turn#on

listen to the pronunciation of turn#on
Английский Язык - Турецкий язык
turn back
dönmek

Geri dönmek zorunda kalacağız. - We're going to have to turn back.

Şimdi geri dönmek için çok geç. - It's too late to turn back now.

turn into
dönüşmek
in turn
sırayla

Sırayla otobüse binin. - Get on the bus in turn.

Onlar sahnede sırayla şarkı söylediler. - They sang on the stage in turn.

turn out
sonuçlanmak
turn down
sesini kısmak
turn on
{f} açmak (radyo vs.)
turn up
ortaya çıkmak
turn
{i} nöbet

Fred ve George arayı nöbetleşerek sürdüler. - Fred and George took turns with the driving.

Nöbetleşe çocuklarımıza baktık. - We took care of our children by turns.

turn around
{f} etrafında dön
turn away
geri dön
turn up
sesini aç

Radyonun sesini aç. Duyamıyorum. - Turn up the radio. I can't hear it.

Lütfen televizyonun sesini açma. - Please don't turn up the volume on the television.

turn up
dönmek
turn
{i} sapma
turn right
sağa dönmek
turn up
çıkagelmek
turn
{i} eğilim
turn
{i} dönüm

Quebec için mücadele savaşta dönüm noktasıydı. - The Battle for Quebec was the turning point in the war.

İlk İletişim, insanlık tarihinde en önemli dönüm noktası oldu. - First Contact became the most important turning point in human history.

turn
{f} etkilemek
turn
{i} değişme

Yaprakların rengi değişmeye başladı. - The leaves have begun to turn.

Turn trick
(fahişe) İşe çıkmak
turn the other cheek
öfkeye kapılıp intikam almak yerine karşı tarafa hatasını anlaması için yaptığı şeyi bir daha yapma imkânı vermek
turn to ribbons
(Ev ile ilgili) Lime lime etmek
turn
{i} değişim
turn up
kaldırmak
turn
{f} dönüştürmek

Simyacılar kurşunu altına dönüştürmek istediler. - The alchemists wanted to turn lead into gold.

turn
{f} sapmak
turn
{f} çark etmek
turn
{f} atlatmak
turn
{f} geçmek
turn
{f} olmak

Onun hakkında konuşmak için birinci olmak isteyen kimse olmadığı ortaya çıktı.Şimdi ne yaparız? - It turned out there was nobody who would be the first to talk about it. What do we do now?

Tom, 24 yaşını doldurmadan önce üniversiteden mezun olmak istiyor. - Tom wants to graduate from college before he turns 24 years old.

turn
açmak

Tom topuzu çevirdi ve açmak için kapıyı itti. - Tom turned the knob and pushed the door open.

Haberleri açmak istemiyorum. - I don't want to turn on the news.

turn
{f} bulandırmak
turn
{f} dön

Sana sağa dönmeni emrediyorum - I order you to turn right.

Gelmek için söz verdiği halde Bay Smith henüz dönmedi. - Mr Smith has not turned up yet though he promised to come.

turn
{f} yöneltmek
turn down
(Fiili Deyim ) -den vazgeçirmek , caydırmak
turn in
ihbar etmek
turn in
k.dili. yatmak
turn off
elektronik eşyaları kapamak
turn on
{f} tahrik etmek
turn on
azdırmak
turn on
cinsel istek uyandırmak
turn one's back on
sırt çevirmek
turn one's back on
sırtını dönmek
turn one's back on
birine/bir şeye sırt çevirmek
turn out
kapamak
turn out
otlamaya çıkarmak
turn over
dönmek (yatakta)
turn pale
(Fiili Deyim ) yüzünün rengi atmak , sapsarı kesilmek
turn round
dönmek
turn round
döndürmek
turn somebody on
heyecanlandırmak (cinsel)
turn the tables
(deyim) turn the tables (on someone) birinin lehinde olan durumu aleyhine cevirmek
turn to
başlamak
turn to
-e başvurmak, -in yardımını istemek
turn up
sesini açmak
turn up
çıkıp gelmek
turn up
(deyim) midesini bulandırmak
turn up
kapıya dayanmak
turn yellow
sararmak
turn down
azaltmak
turn out
dışa dönmek
turn over
çevirmek (sayfa)
turn up
açmak
turn
bükmek
turn
tüymek
turn
döndürme

Direksiyonu döndürmek arabayı döndürür. - Turning the steering wheel makes the car turn.

