will be the competence of

listen to the pronunciation of will be the competence of
Английский Язык - Турецкий язык
-nin yetki alanında
will be the competence of

  Расстановка переносов

  will be the com·pe·tence of

  Турецкое произношение

  wıl bi dhi kämpıtîns ıv

  Произношение

  /wəl bē ᴛʜē ˈkämpətəns əv/ /wəl biː ðiː ˈkɑːmpətɪns əv/

  Слово дня

  clithridiate
Избранное