to turn out to be nothing

listen to the pronunciation of to turn out to be nothing
Английский Язык - Турецкий язык
boşa çıkmak
to turn out
söndürmeye
turn out to
it iş turn out to be... : ..olduğu anlaşılıyor
to turn out to be nothing

  Расстановка переносов

  to turn out to be noth·ing

  Турецкое произношение

  tı tırn aut tı bi nʌthîng

  Произношение

  /tə ˈtərn ˈout tə bē ˈnəᴛʜəɴɢ/ /tə ˈtɜrn ˈaʊt tə biː ˈnʌθɪŋ/

  Слово дня

  fauntleroy
Избранное