Öğretmenler onun eşek şakasını öğrendikten sonra genç büyücü kadına Tom'u tekrar bir insana döndürmesi buyruldu. - The young sorceress was ordered to turn Tom back into a human, after the teachers learned of her prank.

turn
bozmak
turn
yönünü değiştirmek
turn
büklüm
turn
esritmek
turn
söndürmek
turn
çevrilmek
turn
bakmak

Mary Tom'un çizdiği Uyuyan Güzel resmine bakmaktan kendini alamadı. - Mary could not turn away from the picture of Sleeping Beauty that Tom had drawn.

Tom'a bakmak için onların hepsi döndü. - They all turned to look at Tom.

turn
caydırmak
turn
değişiklik
turn
nakletmek
turn
kırmak
turn
doğrultmak
turn
dönüş yapmak
turn
değiştirmek
turn
aklını çelmek
turn
ekşitmek
turn
yaşına girmek

18 yaşına girmek için sabırsızlanıyorum. - I can't wait turning 18.

turn
kıvırmak
turn
ters yüz etmek
turn
arkasını dönmek

Laura son dakikada sadece arkasını dönmek ve kaçmak için yaklaşıyor numarası yaptı. - Laura pretended to get closer, only to turn around and run away at the last minute.

turn
saptırmak
turn
şok
turn a blind eye to something
görmezden gelmek
turn a deaf ear to
kulaklarını tıkamak
turn a hand to
el atmak
turn away
savmak
turn back
reddetmek
turn down
reddetmak
turn down
elinin tersiyle itmek
turn down
elektrikli aletler kısmak
turn down
katlamak
turn down
derecesini azaltmak
turn down
ters dönmek
turn down
ters çevirmek
turn down
tepmek
turn down
indirmek
turn down
kıs

TV'nin sesini kısabilir miyim? - May I turn down the TV?

Lütfen teybi biraz kısın. - Please turn down the stereo a little.

turn in
dağıtmak
turn in
(Argo) uyumak üzere uzanmak
turn in
(polise) vermek
turn in
(Argo) yatağa yatmak
turn in
(Argo) uyumaya gitmek
turn in
(Argo) yatmaya gitmek
turn in a wide circle
(Askeri) harmanlamak
turn into
-e tercüme etmek
turn into
-e dönüşmek
turn into
olmak
turn into
-e değiştirmek
turn into
-e dönüştürmek
turn into
tahavvül etmek
turn into a mess
allak bullak olmak
turn into an institution
kurumlaşmak
turn into mud
çamurlaşmak
turn left
sola dönmek

Eğer doğru hatırlıyorsam, sanırım bir sonraki köşede sola dönmek zorundayız. - If I remember correctly, I think we have to turn left at the next corner.

turn of phrase
anlatım tarzı
turn off
kesime gitme
turn off
(Bilgisayar) devre dışı bırak
turn off
keyfini kaçırmak
turn off
sıkmak
turn off
işine son vermek
turn off
(Argo) canını sıkmak
turn off the faucet
musluğu kapatmak
turn on
elektronik eşyaları açmak
turn on
iletime geçme
turn on
merakını uyandırmak
turn on
(Bilgisayar) etkinleştir
turn on
ilgisini uyandırmak
turn on
esritmek
turn on
cinsel arzu uyandırmak
turn on
dönmek
turn on
açmak (cihaz vb)
turn on
döndürmek
turn on one's heels
(deyim) dönüp gitmek
turn on the light
ışığı açmak
turn on/off
(Bilgisayar) aç/kapat
turn out
çıkmak
turn out
imal etmek
turn out
(dolap vb) boşaltmak
turn out
çıkarmak
turn out
çoğaltmak
turn out
bir araya gelmek
turn out to be
çıkmak
turn out to be in the wrong
haksız çıkmak
turn over
alıp satmak (mal)
turn over
üzerinde düşünmek
turn over
iş yapmak
turn over
(Biyokimya) dönüşüm
turn over a new leaf
yeniden başlamak
turn somebody off
baymak
turn somebody on
heyecanlandırmak
turn somebody on
azdırmak
turn someone on
cinsel olarak tahrik etmek
turn something down
sesini kısmak
turn something down
kısmak
turn something off
söndürmek
turn something off
kapamak
turn something on
açmak
turn something out
boşaltmak
turn something to good account
bir şeyi değerlendirmek
turn to
dikkatini vermek
turn to
yardımını istemek
turn to
yardım istemek
turn to violence
şiddet uygulamak
turn up
damlamak
turn up
keşfetmek
turn up false
foslamak
turn up one's nose at
beğenmemek
turn upon
bağlanmak
turn upside down
altüst olmak
turn upside down
altüst etmek
turn upside down
altını üstüne getirmek
turn out
üretmek
turn out
sıraya dizilmek
turn out
tersini çevirmek
turn out
söndürmek
turn out
sıraya dizmek
turn
dönmek

