the quality of being awesome

listen to the pronunciation of the quality of being awesome
Английский Язык - Английский Язык
awesomeness
the quality of being awesome

  Расстановка переносов

  the qua·li·ty of be·ing awe·some

  Турецкое произношение

  dhi kwälıti ıv biîng ôsım

  Произношение

  /ᴛʜē ˈkwälətē əv ˈbēəɴɢ ˈôsəm/ /ðiː ˈkwɑːlətiː əv ˈbiːɪŋ ˈɔːsəm/

  Слово дня

  retrograde
Избранное