vurgu

listen to the pronunciation of vurgu
Турецкий язык - Английский Язык
(Hukuk) emphasis

He placed emphasis on the importance of education. - O, eğitimin önemini vurguladı.

He put emphasis on the importance of the exercise. - O, egzersizin önemi üzerine vurgu yaptı.

(Bilgisayar) highlight

The word before XYZ should be highlighted in yellow. - XYZ'den önceki kelime sarı ile vurgulanmalı.

Take a screenshot of just the highlighted text. - Sadece vurgulanan metnin ekran görüntüsünü alın.

(Dilbilim) stressed

I stressed the point. - Ben konuyu vurguladım.

I wrote down every phrase in his speech that he stressed. - Konuşmasında vurguladığı her ifadeyi not aldım.

(Gıda) pulse
decompression sickness
stress

However, stressed Vladimir Putin, today is another situation. - Vladimir Putin vurguladı, ancak bugün başka bir durumdur.

I stressed the point. - Ben konuyu vurguladım.

word accent
phonetics accent, stress
accent

Where is the accent on the word 'Australia?' - 'Avustralya' kelimesinde vurgu nerede?

The accent of this word is on the second syllable. - Bu kelimenin vurgusu ikinci hecede.

point

This point deserves special emphasis. - Bu nokta özel bir vurguyu hak ediyor.

The teacher particularly emphasized that point. - Öğretmen özellikle o noktaya vurgu yaptı.

stress; accent
ictus
emphesis
{i} emphasize

The doctor emphasized that the patient had only a few days. - Doktor hastanın sadece birkaç günlük ömrü olduğunu vurguladı.

I want to emphasize this point in particular. - Ben özellikle bu konuyu vurgulamak istiyorum.

emphases
vurgu aksanı
(Bilgisayar) emphasis accent
vurgu bastırma devresi
deemphasizer
vurgu işareti
(Bilgisayar) emphasis mark
vurgu işareti
(Dilbilim) accent
vurgu işareti
(Dilbilim) stress mark
vurgu işareti
(Bilgisayar) grave accent
vurgu presi
(Mekanik) percussion press
vurgu yapmak
underline
vurgu yapmak
underscore
vurgu yapmak
emphasize
vurgu yapmak
stress
vurgu atışı
(Dilbilim) stress pulse
vurgu devresi
(Bilgisayar,Elektrik, Elektronik) emphasizer
vurgu düğmesi
(Bilgisayar) hover button
vurgu eksikliği
atonicity
vurgu imi
hacek
vurgu işaretlerini koyma
accentuation
vurgu karakteri
(Bilgisayar) accent char
vurgu kaydırma
(Dilbilim) stress movement
vurgu kuramı
accentuation theory
vurgu kutusu
(Bilgisayar) highlight box
vurgu kümesi
(Dilbilim) stress group
vurgu metni
(Bilgisayar) accent text
vurgu oynamaları
(Dilbilim) stress movements
vurgu süreli ritim
(Dilbilim) stress-timed rhythm
vurgu yok
(Bilgisayar) no highlight
vurgu zamanlı dil
(Dilbilim) stress-timed language
vurgu zamanlı ritim
(Dilbilim) stress timed rhythym
vurgu çubuğu
(Bilgisayar) accent bar
vurgular
emphasizes
asıl vurgu
phonetics primary accent
birincil vurgu
(Dilbilim) heavy stress
birincil vurgu
(Dilbilim) primary accent
sessiz vurgu
(Dilbilim) silent stress
sosyal vurgu
social emphasis
toplumsal vurgu
(Dilbilim) social accentuation
yuvarlak vurgu
(Bilgisayar) circle accent
Турецкий язык - Турецкий язык
Konuşma veya okuma sırasında bir hece veya kelimenin diğerlerinden daha baskılı söylenmesi
Konuşma ya da okuma sırasında bir hece ya da sözcüğün diğerlerinden daha baskılı söylenmesi
aksan
vurgu uzunluğu
Bir kelimede vurgulu hecenin uzunluğu
gevşek vurgu
Üzerinde vurgu olan bir ünlüden sonra, ünsüzle başlayan bir hecenin gelişiyle zayıflayan vurgu
tonlu vurgu
Hem yüksek, hem yeğin hem de dinamik vurgu
ön vurgu
Yer adlarında, zarf, bağlaç ve ünlem olarak kullanılan bazı kelimelerde, ilk hecede bulunan vurgu: A'nkara, Ka'yseri, a'nsızın gibi
vurgu
Избранное