Hukuk) İcra heyeti;bir ortaklık,dernek,vakıf veya benzeri topluluklarda bu hukuki varlığın yönetilebilmesi için gerekli faaliyetlerde bulunan organ
YÖNETİM PLANI
(Hukuk) Kat mülkiyetinde anataşınmazın yönetimini düzenleyen ve kat mülkiyeti kanununun 28.maddesine göre düzenlenen ve kat maliklerinin imzalarını içeren belge
YÖNETİM ÖRGÜTÜ
(Hukuk) İdari teşkilat;iller ilçelere,ilçeler bucaklara ayrılmıştır
yönetim gideri
Genellikle apartmanlarda, kooperatiflerde yönetme işinin gerektirdiği para, ücret
yönetim yeri
Kamu veya özel kurum veya kuruluşların yönetildiği merkez
merkezi yönetim
Yönetme, denetleme ve işletme bakımından yetkinin bir yerde toplandığı yönetim tarzı, merkezî idare
yerel yönetim
İl, belediye veya köy halkının buradaki ortak yerel ihtiyaçlarını karşılayan ve genel karar organları buradaki halk tarafından seçilen kamu tüzel kişisi, mahallî idare
YERİNDEN YÖNETİM
(Hukuk) Ademi merkeziyet
kabuk yönetim
İçi, iç yapısı belli olmayan, belirsiz kalan yönetim
ortak yönetim
Koalisyon
sivil yönetim
Askerî açıdan bağımlı olmayan yönetim biçimi
yerinden yönetim
Merkezî yönetimin bazı hak ve yetkilerinin bölgesel yönetimlerce kullanılması, ademimerkeziyet
öz yönetim
Öğretim kuruluşlarında, öğrencilerin yönetmeliklere ve okul kurallarına göre söz ve karar sahibi olmaları ilkesine dayanan yönetim
Английский Язык - Турецкий язык

Определение yönetim в Английский Язык Турецкий язык словарь

sürü yönetim
dair management

Sürü Yönetim Sİstemi.

yönetim
Избранное