Geri dönmek zorunda kalacağız. - We're going to have to turn back.

Şimdi geri dönmek için çok geç. - It's too late to turn back now.

turn
döndürmek

Direksiyonu döndürmek arabayı döndürür. - Turning the steering wheel makes the car turn.

turn
yönelme
turn
katlamak
turn
sürpriz
turn
bir şeyi yapma sırası
turn
sıra

Şarkı söyleme sırası senin. - It's your turn to sing.

Sonunda onun sırasıydı. - It was her turn at last.

turn
devir
turn
üstüne tutmak
turn
ulaşmak
turn
yetenek
turn
hastalık nöbeti
turn
çevirmek

Dünya sadece bir kitap gibidir ve attığın her adım bir sayfa çevirmek gibidir. - The world is just like a book, and every step you take is like turning a page.

Bu cömert bir teklif fakat onu geri çevirmek zorundayım. - That's a very generous offer, but I have to turn it down.

turn
dönemeç
turn
heyecan

O, aşkını heyecanlandırdı. - She turned on her lover.

O, bu elbiseyi giydiği zaman beni heyecanlandırır. - He turns me on when he wears those clothes.

turn
dönüş

Tom çoğunlukla dönüş sinyalini kullanmayı unutur. - Tom often forgets to use his turn signal.

Modern bilim birçok olanaksızlıkları olanaklı hale dönüştürmüştür. - Modern science has turned many impossibilities into possibilities.

turn
{i} döngü
turn
dönüşmek
turn
varmak
turn
dönme

Sana sağa dönmeni emrediyorum - I order you to turn right.

Beklenenin tersine geri dönmedi. - She did not turn up after all.

turn a blind eye
görmezlikten gelmek
turn a blind eye
göz yummak
turn a blind eye to
-e göz yummak
turn a blind eye to
görmezlikten gelmek
turn a deaf ear to
kulak asmamak
turn a deaf ear to
işitmezlikten gelmek
turn about
geri dön
turn adrift
yüzüstü bırak
turn against
düşman olmak
turn against
aleyhine dön
turn against
karşı çıkmak
turn an honest penny
namusuyla para kazanmak
turn around
{i} etrafında dönme
turn aside
döndürmek
turn aside
vazgeçir
turn aside
vazgeçirmek
turn aside
bir yana dönmek
Английский Язык - Английский Язык

Определение turn#on в Английский Язык Английский Язык словарь

tune in, turn on, drop out
Pay attention to the new way of living; take drugs; abandon the established ways
turn
A change of direction or orientation

Give the handle a turn, then pull it.

turn
A pass behind or through an object
turn
One's chance to make a move in a game having two or more players
turn
A movement of an object about its own axis in one direction that continues until the object returns to its initial orientation
turn
Of a body, person, etc, to move around an axis through itself

turn on the spot.

turn
(also turnaround) The time required to complete a project

They quote a three-day turn on parts like those.

turn
A deed done to another

I felt that the man was of a vindictive nature, and would do me an evil turn if he found the opportunity.

turn
To change personalities, such as from being a face (good guy) to heel (bad guy) or vice versa
turn
A figure in music, often denoted ~, consisting of the note above the one indicated, the note itself, the note below the one indicated, and the note itself again
turn
A fit or a period of giddiness

