to pick up or gather anything by degrees

listen to the pronunciation of to pick up or gather anything by degrees
Английский Язык - Английский Язык
glean
to pick up or gather anything by degrees

  Расстановка переносов

  to pick up or gath·er a·ny·thing by degrees

  Турецкое произношение

  tı pîk ʌp ır gädhır enithîng bay dîgriz

  Произношение

  /tə ˈpək ˈəp ər ˈgaᴛʜər ˈenēˌᴛʜəɴɢ ˈbī dəˈgrēz/ /tə ˈpɪk ˈʌp ɜr ˈɡæðɜr ˈɛniːˌθɪŋ ˈbaɪ dɪˈɡriːz/

  Слово дня

  gestalt
Избранное