to cause something to become smaller

listen to the pronunciation of to cause something to become smaller
Английский Язык - Турецкий язык
Английский Язык - Английский Язык
shrink
to cause something to become smaller

  Расстановка переносов

  to cause some·thing to be·come smaller

  Турецкое произношение

  tı kôz sʌmthîng tı bîkʌm smôlır

  Произношение

  /tə ˈkôz ˈsəmᴛʜəɴɢ tə bəˈkəm ˈsmôlər/ /tə ˈkɔːz ˈsʌmθɪŋ tə bɪˈkʌm ˈsmɔːlɜr/

  Слово дня

  woolly
Избранное