to meet the requirements necessary for coverage under an employee benefit plan

listen to the pronunciation of to meet the requirements necessary for coverage under an employee benefit plan
Английский Язык - Турецкий язык

Определение to meet the requirements necessary for coverage under an employee benefit plan в Английский Язык Турецкий язык словарь

eligible
(Mukavele) seçilebilir nitelikte, uygun, yeterli nitelikli, şartlara uygun
eligible
{s} (for) -e uygun
eligible
uygun şartlara sahip
eligible
intihap edilebilir
eligible
muvafık
eligible
seçilir
eligible
(evlilik için) uygun
eligible
seçilebilir
eligible
haklı
eligible
hak sahibi
eligible
seçkin
eligible
nitelikli şey
eligible
{s} uygun

Başkanlık için uygundur. - He's eligible for the presidency.

Milliyeti ne olursa olsun herkes uygundur. - Everyone is eligible regardless of nationality.

eligible
{s} nitelikli
eligible
(Askeri) ELVERİŞLİ, MÜSAİT
eligible
uygun kimse
Английский Язык - Английский Язык
eligible
to meet the requirements necessary for coverage under an employee benefit plan

  Расстановка переносов

  to meet the requirements nec·es·sa·ry for co·ver·age un·der an em·ploy·ee Ben·e·fit plan

  Турецкое произношение

  tı mit dhi rîkwayrmınts nesıseri fôr kʌvrîc ʌndır ın employi benıfît plän

  Произношение

  /tə ˈmēt ᴛʜē rəˈkwīrmənts ˈnesəˌserē ˈfôr ˈkəvrəʤ ˈəndər ən emˈploiē ˈbenəfət ˈplan/ /tə ˈmiːt ðiː rɪˈkwaɪrmənts ˈnɛsəˌsɛriː ˈfɔːr ˈkʌvrɪʤ ˈʌndɜr ən ɛmˈplɔɪiː ˈbɛnəfɪt ˈplæn/

  Слово дня

  flammable
Избранное