to move something indoors

listen to the pronunciation of to move something indoors
Английский Язык - Английский Язык
bring in

Could you bring in the groceries?.

to move something indoors

  Расстановка переносов

  to move some·thing in·doors

  Турецкое произношение

  tı muv sʌmthîng îndôrz

  Произношение

  /tə ˈmo͞ov ˈsəmᴛʜəɴɢ ˈənˌdôrz/ /tə ˈmuːv ˈsʌmθɪŋ ˈɪnˌdɔːrz/

  Слово дня

  argus
Избранное