Then you must know as well as the rest of us that there was something queer about that gentleman--something that gave a man a turn--I don't know rightly how to say it, sir, beyond this: that you felt in your marrow kind of cold and thin..

turn
To change the color of the leaves in the autumn

The hillside behind our house isn't generally much to look at, but once all the trees turn it's gorgeous.

turn
To position (something) by folding it

Turn the bed covers.

turn
The fourth communal card in Texas hold 'em
turn
A single loop of a coil
turn
To rebel; to go against something formerly tolerated

The prisoners turned on the warden.

turn
To shape (something) symmetrically by rotating it against a stationary cutting tool, as on a lathe

She turned the table legs with care and precision.

turn
Of a ball, to move sideways off the pitch when it bounces
turn
A chance to use (something) shared in sequence with others

They took turns playing with the new toy.

turn
To fundamentally change; to metamorphose

He turned into a monster every full moon.

turn
character; personality; nature

It was fortunate for his comfort, perhaps, that the man who had been chosen to accompany him was of a talkative turn, for the prisoners insisted upon hearing the story of the explosion a dozen times over, and Rufus Dawes himself had been roused to give the name of the vessel with his own lips.

turn
A change in temperament or circumstance

She took a turn for the worse.

turn
A sideways movement of the ball when it bounces (caused by rotation in flight)
turn
To sour or spoil; to go bad

This milk has turned; it smells awful.

turn
To change one's direction of travel

Turn right here.

turn
the basic coil element that forms a single conducting loop comprised of one insulated conductor
turn
Of a bowler, to make (the ball) move sideways off the pitch when it bounces
turn
The flop (the first three community cards) in Texas hold 'em
turn
To become (begin to be)

When I asked him for the money, he turned nasty.

turn
To complete

They say they can turn the parts in two days.

turn
To change the direction or orientation of

Turn the knob clockwise.

turn a blind eye
To ignore or deliberately overlook, especially with respect to something unpleasant or improper

In this my countrymen, without having produced any really very great work, by the old standards, make a respectable show. . . . In saying this, however, we must turn a blind eye to a considerable number of statues of our distinguished citizens which even more lamentably exhibit the defects arising from ignorance of modeling and design.

turn a corner
Alternative form of turn the corner
turn a deaf ear
to refuse to listen or hear something
turn a hair
To become afraid or visibly upset
turn a phrase
To create a particular linguistic expression which is strikingly clear, appropriate, and memorable

Nobody, however, can take issue with Purdy's ability to turn a phrase. He has that rare Joycean knack for illuminating an entire universe with one simple detail.

turn a profit
To gain money or to gain materially

The company has not turned a profit from the merger.

turn a profit
To obtain profit from an investment
turn a trick
To perform a sexual service for a customer

City prostitutes say laws governing the sex trade are putting them in danger every time they turn a trick.

turn about
To reverse one's position; to turn round
turn about
To turn (something) one way and then another; to move about
turn about
To change or reverse the position of
turn about
Alternative spelling of turnabout
turn about
To revolve
turn about
To turn (oneself) around

Jesus tourned him about, and behelde her saynge: Doughter be off goode comforte, thy fayth hath made the safe.

turn against
To use to the disadvantage or injury of

They turned their arms against their former allies.

turn against
To set against or in opposition to something

She turned him against his friends.

turn against
To rebel or oppose to something formerly supported

They turned against their leader.

turn and bank indicator
An aircraft instrument that shows both the aircraft's rate of turn about the vertical axis and also the amount of banking about the longitudinal axis
turn around
Annoyingly repetitive or consistent

Every time you turn around the price of milk has gone up again.

turn around
To be duplicitous

You can't just turn around and say that it was all my fault.

turn around
To reverse the expected outcome of a game, usually from a losing position to a winning one

They were way ahead but the game turned around on them and they lost 4-3.

turn around
To produce; to output; to generate''

We can turn around 500 units by next week.

turn around
To reverse a trend, usually towards a more favorable outcome; to return (a business, department) to effectiveness, profitability, etc

The new management team has really turned the company around and they expect a good profit next year.

turn around
To effect a positive reversal of a trend

Let's turn this around 180 degrees and enjoy the rest of our vacation.

turn around
To make a situation worse by trying to make it better

They turned it around 360 degrees and now they're losing even more money.

