the going concern assumption

listen to the pronunciation of the going concern assumption
Английский Язык - Английский Язык
assumption that a company will continue to operate during the foreseeable future (Accounting)
the going concern assumption

  Расстановка переносов

  the Go·ing con·cern as·sump·tion

  Турецкое произношение

  dhi gōîn kınsırn ısʌmpşın

  Произношение

  /ᴛʜē ˈgōən kənˈsərn əˈsəmpsʜən/ /ðiː ˈɡoʊɪn kənˈsɜrn əˈsʌmpʃən/

  Слово дня

  calender
Избранное