thanks to ali we've got the job done

listen to the pronunciation of thanks to ali we've got the job done
Английский Язык - Турецкий язык
sayesinde thanks to: Ali'nin sayesinde işi bitirdik
thanks to ali we've got the job done

  Расстановка переносов

  thanks to A·li we've got the Job done

  Турецкое произношение

  thängks tı äli wiv gät dhi cōb dʌn

  Произношение

  /ˈᴛʜaɴɢks tə ˈälē ˈwēv ˈgät ᴛʜē ˈʤōb ˈdən/ /ˈθæŋks tə ˈɑːliː ˈwiːv ˈɡɑːt ðiː ˈʤoʊb ˈdʌn/

  Слово дня

  contango
Избранное