turn around
To consider from a different viewpoint

Let's turn that around and look at it from another angle.

turn around
To physically rotate horizontally 360 degrees

Turn around once or twice so I can see your new dress.

turn around
Alternative spelling of turnaround
turn around
To change to the opposite direction from a previous position

She turned her position around and now she is in favor of the merger.

turn arounds
plural form of turn around
turn away
to refuse to admit someone
turn away
to avert or deflect something
turn away
to rotate the body or head so as not to face someone or something

Thereat the Elfe did blush in priuitee, / And turnd his face away; but she the same / Dissembled faire, and faynd to ouersee.

turn away
to bend or turn from a fixed course
turn back
To return to a previous state of being

Once we take this decision, there's no turning back.

turn back
To reverse direction and retrace one's steps

Realising he had forgotten his briefcase, he turned back to the office.

turn back
To fold something back; to fold down

When you make the bed, please always turn the sheet back over the blanket.

turn back
To adjust to a previous setting

I love that song, turn back to it!.

turn back
To prevent or refuse to allow passage or progress

The soldiers turned back all the refugees at the frontier.

turn back the clock
To return to a previous state

We had a terrible year so we agreed to turn back the clock and go on as if it hadn't happened.

turn down
To refuse, decline, or deny

He turned down all our offers of help.

turn down
To reposition by turning, flipping, etc. in a downward direction

Turn down the blankets to let them air out.

turn down
To reduce the amount of something by means of a control, such as the volume, heat, or light

When it starts to boil, turn down the heat to a simmer.''.

turn flukes
To turn in, go to bed

But come, it's getting dreadful late, you had better be turning flukes--it's a nice bed; Sal and me slept in that ere bed the night we were spliced.

turn flukes
Of a whale: to go under, dive
turn heads
To garner a considerable amount of attention
turn in
to relinquish; give up; to tell on someone to the authorities (especially to turn someone in)

My nosey next door neighbor turned me in for building my garage without a permit.

turn in
to go to sleep; retire to bed

I'm tired, so I think I'll turn in early tonight.

turn in
To convert a goal using a turning motion of the body
turn in
to submit something; to give

He turned in his paperwork to the main office.

turn in one's grave
to be appalled, offended or disgusted by something, despite being deceased

Beethoven is probably turning in his grave at the way that rock group mangled his Ninth Symphony.

turn into
To transform into; cause to become

I am the nursery magic Fairy, she said. I take care of all the playthings that the children have loved. When they are old and worn out and the children don't need them any more, then I come and take them away with me and turn them into Real..

turn into
To transform into; become

The carriage turned into a pumpkin at midnight.

turn into a pumpkin
Used to indicate a curfew, or the time by which one must depart

I'm turning into a pumpkin at 4:00, so we need to finish this.

turn into a pumpkin
To go to bed; to go to sleep (especially at, or around midnight.)

Tell her I'm turning into a pumpkin if she stays out too late. She won't be getting a lift from me.

turn loose
To release or let go; to permit (someone or something) to roam freely or to act freely

He's so creative, and I'd love to turn him loose in my garden sometime and see what he dreams up.

turn of events
A deviation from the expected course of events
turn of phrase
An expression which is worded in a distinctive way, especially one which is particularly memorable or artful
turn of the century
The beginning or end of a certain century

By the turn of the century he was starting to become well known in literary circles.

turn of the year
approximately at the end of one year and the beginning of the next. Around December - January

By the turn of the year you should receive your tax refund.

turn off
To leave a road; to exit

Turn off at the next exit so we can have lunch.

turn off
To power down; to stop a device by switching it off

Turn off the machine and unplug it when you leave.

turn off
To repulse, disgust, or discourage

Cigarette smoking really turns me off.

turn on
To violently rebel against; to suddenly attack

Suddenly all his friends turned on him.

turn on
To fill with enthusiasm; to intoxicate, give pleasure to ( + to an object of interest or excitement)

Attractive showroom models can turn buyers on.

turn on
To set a flow of (water, gas, electricity etc.) running

Turn on the tap.

turn on
To sexually arouse
turn on
To start operating; to power up, to become on

My computer won't turn on.

