to increase the extent, number, volume or scope of (something)

listen to the pronunciation of to increase the extent, number, volume or scope of (something)
Английский Язык - Турецкий язык

Определение to increase the extent, number, volume or scope of (something) в Английский Язык Турецкий язык словарь

expand
genişlemek
expand
{f} büyümek
expand
kabarmak
expand
açındırmak
expand
genişletme

Üniversite eğitimi bilginizi genişletmek için tasarlanmıştır. - University education is designed to expand your knowledge.

Emperyalizm, güçlü zümrelerin başka topluluklara hükmederek imtiyazlarını koruyup genişletmeye çalıştığı ideoloji ve pratiktir. - Imperialism is an ideology and practice of powerful groups trying to secure or expand their privileges via dominating other groups.

expand
genleşmek
expand
pirinç
expand
genişle

İşçiler yolu genişletiyor. - The workers are expanding the road.

İş bu yıl % 50 oranında genişlemiştir. - The business has expanded by 50% this year.

expand
büyütmek

Tom işini büyütmek istedi. - Tom wanted to expand his business.

expand
genişlet

O, araştırmasını genişletti. - He expanded his research.

Çalışarak, pazarlarımızı genişletebiliriz. - With work, we can expand our markets.

expand
genleşmek (fizik)genişletmek, büyümek (genel anlamda )

He expands his business everyyear.

expand
genişletmek;genişlemek
expand
{f} genişletmek; genişlemek; büyütmek; büyümek
expand
{f} dönüşmek
expand
(fiil) şişirmek, büyütmek, genişletmek, açmak, yayılmak, genişlemek, şişmek, açılmak, gelişmek, büyümek, dönüşmek
expand
açıl/genişle/genişlet
expand
(Avrupa Birliği) genişle(t)mek, büyü(t)mek
expand
(Tekstil) açmak, yaymak, genişletmek
expand
{f} fiz. genleşmek; genleştirmek
Английский Язык - Английский Язык
expand
to increase the extent, number, volume or scope of (something)
Избранное