the act of glorifying or of giving glory to

listen to the pronunciation of the act of glorifying or of giving glory to
Английский Язык - Турецкий язык

Определение the act of glorifying or of giving glory to в Английский Язык Турецкий язык словарь

glorification
{i} övme
glorification
şükretme
glorification
yüceltme
the act of
eyleminin
glorification
sena
glorification
{i} hamdederek (Allahı) yüceltme
glorification
{i} tapma
glorification
medih
glorification
{i} şükür
glorification
{i} şenlik
glorification
ibadet/şükretme
glorification
hamt
Английский Язык - Английский Язык
glorification
the act of glorifying or of giving glory to

  Расстановка переносов

  the act of glo·ri·fy·ing or of gi·ving Glo·ry to

  Турецкое произношение

  dhi äkt ıv glôrıfayîng ır ıv gîvîng glôri tı

  Произношение

  /ᴛʜē ˈakt əv ˈglôrəˌfīəɴɢ ər əv ˈgəvəɴɢ ˈglôrē tə/ /ðiː ˈækt əv ˈɡlɔːrəˌfaɪɪŋ ɜr əv ˈɡɪvɪŋ ˈɡlɔːriː tə/

  Слово дня

  contango
Избранное