turn on
To depend upon; to pivot around, to have as a central subject

The argument turned on the question of whether or not jobs would be lost.

turn on
to power up (a device), to start, to cause to start operating

Please turn the lights on so I can see what I'm reading.

turn on
to cause to take up drugs, especially hallucinogens

In fact, many youngsters will not even turn on a close friend if they know he has never used drugs. And it is rare indeed for a youth to actively seek out people to turn on.

turn on a dime
to have a small turning circle
turn on its head
To turn upside-down; to invert

The crisis turned on their head the formulas that had seemed to work.

turn on its head
to completely change

The global economic crisis has managed to turn on their head stock exchanges worldwide.

turn one on
To excite (often sexually), to increase interest

John's a maid fetishist. Maid outfits really turn him on.

turn one's back
To cease paying attention to something

As soon as I turned my back, he started writing on the wall.

turn one's back
To forsake, to abandon; to ignore

He got off to a strong start, only to turn his back on the project two months later.

turn out
To attend; show up

Hundreds of people turned out to see the parade.

turn out
To become apparent or known, especially (as) it turns out

It turns out that he just made a lucky guess.

turn out
To turn or rotate outwards or out of something

Turn out the dough onto a board and shape it.

turn out
To refuse service or shelter; to eject or evict

The hotel staff hastened to turn out the noisy drunk.

turn out
The total number of people that show up to an event

The turn out at Sarah's party was not very good.

turn out
To result; end up

I had hoped our first meeting would turn out better.

turn out
To leave a road

Turn out at the third driveway.

turn out
To extinguish a light or other device

Turn out the lights before you leave.

turn out
To produce; make

The bakery turns out three hundred pies each day.

turn over
To flip over; to rotate top to bottom

Turn over the box and look at the bottom.

turn over
To relinquish; give back

They turned over the evidence to the authorities.

turn over
To produce, complete, or cycle through

They can turn over about three hundred units per hour.

turn over
To transfer

But what is to be done with our manufacturing population This one thing, of doing for them by ‘underselling all people,’ and filling our own bursten pockets and appetites by the road; and turning over all care for any ‘population,’ or human or divine consideration except cash only, to the winds, with a “Laissez-faire” and the rest of it: this is evidently not the thing.

turn over a new leaf
To engage in self-improvement; to begin a good habit or shed a bad habit

Every year he resolves to turn over a new leaf and start exercising.

turn round
To revolve or rotate around a centre

The body was turning round slowly as it fell.

turn round
To change one's opinion or attitude (especially when becoming hostile etc.)

You can't turn round and blame me all of a sudden.

turn round
To make revolve, rotate
turn round
To process; to complete work on (something), especially with a view to sending it on in a finished state

New figures are in – we need to turn these round ASAP, the boss wants a report tonight.

turn round
To put into an opposing position; to reverse

He turned the glass round and examined the other side.

turn round
To turn so as to be facing in the opposite direction

It seemed that there was someone behind me; but when I turned round, no one was there.

turn round
To make (a ship, airplane etc.) ready for departure

The stopover is very short, and crews will have about 15 minutes to turn the plane round.

turn tail
To flee; to run away; to leave

He was the sort of man who, faced with the prospect of marriage, decided to turn tail and run rather than commit.

turn the air blue
To speak a stream of bad language; to curse and swear
turn the corner
To pass the most critical point of some process; to pass out of danger
turn the other cheek
To accept a punishment or an injury and not act out revenge or retaliate
turn the page
To move on to new involvements or activities; to make a fresh start

You've been divorced for three years. It's time to turn the page and start looking for somebody else.

turn the tables
To reverse a situation, such that the advantage has shifted to the party which was previously disadvantaged

The tables are turned, my red friend! said the hunter, coolly. It's your life, not mine, this time!.

turn the tide
To make a change, or reversal of general opinion

Images captured by the photojournalist Philip Jones Griffiths in Vietnam helped turn the tide of public opinion against the war.

turn to
to become, to degenerate into

iron turn to rust in the presence of air and water.

turn to
to consult for advice

When I'm in trouble, I turn to my pastor to help me.

turn to custard
To go badly awry
turn to stone
To become completely still; to stop all movement

The lions would creep up on their prey, but turn to stone when the prey looked in their direction.

