workplace where water is stored and purified and distributed for a community

listen to the pronunciation of workplace where water is stored and purified and distributed for a community
Английский Язык - Турецкий язык

Определение workplace where water is stored and purified and distributed for a community в Английский Язык Турецкий язык словарь

waterworks
{i} yağmur
waterworks
su sistemi
waterworks
su dağıtım tesisatı
waterworks
{i} su arıtma ve dağıtma tesisi
waterworks
{i} pompa istasyonu
waterworks
{i} gözyaşı
waterworks
{i} su şebekesi
waterworks
{i} su oyunları
waterworks
su dağıtım tertibatı
Английский Язык - Английский Язык
waterworks
workplace where water is stored and purified and distributed for a community

  Расстановка переносов

  workplace where wa·ter I·s stored and pu·ri·fied and dis·tri·but·ed for a com·mu·ni·ty

  Турецкое произношение

  wırkpleys hwer wôtır îz stôrd ınd pyûrıfayd ınd dîstrîbyıtıd fôr ı kımyunıti

  Произношение

  /ˈwərkˌplās ˈhwer ˈwôtər əz ˈstôrd ənd ˈpyo͝orəˌfīd ənd dəsˈtrəbyətəd ˈfôr ə kəˈmyo͞onətē/ /ˈwɜrkˌpleɪs ˈhwɛr ˈwɔːtɜr ɪz ˈstɔːrd ənd ˈpjʊrəˌfaɪd ənd dɪsˈtrɪbjətəd ˈfɔːr ə kəˈmjuːnətiː/

  Слово дня

  theriac
Избранное