to persist; to continue (to use, do, etc.)

listen to the pronunciation of to persist; to continue (to use, do, etc.)
Английский Язык - Турецкий язык

Определение to persist; to continue (to use, do, etc.) в Английский Язык Турецкий язык словарь

stick to
(bir şeye) sadık kalmak
stick to
(deyim) stick to someone bağlı olmak stick to sth. bağlı kalmak,değiştirmemek. stick to one's guns [kd] iddiasindan vaz gecmemek,ayak diremek
stick to
(Fiili Deyim ) 1- terketmemek , -den ayrılmamak 2- -e sadık olmak
stick to
bir konuya yoğunlaşmak
stick to
terketmemek
stick to
değiştirmeyi reddetmek
stick to
yapışmak
stick to
bağlı kalmak
stick to
1. (bir şeye) sadık kalmak.2. (birine) sadık kalmak, (birini) terketmemek.3. -e yapışmak
stick to
vazgeçmemek
stick to
-e yapışmak
stick to
yerine getirmek
stick to
bırakmamak
stick to
sıkı sıkıya sarılmak
stick to
tutmak
stick to
ayrılmamak
stick to
(birine) sadık kalmak, (birini) terketmemek
Английский Язык - Английский Язык
stick to

If you stick to your studies, you will continue to improve.

to persist; to continue (to use, do, etc.)
Избранное