turn tricks
To work as a prostitute, providing sexual services for money

By 1996, she was a hooker sleeping in the streets or at ratty hotels in Santa Cruz and San Francisco, turning tricks to get her next bag of heroin.

turn turtle
To turn upside down. Commonly used for boats and ships that capsize and turn through 180° so their hulls are above their superstructure, but it can refer to any vehicle in a similar position
turn turtle
To roll upside-down with one's surfboard (usually a longboard) to allow a wave (usually an already broken wave) to pass over

1998: a surfer prepares to turn turtle in the righthand shot — Kite Aerial Photography.

turn up
To belay or make fast a line on a cleat or pin

Turn up the main halyard.

turn up
To increase the amount of something by means of a control, such as the volume, heat, or light

Turn up the radio and sing along.

turn up
To show up; to appear suddenly or unexpectedly

Highly providential was the appearance on the scene of Corny Kelleher when Stephen was blissfully unconscious but for that man in the gap turning up at the eleventh hour the finis might have been that he might have been a candidate for the accident ward.

turn up
To reposition by rotating, flipping, etc. upwards

He turned up his collar against the cold.

turn up for the book
a very unexpected, usually pleasant, surprise

Her mother kept well away from us, which was a turn up for the book, and for the time being at any rate, I was a model husband.

turn up one's nose
To make the gesture of raising one's nose, as a sign of scorn, contempt or disgust

'What do you mean? What's not like that?'.

turn up one's nose
To refuse, especially with disgust, contempt or scorn, and especially in conjunction with the gesture of raising one's nose; to refuse with apparent disregard about offending the offerer

What I want to know is what he gets to eat there. A piece of dried fish now and then--what? That's coming down pretty low for a man who turned up his nose at my table d'hote!.

turn up one's nose
To regard with contempt or scorn, especially in conjunction with the gesture of raising one's nose; to treat with contempt or scorn; to ignore or disregard in a contemptuous or scornful way

Lovely as he was, Satan could be cruelly offensive when he chose; and he always chose when the human race was brought to his attention. He always turned up his nose at it, and never had a kind word for it.

turn upside down
To flip over; to rotate top to bottom

Turn the box upside down and look at the bottom.

turn upside down
To thoroughly examine

They turned the house upside down looking for the car keys.

turn-about
Alternative spelling of turnabout
turn-about
sequentially; in turn

He not only sold matches like any ordinary match-man, but he drew pavement pictures as well. He did these things turn-about according to the weather. If it was wet, he sold matches because the rain would have washed away his pictures if he had painted them. If it was fine, he was on his knees all day, making pictures... .

turn-off
Something that repulses, disgusts, or discourages, especially sexually

I like the people, but the 60-hour weeks are a big turn-off.

turn-on
Something that attracts, gives pleasure, or encourages, especially sexually

Pretty eyes have always been a turn-on.

turn out
prove to be in the result or end; "It turns out that he was right
turn out
prove to be in the result or end; "How will the game turn out?"
turn up
If you turn something up or if it turns up, you find, discover, or notice it. Investigations have never turned up any evidence. a very rare 15th-Century spoon, which turned up in an old house in Devon
turn
{v} to move round, form, change, transform
turn
{n} the act of moving about, change, chance
turn off
If something or someone turns you off, you do not find them sexually attractive or they stop you feeling sexually excited. Aggressive men turn me off completely. see also turn-off turn on
turn loose
a.) set free "turned loose the captured animal" b.) free from all restraints "turned them loose with a pile of theme paper to write whatever they liked."
turn one's nose up
(deyim) If someone turns their nose up at something, they reject it or look down on it because they don't think it is good enough for them
turn and turn about
in turn, one after the other
turn#on

  Произношение

  Этимология

  [ 't&rn ] (verb.) before 12th century. Middle English; partly from Old English tyrnan and turnian to turn, from Medieval Latin tornare, from Latin, to turn on a lathe, from tornus lathe, from Greek tornos; partly from Old French torner, tourner to turn, from Medieval Latin tornare; akin to Lat.

  Видео

  ... the microphone or turn on the camera or grab your keystrokes." ...
  ... It's a relatively simple political decision to turn on. ...

  Слово дня

  coliseum
Избранное